Skip to main content
Map

Beliris mist internationale focus

  • 27/05/2021

Voka Metropolitan betreurt dat het Beliris-fonds opnieuw te weinig focust op de nationale en internationale uitstraling van Brussel. De Beliris-middelen (845 miljoen euro voor de periode 2020-2022) worden uitgespreid over de meest diverse projecten en missen op die manier slagkracht. 

"De Belirismiljoenen moeten dienen om de rol van Brussel als nationale en internationale hoofdstad verder te versterken. Opnieuw kiest het Beliriscomité er voor om de middelen uit te spreiden over tal van kleine projecten, we tellen er 80, waaronder ook tal van kleine en lokale projecten.. Volgens ons zouden de Belirismiddelen doeltreffender kunnen worden aangewend. Daarbij is er nood aan een strategische visie met een selectie van strategische hefbomen”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

Mobiliteit

Mobiliteit is ongetwijfeld een belangrijke strategische hefboom voor de hoofdstedelijke en internationale functie van het Brussel. Het is dus op zich een goede zaak dat Beliris-middelen in belangrijke mate worden ingezet op mobiliteitsinfrastrucuur. Maar de lat mag hoger. In de schoot van Beliris zou de opportuniteit kunnen worden bestudeerd van grote infrastructurele ingrepen zoals het doortrekken van de Annie Cordy – tunnel (voorheen gekend als Leopold II –tunnel) onder de Keizer Karel-laan, het doortrekken van metroIijnen naar de Vlaamse rand, of een gedeeltelijke overkapping van de kleine ring.

Inbreng andere gewesten

Het Beliriscomité zou daartoe best worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de gewesten. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over de realisatie en financiering van grote infrastructuurwerken over de grenzen van het Brusselse gewest heen.  Naast mobiliteit en bereikbaarheid, dient daarbij ook gekeken naar de herontwikkeling van stedelijke zones voor het aantrekken van ondernemingen. Denk aan de terreinen rond de kanaalzone, of de herontwikkeling van de oude NAVO-site en bedrijventerreinen langsheen de as tussen Brussel en de luchthaven.

Transparantie zoek

Voka Metropolitan stelt zich vragen bij de transparantie waarmee de Belirismiddelen worden verdeeld. Een comité van federale en Brusselse ministers beslist in achterafkamers over de verdeling van de middelen. Transparantie over selectiecriteria ontbreekt. Nochtans is het Belirisfonds een belangrijke financieringsbron voor Brussel, en een stevige hefboom voor de hoofdstedelijke en internationale functie. Voka Metropolitan stelt voor om ook de andere gewesten te betrekken bij het Belirisfonds. De hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel is een zaak van het hele land.

Contactpersoon