Skip to main content
 • Nieuws
 • Aanbevelingen voor een efficiënt lokaal bestuur

Aanbevelingen voor een efficiënt lokaal bestuur

 • 03/05/2018

Voka heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een verkiezingsmemorandum opgesteld, 'Ondernemende gemeenten en steden'. Daarin staan een hele reeks concrete aanbevelingen, opgesplitst in zes thema's. In dit artikel gaan we dieper in op wat Voka precies verwacht van de lokale besturen.  

KERNTAKEN

 • Ondernemende lokale besturen versterken hun regie- en beleidsvoorbereidende capaciteit.
 • Ze leggen de nadruk op de netwerk- en makelaarsvaardigheden van hun medewerkers.
 • Ze onderzoeken welke taken ze kunnen uitbesteden.
 • Ze volgen de resultaten en de kwaliteit van dat werk systematisch op.
Gent

BESTUURSKRACHT

 • Schaal is belangrijk voor efficiënt werk. Kleine gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten fusioneren.
 • De Vlaamse overheid kan de fusie van grotere gemeenten stimuleren door de fusiebonus te hervormen.

REGIOWERKING

 • Bevoegdheden en budgetten die de gemeentelijke grenzen overschrijden, moeten regionaal gebundeld worden. Ook de Vlaamse gebiedsgerichte werking moet daarbij ingekanteld worden. 
 • Effectieve gebiedsgerichte samenwerking lukt pas goed tussen bestuurskrachtige gemeenten.
 • Samenwerking komt makkelijker tot stand als er duidelijke financiële voordelen ontstaan voor alle betrokken gemeenten.
 • Ze heeft ook meer kans op slagen als ze aansluit op een socio-economische realiteit - en die kan zelfs grensoverschrijdend zijn.
Lokaal bestuur

RUIMTE

 • Belangrijk: succesvolle gemeenten monitoren systematisch vraag naar en aanbod aan ruimte om te ondernemen.
 • Ze voeren een beleid dat, eventueel samen met buurgemeenten, ruimte reserveert voor activiteiten die niet of moeilijk te verweven zijn met functies zoals wonen.
 • Ze zetten in op stadsvernieuwing, met aandacht voor verweefbare bedrijvigheid.
 • Ze versoepelen verouderde gemeentelijke bouwschriften zodat hoger en dichter kan gebouwd worden.

FINANCIERING

 • Gemeenten hebben nood aan een 'fiscaal pact' dat een reeks elementen omvat.
 • Het moet een verschuiving voorzien van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven. Minstens 20 procent van de exploitatie-uitgaven moet naar investeringen gaan.
 • Er is nood aan een afbouw van een hele reeks lokale belastingen die enkel dienen om de gemeentekas te spijzen.
 • De automatische jaarlijkse groei met 3,5% van het Gemeentefonds moet herbekeken worden.
Lokaal bestuur

SLIM & EFFICIËNT

 • Een beleid dat gebaseerd is op harde data levert een betere dienstverlening op.
 • Lokale besturen kunnen van elkaars (digitale) ervaringen leren.
 • Steden moeten hun regels over venstertijden en tonnagebeperkingen harmoniseren. 
 • Beperkende regels rond stadsdistributie moeten gebaseerd zijn op objectieve data.
 • Er is in veel gemeenten een grote nood aan lokale plannen voor logistiek en mobiliteit.

Meer informatie over de Vokavoorstellen vind je terug op www.vokakiest.be

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez