Skip to main content
  • Nieuws
  • Aanpassing Wet op de Aanvullende Pensioenen

Aanpassing Wet op de Aanvullende Pensioenen

  • 19/12/2018

Door een aanpassing van de Wet op de Aanvullende Pensioenen zal een werknemer vanaf 1 januari 2019 sneller pensioenrechten verwerven in de 2de pijler. 

De wet schaft 2 facultatieve voorwaarden af die een onderneming kon opnemen in het Pensioenreglement:

  • De minimumleeftijd van 25 jaar
  • De wachtperiode van 1 jaar voor het verkrijgen van de verworven reserves

Alle werknemers ongeacht of ze reeds in dienst zijn of in dienst treden, worden onmiddellijk aangesloten ongeacht hun leeftijd en zullen onmiddellijk pensioenrechten (reserves) bekomen.

Door het afschaffen van de wachtperiode, zullen er meer situaties zijn waarbij de werknemer slechts recht heeft op een laag bedrag op datum van uitdiensttreding.  Om onnodig zware formaliteiten te vermijden, zal de aangeslotene, wanneer op de datum van uittreding het bedrag van de verworven reserves (zonder rekening te houden met de rendementsgarantie) niet hoger ligt dan 150 EUR (indexeerbaar), geen keuze kunnen maken voor de overdracht naar de groepsverzekering bij zijn nieuwe werkgever, maar zal dit bedrag bij de pensioeninstelling blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging. 

Bron: Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, BS 5 juli 2018