Skip to main content
  • Nieuws
  • Beslissingstermijn omgevingsvergunningen verlengd wegens Corona

Beslissingstermijn omgevingsvergunningen verlengd wegens Corona

  • 26/03/2020

De Vlaamse regering heeft door de coronacrisis beslist om de behandelingstermijn voor lopende vergunningsaanvragen te verlengen met 30 tot 60 dagen naargelang de situatie. Die termijnen kunnen eventueel nog verlengd worden als de situatie aanhoudt. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Nieuwe kunnen pas opgestart worden vanaf 25 april. Deze maatregel is tijdelijk en dient om de noodsituatie te overbruggen.

De reden is onder meer omdat mensen zich deze dagen moeilijk kunnen verplaatsen. De gemeentehuizen zijn bijvoorbeeld slechts beperkt toegankelijk en niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden. Aanvragen moeten ter inzage liggen in de gemeentehuizen, maar als mensen zich niet kunnen verplaatsen, wordt dat moeilijk. Daardoor komt de rechtsgeldigheid van de vergunningen in het gedrang. De piste om consultaties in deze crisissituatie uitsluitend digitaal te laten verlopen, werd onderzocht maar werd niet weerhouden. Deze oplossing stuitte immers op juridische bezwaren. Vergunningen zouden met succes aangevochten kunnen worden omdat de publieke consultatie niet rechtsgeldig is gelopen. Als de regering niet zou ingrijpen, dan zou dat dus tot nog meer vertraging en rechtsonzekerheid kunnen leiden. Ook buiten Vlaanderen wordt er tijdelijk ingegrepen om deze juridische problemen te vermijden. 

Bevoegd minister Zuhal Demir benadrukt dat het niet de bedoeling is om op die manier alle dossiers op de lange baan te schuiven. “Het is aan de verschillende vergunningverlenende overheden om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke behandeling van de dossiers. Verlenging van de beslissingstermijn mag geen algemeen uitstel betekenen. Besturen moeten blijven proberen zo snel mogelijk te beslissen daar waar bijvoorbeeld geen openbaar onderzoek nodig is, om de economische schade te beperken. Maar natuurlijk zijn die mogelijkheden afhankelijk van gemeente tot gemeente. Vlaanderen neemt alvast zijn verantwoordelijkheid op dat vlak, ik twijfel er niet aan dat de lokale besturen dat ook zullen doen”, zo stelt de minister op haar website.

Wat houdt de maatregel in?

Via een nooddecreet van 18 maart jl. werd de Vlaamse regering gemachtigd om via besluit de procedureregels voor de omgevingsvergunning tijdelijk te wijzigen totdat de coronacrisis voorbij is. Op 24 maart heeft de Vlaamse regering het besluit goedgekeurd waarmee een aantal termijnen voor het bekomen van een omgevingsvergunning worden verlengd. Concreet worden in bepaalde gevallen de termijnen verlengd met 30 tot 60 dagen afhankelijk van de situatie.

Als de crisis aanhoudt, kan de minister deze termijnen verlengen.

Op welk procedure heeft deze regeling betrekking?

  • alle in behandeling zijnde vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart 2020 waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen in laatste aanleg;
  • alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Welke termijnverleningen worden voorzien?

Beslissingen in eerste aanleg:

  • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen bij de gewone procedure voor lopende en nieuwe dossiers
  • Verlenging van de beslissingstermijn met 30 dagen bij de vereenvoudigde procedure voor lopende en nieuwe dossiers

Beslissingen in laatste aanleg:

  • Verlenging van de beslissingstermijn met 60 dagen voor lopende en nieuwe dossiers

Beroepen:

  • Verlenging beroepstermijn met 30 dagen

De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot en met 24 april 2020. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas vanaf 25 april 2020 opnieuw aanvang nemen.

Meer informatie

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ
IMU - vzw - Bank van Breda
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - salesforce
IMU - vzw - Salesforce
IMU - VZW - multibureau
IMU - vzw - Bebat