Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • 4 Europese wetsvoorstellen met impact op jouw bedrijf

4 Europese wetsvoorstellen met impact op jouw bedrijf

 • 08/12/2022

We lijsten de voor ondernemingen relevante Europese wetsvoorstellen op die onlangs werden goedgekeurd. 

Duurzaamheidsrapportering voor bedrijven

Dit betekent dat bedrijven binnenkort verplicht zullen zijn gedetailleerde informatie over duurzaamheidskwesties te publiceren. Dit zal de verantwoordingsplicht van een bedrijf vergroten, uiteenlopende duurzaamheidsnormen voorkomen en de overgang naar een duurzame economie vergemakkelijken.

In de praktijk zullen bedrijven moeten rapporteren hoe hun bedrijfsmodel hun duurzaamheid beïnvloedt en hoe externe duurzaamheidsfactoren (zoals klimaatverandering of mensenrechtenkwesties) hun activiteiten beïnvloeden. De richtlijn introduceert meer gedetailleerde rapportageverplichtingen en zorgt ervoor dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kmo's verplicht zijn te rapporteren over duurzaamheidskwesties zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en governancefactoren.

De toepassing van de verordening zal in vier fasen verlopen:

 • rapportage in 2025 over het boekjaar 2024 voor bedrijven die al onder de NFRD vallen;
 • rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet aan de NFRD onderworpen zijn;
 • rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (met uitzondering van micro-ondernemingen), kleine en niet-complexe kredietinstellingen en captive verzekeringsondernemingen;
 • rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen in de EU indien zij ten minste één dochteronderneming of bijkantoor in de EU hebben die bepaalde drempels overschrijdt.

Het persbericht kan je hier vinden. 

Vrouwen in jouw raad van bestuur

De Europese Unie heeft de nieuwe EU-wet inzake genderevenwicht in ondernemingsbesturen formeel aangenomen. Volgens de definitieve tekst moeten de lidstaten ernaar streven dat tegen 2026 40% van de functies van uitvoerend bestuurder door vrouwen wordt bekleed, of 33% van de functies indien de doelstelling wordt uitgebreid tot niet-uitvoerende bestuurders. Tevens worden afwijkingen ingevoerd voor landen die vóór de inwerkingtreding van de richtlijn over effectieve wetgeving beschikten.

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Het persbericht vind je hier

Handelsverstorend effect van buitenlandse subsidies tegengaan

De Europese Unie heeft een akkoord gevonden over de impact van buitenlandse subsidies op de Europese interne markt. 

De verordening heeft betrekking op verstoringen die worden veroorzaakt door subsidies die door niet-EU-landen worden toegekend aan ondernemingen die op de interne markt van de EU actief zijn. Zij stelt de procedureregels vast voor het onderzoek naar deze subsidies in het kader van grote concentraties en inschrijvingen op grote overheidsopdrachten.

Op die manier wil de verordening de eerlijke concurrentie herstellen tussen alle ondernemingen die op de interne markt actief zijn - zowel Europese als niet-Europese.

Momenteel moeten door de lidstaten verleende subsidies voldoen aan de regels inzake staatssteun, maar er is geen EU-instrument om controle uit te oefenen op soortgelijke subsidies die door niet-EU-landen worden verleend. Om dit probleem aan te pakken, stelt de verordening inzake buitenlandse subsidies een kader vast waarbinnen de Commissie elke economische activiteit kan onderzoeken die subsidie ontvangt van een derde land op de interne markt.

In de verordening worden drie instrumenten voorgesteld waarmee de Commissie onderzoek kan doen naar financiële bijdragen van een overheidsinstantie in een derde land:

 • twee instrumenten voor voorafgaande goedkeuring - om gelijke voorwaarden te waarborgen voor de grootste fusies en inschrijvingen bij grootschalige openbare aanbestedingsprocedures;
 • een algemeen marktonderzoeksinstrument om alle andere marktsituaties en fusies van geringe waarde en procedures voor overheidsopdrachten te onderzoeken.

Ondernemingen zullen fusies en overnames bij de Commissie moeten aanmelden als een van de betrokken partijen een EU-omzet van ten minste 500 miljoen euro heeft en er een buitenlandse financiële bijdrage van ten minste 50 miljoen euro is. Voor openbare aanbestedingen wordt de drempel vastgesteld op ten minste 250 miljoen euro. 

Meer info hier

Screening van buitenlandse investeringen 

De verzamelde regeringen van ons land vonden in het overlegcomité een akkoord over de screeningmechanismen van buitenlandse investeringen, een verplichting stemmend uit Europese regelgeving. De bedoeling van dit mechanisme bestaat erin te zorgen dat wanneer wordt geïnvesteerd in bedrijven uit bepaalde kritische sectoren, onder de loep worden genomen wanneer ze afhankelijk van de sector, 10 of 25 procent van de aandelen onder hun controle krijgen. 

Specifiek gaat het om volgende sectoren: 

 • kritieke infrastructuur met betrekking tot bijvoorbeeld energie, gezondheid, media en defensie;
 • technologie en productiemiddelen die essentieel zijn voor onze veiligheid en technologie van strategisch belang (zoals bijvoorbeeld artificiële intelligentie, robotica, halfgeleiders en nucleaire technologie);
 • de levering van basisgoederen in verband met voedselzekerheid, energie of grondstoffen;
 • toegang tot of controle over gevoelige informatie, inclusief persoonsgegevens;
 • de private beveiligingssector;
 • vrijheid en pluralisme van de media.

Voka volgde dit dossier reeds geruime tijd op en is tevreden dat er een akkoord is gevonden, met respect voor de verschillende bevoegdheden. Doorheen het proces werd er op gewaakt dat er een duidelijk kader moet zijn voor potentiële investeerders, waarin rechtszekerheid en een proportionele doorlooptijd van de vergunning centraal staan. Ook in de uitwerking van dit akkoord moeten deze principes worden aangehouden, zodat België een aantrekkelijk investeringsland blijft.  

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen

imu - vzw - allianz
imu - vzw - FTI
imu - vzw - dieteren