Skip to main content
Map

Alles over de Tax Shelter Covid-19

 • 02/04/2021

De Kamer van Volksvertegenwoordigers besliste vorige week om de Tax Shelter Covid-19 tijdelijk weer te activeren. Deze maatregel voorziet in een belastingvermindering in de personenbelasting van 20% voor particulieren die inschrijven op een kapitaalsverhoging van een vennootschap waarvan de omzet in de periode tussen 2 november 2020 en 31 december 2020 met minstens 30% daalde ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Karl Collaerts, fiscaal expert bij het Voka-kenniscentrum, bundelt hieronder de voornaamste vragen en antwoorden.

Via de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie (Corina III) werd de bestaande Tax Shelter voor starters en groeibedrijven opengesteld voor alle kleine ondernemingen die tijdens de eerste coronacrisis een significante omzetdaling kenden. Wie participeerde in een kapitaalverhoging van zo’n  onderneming (tot 31 december 2020) heeft, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. (Corona Tax Shelter I).

Op 1 april 2021 heeft het parlement een nieuw wetsontwerp goedgekeurd waarbij deze tijdelijke Tax Shelter Covid-19 nu ook van toepassing is op kapitaalsverhogingen in kleine vennootschappen die hun omzet in de tweede golf van de Covid-19 pandemie sterk zagen dalen (Corona Tax Shelter II). Het gaat opnieuw om een tijdelijke maatregel, ditmaal van toepassing op inbrengen vanaf 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021.
 
Het doel van de maatregel is dus om de inbreng van risicokapitaal te bevorderen in kleine ondernemingen die door de coronacrisis nood hebben aan extra middelen om hun werking te financieren. 
Deze Tax Shelter Covid-19 lijkt sterk op de bestaande recurrente Tax Shelters voor startende ondernemingen en  groeibedrijven. 

Welke vennootschappen kunnen beroep doen op de Tax Shelter Covid-19? 

De vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, moet voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de inbreng wordt gedaan voldoen aan een aantal criteria:

-    Enkel kleine vennootschappen in aanmerking. (in de zin van artikel 1: 24 paragraaf 1 tot 6 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen).  Kleine vennootschappen zijn deze met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijden 

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand 50 
 • Jaaromzet exclusief btw 9 miljoen euro 
 • Balanstotaal 4,5 miljoen euro 
 • indien een vennootschap met een of meer andere vennootschappen verbonden is moeten de criteria op het vlak van omzet en balanstotaal berekend worden op geconsolideerde basis. 

-    Het kan daarbij zowel gaan om een Belgische vennootschap (een binnenlandse vennootschap) als een vennootschap die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In dat laatste geval moet die vennootschap wel een vaste inrichting hebben in België. 

-    Er is  geen leeftijdsvoorwaarde. Anders dan bij de Tax Shelter voor startende bedrijven en groeibedrijven speelt de datum waarop de vennootschap werd opgericht geen rol. 

-    Er is vereist dat de omzet in de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020 met minstens 30% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Wat met startende vennootschappen? Hier moest de omzet worden vergeleken met de vooropgestelde omzet beschreven in het financieel plan. 

Welke vennootschappen kunnen geen beroep doen op de Tax Shelter Covid-19? 

- Het verwerven van aandelen van beleggingsvennootschappen,  financieringsvennootschappen of thesaurievennootschappen komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering. 

- Ook investeringen in een vastgoedvennootschap,  een managementvennootschap of een beursgenoteerde vennootschap komen hiervoor niet in aanmerking. Een vennootschap is beursgenoteerd als ze genoteerd is op een gereglementeerde markt zoals Euronext of op een ‘multilateral trading facility’ als de Alternext. 

- Ook een onderneming in moeilijkheden komt niet in aanmerking 

Aan welke voorwaarden moet de vennootschap voldoen om in aanmerking te komen voor de Tax Shelter Covid-19?

Uw vennootschap moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de Tax Shelter Covid-19.

 1. Ten eerste mag de vennootschap met de ontvangen kapitaalinjectie geen dividenden uitkeren, geen kapitaalverminderingen verrichten, geen eigen aandelen inkopen en geen leningen verstrekken. Merk op dat in tegenstelling tot de Tax Shelters voor starters en doorgroeiers deze handelingen in voorbije jaren - logischerwijze - wel mochten. 
 2. De vennootschap mag ook geen band hebben met belastingparadijzen. Vennootschappen die met andere woorden een deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of betalingen doen aan dergelijke vennootschappen komen niet in aanmerking voor de Tax Shelter. Tenzij het gaat om betalingen die verricht zijn in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften. De wet verwijst daarvoor naar artikel 307 van het wib en een lijst in artikel 179 van het koninklijk besluit. 
 3. De vennootschap mag na de betaling van de sommen door de belastingplichtigen niet meer dan 250.000 euro hebben ontvangen via de toepassing van deze maatregel. 
   
Welke maximale inbreng per vennootschap is mogelijk bij de Tax Shelter Covid-19?

Het maximumbedrag van de inbreng per vennootschap ligt dus op 250.000 euro. Dat bedrag wordt niet geïndexeerd. Merk op dat dit maximumbedrag los staat van de andere bestaande Tax Shelters voor startende ondernemingen, groeibedrijven, alsook de Tax Shelter voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet al sterk zagen dalen in de eerste golf van de corona pandemie (de wet van 15 juli 2020).
 
Met andere woorden een cumul met bestaande Tax Shelters is mogelijk. 

Een groeibedrijf kan nu dus 500.000 euro ophalen via de Tax Shelter voor groeibedrijven, 250.000 euro via de eerste tijdelijke maatregel Covid-19 en nog eens 250.000 euro via deze nieuwe tijdelijke Tax Shelter Covid-19. Samen 1.000.000 euro. 

