Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Beter bereikbaar bedrijventerrein Haasrode dankzij uniek samenwerkingsverband

Beter bereikbaar bedrijventerrein Haasrode dankzij uniek samenwerkingsverband

  • 05/12/2019

Op donderdag 5 december hernieuwden twaalf organisaties uit Leuven en Vlaams-Brabant hun plan voor duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem op en rond het bedrijventerrein van Haasrode. De partners blijven focussen op betere fietsvoorzieningen en een uitbreiding van het aanbod van openbaar vervoer. Het betreft een verderzetting van de originele intentieverklaring uit 2016 en een uitbreiding met 3 extra partners.

De mobiliteit in de regio is al langer een pijnpunt. Er is een sterke afhankelijkheid van de auto om het bedrijventerrein te bereiken. Tot 2016 gebeurde nog meer dan 90% van de verplaatsingen van en naar het bedrijventerrein met de wagen. De komst van twee onderwijsinstellingen in 2016, maakte van het bedrijventerrein eens te meer een belangrijke aantrekkingspool. Eens het schooljaar terug start, maken dagelijks zo’n 10.000 werknemers en 3.500 studenten de verplaatsing van en naar het bedrijventerrein in Haasrode. In maart 2016 hielden negen van de huidige twaalf deelnemende organisaties daarom dit samenwerkingsverband boven de doopvont. Door in te zetten op verschillende en meer duurzame vervoersmethoden, willen de partners het mobiliteitsprobleem verhelpen en een leefbare situatie creëren voor bedrijven, medewerkers, studenten, bezoekers en omwonenden. 

De negen oorspronkelijke organisaties zijn Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, stad Leuven, Interleuven, provincie Vlaams-Brabant, De Lijn Vlaams-Brabant, Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, POM Vlaams-Brabant, UC Leuven-Limburg en CVO Volt. Bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven en NMBS tekenen voor het eerst mee. Gemeente Bierbeek was ook al betrokken bij de eerste verklaring, maar tekent voor het eerst als partner.
 

Verkeersinfarcten zijn een rem op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Voka trekt graag mee aan de kar om het verkeer vlotter en duurzamer te laten verlopen.

Peter Van Biesbroeck

Realisaties

Van bij de start in 2016, stonden een betere bereikbaarheid met de fiets en een gevoelige uitbreiding van het busaanbod centraal. Vooral voor de fietsers springen nogal wat realisaties in het oog. Er werd een dubbelrichtingsfietspad langs de Geldenaaksebaan aangelegd en er kwam een fietsdoorsteek tussen de Ambachtenlaan en de Meerdaalboslaan (N25). De Duivelsweg werd volledig verhard. De nieuwe fietstunnel optimaliseert de fietsverbinding tussen het station van Leuven en Researchpark via de route Martelarenlaan – Hoegaardsestraat – Haanhofweg. De Hoegaardsestraat werd aangepakt als deel van de fietssnelweg Leuven – Tienen en omgevormd tot fietsstraat. Sluipverkeer wordt er nu geweerd door een nieuwe ANPR-camera.

De verdubbelde frequentie van de buslijn 630 (Wijgmaal-Leuven-Haasrode). De bus rijdt nu om de 7,5 minuut in plaats van de vroegere 15 minuten. Op de Interleuvenlaan werden twee nieuwe bushaltes aangelegd en uitgerust. “Dit verhoogde en verbeterde busaanbod konden we realiseren met eigen investeringen van De Lijn maar ook dankzij de stad Leuven, de onderwijsinstellingen UC Leuven-Limburg en KU Leuven en de bedrijven, die allen hun steentje bijdroegen. Deze unieke samenwerking liet ons toe om in budgettair moeilijke tijden toch een mooi project te realiseren”, zegt Guy Weyns van De Lijn Vlaams-Brabant. 

De nieuwe bedrijventerreinvereniging C-Valley vzw werd in maart 2018 opgericht en verenigt zo’n 75 bedrijven. Roland Vanderstukken, voorzitter van C-Valley: “Al van bij het prille begin levert C-Valley inspanningen om de mobiliteit op het bedrijventerrein onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Onze werkgroep mobiliteit buigt zich regelmatig over het thema en reikt oplossingen aan. We organiseerden een Car Free Day, een Cycle Chain vanuit de stad, een Fietsbeurs en een carpoolplatform Taxi Stop over de bedrijven. We lobbyden mee voor betere fietsinfrastructuur en een treinstopplaats. We willen het autogebruik op het bedrijventerrein verder verminderen en stimuleren daarom een modal shift door overleg en bewustmaking. Het fietsgebruik willen we stimuleren door in te zetten op het Bike to Work-programma, op gamification en op meer fietsveiligheid. We staan ook achter een derdebetaler- en deelwagensysteem.”
 

Blik op de toekomst

De motivatie is groot bij de bestaande en nieuwe partners om de schouders te zetten onder nieuwe initiatieven. Aandachtspunt bij uitstek is het behouden van de frequente rechtstreekse busverbindingen van en naar het bedrijventerrein. Indien mogelijk wordt de frequentie van de busverbinding station – bedrijventerrein Haasrode nog verhoogd. Er wordt gestreefd naar maatregelen die de doorstroming van buslijn 630 (verbinding bedrijventerrein) en buslijnen 4, 5 en 6 (verbinding centrum) ondersteunen. 

De partners willen ook streven naar voldoende veilige oversteekplaatsen en een veilige infrastructuur voor de zachte weggebruikers. Fietsverbindingen van en naar het bedrijventerrein moeten verder verbeterd worden. De focus blijft op de verdere realisatie van fietssnelwegen, de aanleg van kwaliteitsvolle voetpaden en voldoende veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. “Het bedrijventerrein is voor Leuven van groot economisch belang. Daarom is de bereikbaarheid primordiaal en we willen ons dan ook als stad engageren om de ontsluiting te optimaliseren”, aldus Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken van stad Leuven. “Zo willen we ons inzetten om de fietsroutes op het terrein te visualiseren en een akkoord bekomen om verlichting te plaatsen in de Abdijstraat. Ook met de finalisatie van de fietsverbinding tussen het station van Leuven en het researchpark via de route Martelarenlaan – Hoegaardsestraat – Haanhofweg, werken we verder aan de fietssnelweg Leuven – Tienen.” 

Alle partners zullen actief carpoolinitiatieven promoten. Bedrijven in de buurt zullen dan weer uitgebreid geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het derdebetalersysteem van vervoersabonnementen voor het openbaar vervoer voor hun werknemers. 

De partners blijven ook benadrukken dat een nieuwe spoorhalte in Haasrode een absolute topprioriteit moet zijn. Dat NMBS deze intentieverklaring mee onderschrijft, stemt iedereen hoopvol voor de toekomst. De partners stellen voor een update van de vorige haalbaarheidsstudie en voor een plan dat het voor- en natransport regelt van deze halte naar de bedrijven en nabijgelegen scholen. Rekening houdend met de studies uit het verleden, zal een nieuwe werkgroep alle resultaten bundelen en oordelen of een nieuwe haalbaarheidsstudie wenselijk is. Gemeente Bierbeek plant een nieuwe gemeentelijke ambachtszone en een regionaal containerpark dat aanleunt bij de bedrijvenzone. 
 

“Het bedrijventerrein is van groot economisch belang en daarom is zowel de bereikbaarheid als de ontsluiting voor ons primordiaal."

Dirk Vansina, schepen Openbare Werken voor stad Leuven

Hernieuwd engagement

De werkgroep staat onder leiding van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en zal opnieuw elk kwartaal de koppen bijeensteken en de dossiers opvolgen. “De deelnemende organisaties onthaalden dit regelmatige overleg steeds als zeer positief en engageren zich opnieuw op de dossiers actief op te volgen. Verkeersinfarcten betekenen een rem op de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid. We trekken dan ook graag mee aan de kar om het verkeer vlotter en duurzamer te laten verlopen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. 

Bekijk hier alle foto's

Bekijk hier alle foto's

Meer info?

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Full bio of Wim Pannecoucke

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Proximus