Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • 70 jaar Affilips: "Wij zijn het Kruidenrek van de metaalindustrie"

70 jaar Affilips: "Wij zijn het Kruidenrek van de metaalindustrie"

 • 08/08/2023

Er is te weinig bekend over de kennis en expertise die Affilips heeft op het gebied van metalen. Legeringen in alle variaties, maar ook recyclage is de corebusi-ness van dit bedrijf dat sinds jaar en dag verweven is met de stad Tienen. Operations manager Erwin Vandoren licht in detail toe tijdens een gewaardeerd bedrijfsbezoek van gede-puteerde Ann Schevenels. 

Zoals zo vaak is onbekend ook onbemind. Dat de naamsbe­kendheid van Affilips niet zo groot is in de regio, doet geen af breuk aan de indrukwek­kende deskundigheid die het al decennia aan de dag legt. “Wij zijn experten op het vlak van voorlegeringen van de meest denkbare combinaties van metalen”, legt Erwin Vandoren uit. “Dit kan op basis van koper, nikkel, aluminium, zink en der­gelijke zijn. Een voorlegering is een mengsel van metalen dat bestemd is om aan een vloei­baar metaalbad toegevoegd te worden, om de samenstelling aan te passen of een behande­ling uit te voeren (desoxidatie, ontgassen, korrelverfijnen ...).

70 jaar Affilips: "Wij zijn het Kruidenrek van de metaalindustrie"

Flexibiliteit is ons ordewoord: wat de klant vraagt, bieden we aan. En die klant vind je dan ook in alle mogelijke sectoren terug, van autovelgen tot vlieg­tuigmotoren, maar ook in dak­bedekking of batterijen en zelfs kunstwerken. Wij maken als het ware de peper en het zout waarmee de soep bereid wordt. Een treffend voorbeeld van onze opgebouwde knowhow is ons eigen laboratorium, waar vijf mensen werkzaam zijn. Hier voeren we al onze analyses uit, vaak meten we ook dingen na voor klanten. We mogen dit gerust een referentielab voor de metaalindustrie noemen. We krijgen weleens de vraag hoe belangrijk innovatie voor ons is”, stelt Vandoren. “Welnu, wij hebben het voorrecht dat het net onze klanten zijn die erg be­gaan zijn met innoveren. Door de samenwerking zijn wij mee met al het nieuwe.”

“De bescheidenheid siert hen, maar dit bedrijf is een wereld­speler”, vult Ann Schevenels, gedeputeerde van de provincie Vlaams- Brabant, aan. “We zijn een kennisregio met de univer­siteit van Leuven en daarrond enkele knappe bedrijven. Af­filips past perfect in dit rijtje. Als provinciebestuur willen we net de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellin­gen stimuleren. Innovatieve projecten die hieruit ontstaan, geven we bovendien een duw­tje in de rug. Hiervoor kan een provinciale innovatiesubsidie aangevraagd worden, jaarlijks tot 15 oktober.” 

70 jaar Affilips: "Wij zijn het Kruidenrek van de metaalindustrie"

Dé uitdagingen voor Affilips en de provincieraad

Wanneer we Erwin Vandoren vragen wat zijn grootste uitda­ging is, krijgen wij een antwoord dat voor vele sectoren herken­baar in de oren klinkt: the war on talent. “We werken hier met 130 medewerkers”, legt hij uit. “Een eerder ouder maar ook divers personeelsbestand dat we proberen te verjongen. Een evenwichtige work­lifebalans kunnen aanbieden, is hierbij een belangrijk argument ge­worden. De coronatijd heeft hier beslist een rol in gespeeld. Maar er zijn natuurlijk nog andere uitdagingen. Ook wij kregen te kampen met hogere energie­prijzen. Voor een deel kon dit naar de klanten doorgerekend worden, toch verloren we ook van onze marge. Zo’n situatie dwingt je na te denken over je eigen processen, meer nog dan we al deden. Hierdoor slaagden we erin extra investeringen sneller terug te verdienen. Al in 2006 stapten we vrijwillig mee in het Vlaams Energieconvenant, later opgevolgd door het EBO. Energie is met andere woorden een aandachtspunt dat ons al een poos bezighoudt.”