Een start-up kan 250.000 euro ophalen via de Tax Shelter voor startende ondernemingen, 250.000 euro via de eerste tijdelijke maatregel Covid-19 en nog eens 250.000 euro via de nieuwe Tax Shelter Covid-19. 

Aan welke voorwaarden moeten de uitgegeven aandelen voldoen? 

Het is vereist dat het gaat om nieuw uitgegeven aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het eigen vermogen. Ze moeten uiterlijk op 31 augustus 2021 worden volstort. 

Welke inbrengen zijn uitgesloten? 

Het mag ook enkel gaan om een inbreng in geld dus niet in natura. 

Komt een inbreng door een bedrijfsleider in aanmerking voor deze belastingvermindering? 

Belangrijk is dat ook een inbreng door een bedrijfsleider van de vennootschap wel in aanmerking komt voor de Tax Shelter Covid-19. Dit in tegenstelling tot de Tax Shelter bij de verwerving van aandelen van startende ondernemingen of van groeibedrijven. 
Een inbreng die is gefinancierd met middelen uit de vennootschap komt niet in aanmerking. Logisch want het is natuurlijk de bedoeling van de wetgever dat de vennootschap wel degelijk bijkomende financiële middelen ontvangt. Het is niet de bedoeling  dat financiële middelen waarover de vennootschap al beschikte gewoon worden omgezet in kapitaal. 
 

Is er ook een belastingvermindering indien de participatie meer dan 30% is?

 Ook bij deze maatregel is de belastingvermindering in de personenbelasting niet van toepassing op de betalingen voor het verwerven van aandelen met betrekking tot het gedeelte van de aandelen waardoor de belastingplichtige een vertegenwoordiging van meer dan 30% van het eigen vermogen bekomt. De inbreng voor het gedeelte boven de 30% zal met andere woorden geen fiscaal voordeel opleveren. 

Welke belastingvermindering bij een Tax Shelter Covid-19?

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend bedraagt maximaal 100.000 euro. De belastingvermindering zelf bedraagt 20% van het in aanmerking te nemen bedrag. Dat percentage ligt lager dan bij de Tax Shelter voor startende ondernemingen en scale-ups. Daar staat tegenover tot een eventueel saldo overdraagbaar is naar de drie volgende belastbare tijdperken. Ze is dus niet terugbetaalbaar maar wel overdraagbaar.

Kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering? 

In geval van een gemeenschappelijke aanslag kan elke echtgenoot aanspraak maken op de belastingvermindering voor de uitgaven die hij of zij heeft gedaan. 
 

Hoe wordt de belastingvermindering aangerekend?

Net als de andere federale belastingverminderingen wordt ook de Tax Shelter Covid-19 in eerste instantie aangerekend op de gereduceerde belasting Staat met betrekking tot de gezamenlijke belaste inkomsten.

De vermindering is 3 jaar overdraagbaar. Daarom wordt ze aangerekend net voor de belastingverminderingen die wel in een belastingkrediet kunnen worden omgezet. 
 

Wanneer zijn er terugnames van de belastingvermindering Tax Shelter Covid-19? 

Indien bepaalde voorwaarden van de Tax Shelter niet zijn nageleefd is er een terugname. 

 • De aandelen moeten minimum 5 jaar behouden blijven. Indien ze worden vervreemd binnen de 5 jaar moet er een terugname gebeuren onder de vorm van een federale belastingvermeerdering. Deze verplichting geldt uiteraard niet vanaf het belastbaar tijdperk waarin de belastingplichtige is overleden. Die terugname wordt berekend in functie van het aantal ontbrekende maanden dat de vennootschap niet meer voldoet aan de voorwaarden. Indien de belastingplichtige voor één van de 5 belastbare tijdperken die volgen op het belastbaar tijdperk waarvoor de belastingvermindering is verleend niet kan aantonen dat hij die aandelen nog in zijn bezit heeft zal er worden van uitgegaan dat hij ze op 1 januari van dat belastbaar tijdperk heeft vervreemd. 
 • Ook als de ontvanger niet meer voldoet aan de voorwaarden – bijvoorbeeld de ontvangen sommen gebruikt om een dividend uit te keren - wordt de belastingvermindering teruggenomen. 
Is een cumul van steunverlening mogelijk? 

Voor eenzelfde uitgave mag er geen cumul zijn met de belastingvermindering voor: 

 • de verwerving van werkgeversaandelen
 • de andere belastingverminderingen voor de verwerving van startende ondernemingen en groeibedrijven. 

Je kan dus bijvoorbeeld geen 100.000 euro investeren in een startende onderneming die tegelijk ook onderneming is die voldoet aan de voorwaarden van de Tax Shelter Covid-19 en zo tweemaal een belastingvermindering krijgen. 

Als investeerder kan je wel 100.000 euro investeren in een startende onderneming of groeibedrijf en dan 100.000 euro investeren in een andere onderneming die getroffen is door een sterke omzetdaling. 

Welke toepassingsmodaliteiten zijn er?

Om recht te hebben op die belastingvermindering moet de belastingplichtige aantonen dat de aandelen die hij verworven heeft voldoen aan de voorwaarden van de belastingvermindering. 
Hij zal dus moeten aantonen dat hij die aandelen gedurende een periode van minimaal 5 jaar in zijn bezit heeft gehouden. 
Zo wordt ook aan de vennootschap gevraagd om voor het jaar van de geldinbreng en de volgende 5 jaren attesten af te leveren.
 
Via een Koninklijk Besluit zal de manier waarop dit bewijs moet worden geleverd worden vastgelegd.