Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bedrijfsafval wordt duurder vanaf januari

Bedrijfsafval wordt duurder vanaf januari

  • 09/12/2021

Om bedrijven verder te motiveren hun afval correct te sorteren en zo weinig mogelijk restafval aan te bieden, besliste de Vlaamse Regering om het bedrijfsrestafval duurder te maken. 

Restafval wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie en Vlaanderen trekt de milieuheffing op het verbranden van bedrijfsafval op van 13,38 euro naar 25 euro per ton.

Deze verhoogde heffing gaat in vanaf januari 2022

Striktere controle op sorteerplicht

Daarbovenop heeft de Vlaamse overheid ook maatregelen getroffen om bedrijven te motiveren hun sorteerverplichting nauwer op te volgen. En daarvoor rekent Vlaanderen op de afvalinzamelaars. Sinds 1 september 2021 moeten afvalinzamelaars immers het restafval van bedrijven visueel controleren

Als de afvalinzamelaar nog gevaarlijk afval of afval dat onder de sorteerplicht valt in het bedrijfsrestafval aantreft, dan verplicht de Vlaamse regelgeving hem om één van volgende acties te ondernemen:

    - Het afval weigeren. Dit zal sowieso gebeuren als er gevaarlijk afval tussen het restafval zit. Het bedrijf krijgt dan de mogelijkheid om het te sorteren afval uit het restafval te halen en het overige restafval te laten ophalen door de inzamelaar. 


    - Het afval meenemen en uitsorteren, wat extra kosten met zich meebrengt. De inzamelaar dient dit ook te registeren in het eigen non-conformiteitenregister of dat van de OVAM.


    - Het afval meenemen voor verbranding en dit registreren in het non-conformiteitenregister van de OVAM. De Vlaamse overheid consulteert dit register om bedrijven aan te spreken op hun sorteergedrag.

Enkel bij optie 3 is de inzamelaar verplicht om de non-conformiteit door te geven via het centraal register van de OVAM. Dit centraal register wordt gebruikt om gerichte controles te laten uitvoeren op vermoede veelvuldige overtreders.

Bij de twee andere opties moeten de inzamelaars de non-conformiteiten ook bijhouden, maar dan in een eigen register. Handhavers kunnen ook die interne registers evenwel opvragen om ook hier opnieuw gerichte controles uit te voeren op vermoede veelvuldige overtreders.

De meldingen in de non-conformiteitenregisters dienen enkel voor het aansturen van de controleactiviteiten van de handhavers. Ze gelden dus in geen geval als direct of indirect bewijs van een overtreding van de wetgeving. Enkel de handhaver kan een overtreding vaststellen op basis van een eigen controle terplekke bij het bedrijf.

Neem contact op met je afvalpartner

Correct sorteren zal niet alleen een duurdere restafvalcontainer voorkomen, maar zal ook helpen om non-conformiteiten te vermijden. 

Wil je zeker zijn dat je aan de Vlaamse sorteerverplichtingen voldoet en de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk beperken? Je afvalpartner kan je hierbij helpen. Maak samen afspraken over de inzamelkeuze voor jouw restafval. 

Je kan ook afspraken maken om de vermoedelijke sorteerfouten op geregelde tijdstippen te bespreken, zodat je afvalpartner advies kan geven over de optimalisatie van de inzameling (inzameling nieuwe afvalstroom, plaatsing containers of andere recipiënten, afvaleilanden, het inzamelen van meerdere niet-gevaarlijke droge afvalstromen in één container…).

Op die manier kan je toekomstige non-conformiteiten vermijden, krijgen materialen alle kans op recyclage en kunnen ze terugkeren naar de productielijn om er nieuwe producten van te maken. Er valt dus meer te winnen dan enkel een kostenbesparing.

Meer informatie over sorteren op de werkvloer vind je ook hier
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat