Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Benut elk talent, ook dat van migranten

Benut elk talent, ook dat van migranten

 • 30/05/2018

Vorige week heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse aanbevelingen aan de lidstaten bekendgemaakt. De Commissie wijst België op de nood en het belang van arbeidsparticipatie van personen met een migratie-achtergrond. Vooral bij meisjes in het onderwijs en vrouwen op de arbeidsmarkt wringt het schoentje. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en omdat het niet wenselijk is bepaalde groepen zo achter te laten, zijn dringend maatregelen nodig.

 • Benut elk talent.talent
 • Het onderwijsniveau van migrantenmeisjes én de tewerkstelling van laaggeschoolde migrantenvrouwen zijn erg laag.
 • Er zijn maatregelen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt en er is flankerend beleid nodig.

De Commissie stelt onder meer:

 • Belgium is not on track to achieving its Europe 2020 target of 73,2%.
 • Limited progress has been made on the participation in the labour market of disadvantaged groups, (…) people with a migrant background and older workers.
 • People with a migrant background (…) represent a significant untapped labour market potential.
 • (…) There is still a lack of coordination across policy domains and political levels to address the challenge of integrating people with a migrant background in the labour market.

De kritiek van de Europese Commissie is terecht. Enerzijds hebben we een enorme nood aan arbeidskrachten. Anderzijds is er een grote groep aan laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Die vrouwen bevinden zich op het kruispunt van de ‘moeilijkste groepen’ (gender, etniciteit en opleidingsniveau). Slechts één op de drie (35%) vrouwen geboren buiten de EU15 is aan het werk. Ruim de helft (57%) staat zelfs niet bij VDAB ingeschreven!

“De kritiek van de Europese Commissie is terecht.”

Omwille van de krapte op de arbeidsmarkt moeten we elk onbenut potentieel aanspreken. Daarnaast is het ook gewoon maatschappelijk onwenselijk om groepen achter te laten, die zich vervolgens uitgesloten voelen en zich mogelijks afzetten tegenover de rest van de maatschappij.

De Commissie Diversiteit van de SERV heeft daarom op eigen initiatief een advies over dit thema geformuleerd. Het advies pakt drie drempels aan.

 1. Onderwijs, waar we de arbeidskrachten van morgen vormen – onderwijs moet nog meer dan vandaag haar preventieve rol opnemen
 2. De arbeidsmarkt - moet remediëren en positieve eerste werkervaringen geven
 3. Flankerend beleid zoals bijvoorbeeld rond kinderopvang - moet er zijn om te faciliteren

Onderwijs

In het onderwijs kent de groep een moeilijkere start met veel schoolse achterstand en vroegtijdig schoolverlaten (4% bij Belgen, 10% bij EU15 en 18% bij niet EU15) waardoor veel jonge migrantenmeisjes moeilijker doorstromen naar de arbeidsmarkt. Door meer in te zetten op de preventieve rol van onderwijs zullen meer meisjes met een migratie-achtergrond hun schoolloopbaan succesvol kunnen afwerken. Zo verhogen ze aanzienlijk hun startkansen op de arbeidsmarkt. Concrete beleidsmaatregelen zijn:

 • Betere studiekeuzebeleiding en oriëntering (naar jongeren en hun ouders),
 • Ouders betrekken bij het schoolgebeuren
 • Aanpak en methodiek van het onderwijs (onder meer duaal leren als krachtige leervorm en positieve kennismaking met de arbeidsmarkt) en
 • Beter monitoring en onderzoek.

Arbeidsmarkt

De huidige werkzaamheidsgraad van laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond (35%) ligt een stuk lager dan die van laaggeschoolde Belgische vrouwen zonder migratie-achtergrond (43%). Om deze achterstand weg te werken zijn concrete beleidsinitiatieven nodig:

 • Verruiming v/h activeringsbeleid naar het aanboren van het volledige potentiële arbeidsreserve
 • Taalremediëring: Nederlandse leren en werken of opleiding volgen makkelijker maken door ‘s avonds/weekend/afstand te organiseren - Inzetten op stages, beroepsopleidingen en werkplekleren, want combinatie van leren en werken zorgt voor goede effecten en resultaten. Daarbij moet de doelgroep goed bereikt worden.
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt (maar ook binnen onderwijs) kan niet.

Flankerend beleid

Daarnaast moet een flankerend beleid zorgen voor voldoende capaciteit in kinderopvang en moet opname daarvan ook flexibel(er) worden.

Als we er in willen slagen om de laaggeschoolde vrouwelijke migranten te integreren in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij, moet iedereen aan zet zijn: van laaggeschoolde vrouwelijke migrant tot werkgevers, overheid, scholen en de ruime samenleving. Door de groeiende krapte heeft onze arbeidsmarkt er baat bij om alle mogelijke talent te benutten.

Veronique Leroy - Adviseur Sociaal Recht en Arbeidsmarkt - veronique.leroy@voka.be - 0478 88 03 34

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel