Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bijkomende steun voor aanwerving Brusselse werkzoekenden

Bijkomende steun voor aanwerving Brusselse werkzoekenden

  • 02/02/2021

Bedrijven die Brusselaars aanwerven die hun job verloren tijdens de coronaperiode kunnen genieten van een nieuwe aanwervingspremie. De zogenaamde Phoenix-premie bedraagt tussen de 500 en 800 euro per maand (gedurende 6 maanden), afhankelijk van het profiel van de werkzoekende. Ook werkgevers in het Vlaamse gewest kunnen ervan genieten.

Met deze premie – die sinds begin dit jaar kan worden aangevraagd – wil het Brusselse gewest de aanwerving bevorderen van Brusselse werkzoekenden die hun job verloren tijdens de coronaperiode (ingeschreven bij Actiris als werkzoekende tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021).

De werkzoekende moet minstens halftijds in dienst worden genomen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 6 maanden (voor de aanwerving van artiesten gelden aparte voorwaarden). De overeenkomst moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 worden gesloten met een indiensttreding uiterlijk op 31 maart 2022.

800 of 500 euro per maand

De premie  bedraagt 800 euro per maand voor Brusselse werkzoekenden die hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten en een beroepsactieve leeftijd hebben. Er is een ondersteuning van 500 euro per maand voor de jongeren (onder de 30 jaar) die een diploma hoger dan het hoger middelbaar onderwijs bezitten.

Het bedrag van de premie wordt toegekend naar rato van de prestaties van de werknemer gedurende de maand. Op het einde van elke maand moet de werkgever aan Actiris de door de werknemer gepresteerde uren meedelen. Als de arbeidsovereenkomst geschorst wordt wegens tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19, wordt ook de toekenning van de premie opgeschort. Ze wordt opnieuw toegekend op het einde van de periode van tijdelijke werkloosheid als de werknemer wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De Phoenix-premie kan gecumuleerd worden met eventuele RSZ-verminderingen. Anderzijds kan een werkgever niet van de premie genieten als hij voor deze werknemer een andere gewestelijke steun of tussenkomst in de bezoldiging geniet. Een voorbeeld hiervan is de activering van de werkuitkering die wordt toegekend in het kader van de Activa Brussels. 

Welke formaliteiten?

De werkgever moet de kandidaat vragen om de dag voor zijn aanwerving in het bezit te zijn van het attest dat Actiris heeft afgeleverd. Dan kan hij de aanvraag voor de Phoenix-premie rechtsreeks online indienen op de website van Actiris of door het ingevulde formulier te mailen. Er moet een kopie van de arbeidsovereenkomst bij de aanvraag gevoegd worden.

Op het einde van elke maand en uiterlijk binnen de twee maanden die volgen op de betrokken maand, moet de werkgever aan Actiris volgende documenten bezorgen: de loonfiche van de werknemer en de fiche van de gepresteerde uren, waarvan het model opgesteld is door Actiris.

Meer info over de Phoenix-premie vind je hier.

Contactpersoon

Proximus