Skip to main content
  • Nieuws
  • Bouwen aan lokale ruimte voor ondernemen

Bouwen aan lokale ruimte voor ondernemen

  • 19/09/2019

Bij de samenstelling van de nieuwe lokale legislaturen hoort ook de samenstelling van de Gecoro, de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Die adviescommisie moet de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid bevorderen en een maatschappelijk draagvlak creëren voor dat beleid. Sinds oktober 2018 heeft Voka Vlaams-Brabant heel intensief ondernemers naar voren geschoven, die gepassioneerd zijn door ruimtelijke ordening en die voor ons als vertegenwoordiger willen optreden in die commissies. Het resultaat mag er wezen: maar liefst 40 commissies van de 65 gemeenten in Vlaams-Brabant hebben een effectief lid opgenomen uit onze werkgeversgeleding.

Dankzij die vertegenwoordiging in 40 Vlaams-Brabantse Gecoro’s, zijn wij steeds op de hoogte van wat er lokaal speelt op vlak van ruimtelijke ordening. Zo houden we meer dan ooit de vinger aan de pols en proberen we een transparante en open communicatie met onze vertegenwoordigers op te bouwen.

Wat is de taak van de Gecoro? 
De voornaamste taak van de Gecoro is het adviseren van de gemeenteraden bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. In een ideaal scenario is de commissie één van de gesprekspartners van de betrokken overheid, zowel bij het denkproces, als bij de communicatie van dat denkproces. Daarnaast geeft de commissie ook advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften en tot slot kan de Gecoro ook advies geven over vergunningsaanvragen en over alle dossiers gerelateerd aan ruimtelijke ordening. Zo kan het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bijvoorbeeld altijd beslissen om een stedenbouwkundige aanvraag (tot bouwen of verkavelen) voor te leggen aan de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt dan toegevoegd aan het verslag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Wat is het profiel van een Gecoro-lid?
Wie lid wil worden van de Gecoro moet voeling hebben met wat in de gemeente leeft en inzicht hebben in ruimtelijke ordening. Kandidaten moeten ook voor een bepaalde maatschappelijke geleding erkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger en moeten voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Uitgaande van de doelstelling van de ruimtelijke ordening zullen ze langetermijnopties moeten kunnen uitdenken en gemeentelijk grensoverschrijdend moeten handelen.


Waarom is de Gecoro belangrijk voor Voka Vlaams-Brabant?
Het vrijwaren van zo veel mogelijk economische ruimte is één van de speerpunten waarop Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant werkt. De Gecoro is voor ons één van de tools om dat zo veel mogelijk te bewaken. Het is belangrijk dat wij de stem van de economie kunnen laten gelden, want in een Gecoro zijn alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd. Meestal is economie een minderheidsstem, hoewel ze heel waardevol is voor de toekomstige ontwikkelingen en de werkgelegenheid van de regio. We zijn ervan overtuigd dat onze lokale ondernemers hun regio met al zijn troeven, opportuniteiten en uitdagingen het beste kennen. Samen met hen willen wij blijven bouwen aan lokale ruimte voor ondernemen!

Voka luistert naar jou
Heb je een dossier over lokale ruimtelijke ordening dat je graag wil bespreken met een expert ter zake? Marjanne Migom, onze adviseur Belangenbehartiging ruimtelijke ordening en bedrijventerreinmanagement, staat voor jou klaar.
Meer info? marjanne.migom@voka.be 0494 21 39 22

Onthaaldag Gecoro vertegenwoordigers
Voka Vlaams-Brabant
Donderdag 10 oktober 2019 om 17.00 uur

Locatie
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
Kantoor Vilvoorde, Medialaan 26 1800 Vilvoorde.

Inschrijven is verplicht. Stuur daarvoor een e-mail naar marjanne.migom@voka.be.

Proximus