“Wat het vinden van de geschik­te profielen betreft, trachten we als provincie een facilite­rende rol te spelen”, aldus Ann Schevenels. “Met het project doeners.be trachten we wat te doen aan de soms moeizame verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Meer concreet willen we een brug slaan tussen bedrijven uit de reguliere en sociale econo­mie waar mensen werken die soms ver van de arbeidsmarkt staan. Andere provincies na­men dit project over, net zoals dat gebeurde op Vlaams niveau. Tegelijkertijd ondersteunen wij Voka met haar vormingsaanbod naar haar leden toe. Opleiding en vorming zijn immers hoek­stenen van de moderne arbeids­markt geworden.” 

“Via dit kanaal hebben wij men­sen gevonden die bijvoorbeeld instaan voor het groenonder­houd”, pikt Erwin Vandoren in. “Net zoals we werkkrachten van maatwerkbedrijf Blankedale inzetten om houten pallets voor ons te produceren. Daarnaast zijn we ook actief betrokken in het project Duaal Leren. Voor veel van onze activiteiten zijn bijzondere vaardigheden ver­eist, maar daarnaast blijven er nog heel wat andere taken over. En vooral: iedereen heeft talen­ten. Laten we dat niet vergeten.” 
 

Affilips 70 jaar

 

Inzetten op de circulaire economie

Met de jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker maat­schappelijk thema geworden. Bij Affilips zien ze hier vooral kansen in. “Energietransitie is iets waar alle bedrijven op moeten inzetten”, benadrukt Erwin Vandoren. “Maar men moet ook goed beseffen dat er niet één pasklare oplossing voor alle ondernemingen bestaat. Het is belangrijk om vanuit de praktijk te vertrekken. Een erg nuttig instrument hierbij is het Lerend Netwerk Energietransi­tie van Voka – KvK Vlaams­Bra­bant, waar we uiteraard deel van uitmaken.” 

“Wanneer op EU­niveau voor­geschreven wordt dat Europa zelfvoorzienend moet zijn voor metalen, dan raakt dat onze corebusiness. Vandaag verspilt men vele metalen en voert men in vanuit China en elders. En dit terwijl de meeste metalen oneindig kunnen worden her­gebruikt. Via urban mining zou bijvoorbeeld heel wat kunnen worden gerecupereerd. Hoe­wel al meer dan 60% van onze grondstoffen metaalafval is, blijven we investeren en inno­veren om ook andere stromen op te zuiveren en te gebruiken. Op die manier dragen we bij tot een circulaire economie in de letterlijke betekenis van het woord, wat we overigens graag in samenspraak met collega’s doen. We zijn lid van Flanders Metal Valley, een organisatie die alle metaalbedrijven in Vlaanderen groepeert. In dit verband zoeken we naar sy­nergieën en oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. We hebben ook een vruchtbare interactie met ho­gescholen en universiteiten.”

Wat de toekomst brengt voor Affilips

“In functie van de budgettaire mogelijkheden trachten we zoveel mogelijk te investeren”, besluit Erwin Vandoren. “We zijn een bedrijf met een lange traditie. Om je een idee te geven: onze voormalige direc­teur Roger Van Geerteruy ging zopas na 47 jaar (!) met pensi­oen. Maar we hebben de blik stevig op de toekomst gericht. Recentelijk bouwden we een hal van 3.500 m2. Dankzij een nieuwe oventechnologie slagen we erin een energiebesparing van 7% per geproduceerde ton te realiseren. Op dit moment zijn we ook onze koelgroepen aan het vervangen door ener­giezuinige systemen. Het plaat­sen van zonnepanelen zit in de pijplijn en, als ik al mijn kaarten op tafel mag gooien, we dromen al lang van het plaatsen van een windmolen, ook al beseffen we dat dit vergunningsgewijs niet vanzelfsprekend is (lacht).” 

Wie is...

Erwin Vandoren

 • Opleiding: Industrieel Ingenieur Chemie (KHLim – KULeuven)
 • Functie: Operations manager
 • Traject: Was 13 jaar lang environmental manager bij Affilips. In 2016 werd hij production manager en vanaf 2022 operations manager.

Maarten Bloemen

 • Opleiding: Master Ph.D. Chemistry
 • Functie: R&D manager
 • Traject: Kwam in 2019 aan boord als R&D project engineer en werd R&D manager in 2021.

Ann Schevenels

 • Opleiding: Rechten (VUB)
 • Functie: Gedeputeerde Vlaams-Brabant en titelvoerend burgemeester Keerbergen
 • Traject: Sinds 1995 is ze provincieraadslid van Vlaams-Brabant. Van 2001 tot 2012 was ze burgemeester van Keerbergen. In 2016 werd ze gedeputeerde van de provincie.
Proximus

Artikel uit publicatie