Skip to main content
  • Nieuws
  • 20 prioriteiten voor lokale besturen

20 prioriteiten voor lokale besturen

  • 25/10/2018

Met de lokale verkiezingen van 14 oktober worden de politieke kaarten opnieuw geschud in de 19 Brusselse gemeenten. Het lokale bestuursniveau heeft een belangrijke impact op het ondernemingsklimaat in de hoofdstedelijke metropool. Voka Metropolitan heeft een reeks aanbevelingen voor de nieuwe lokale besturen in Brussel uitgewerkt, want de mondiale toekomst van Brussel start lokaal.

Van alle stedelijke centra in België is de Brusselse metropool bij uitstek de meest internationale. Internationale aantrekkelijkheid is de sleutel voor succes. Hoe internationaler Brussel kan uitstralen, hoe meer kansen voor al zijn burgers.

De Brusselse metropool heeft evenwel te kampen met belangrijke uitdagingen: structurele files, bevolkingsgroei die druk zet op schaarse ruimte, nog steeds hoge werkloosheid, politieke versnippering… Willen we de internationale troefkaart van de Brusselse metropool niet uit handen geven, dan is dringend actie nodig. Die begint lokaal, in domeinen als mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs en arbeidsmarkt, internationale aantrekkelijkheid en bestuurlijke organisatie. Wat verwachten we van de lokale besturen? We zetten onze 20 aanbevelingen op een rij. Een versterkte samenwerking tussen gemeenten en gewest vormt daarbij een belangrijke leidraad.

MOBILITEIT

1. Verdere harmonisering gemeentelijk parkeerbeleid

Alle Brusselse gemeenten dienen hun parkeerreglement aan te passen aan het regionaal kader. Er is nood aan een coherent beleid voor parkings voor bedrijven over het hele gewest. Waar er weinig goede alternatieven via het openbaar vervoer mogelijk zijn, is het belangrijk dat een onderneming over betaalbare parkeerplaatsen voor medewerkers beschikt.

2. Medewerking voor aanleg overstapparkings

De Brusselse regering formuleerde de ambitie om 10.000 plaatsen extra te voorzien voor Park & Ride. Die ambitie moet de komende jaren zo snel mogelijk worden gerealiseerd, met de medewerking van de betrokken gemeenten.

3. Stadsdistributie efficiënter organiseren

De Brusselse gemeenten en het gewest stroomlijnen hun beleid met betrekking tot stadstoegang en belevering (venstertijden, tonnagebeperkingen, plaatsen voor lossen en laden…). Daarbij wordt gezorgd voor maximale bereikbaarheid van bedrijven, met beperking van de hinder. Aan de rand van het Brussels Gewest worden stadsdistributiecentra ingericht. Dichter bij het stadscentrum is er nood aan kleinere depots.

4.    Bereikbaarheid bedrijvenzones verbeteren

Om de bedrijvenzones beter bereikbaar te maken nemen de betrokken gemeenten samen met het gewest initiatieven om de bediening met openbaar vervoer (MIVB) te verbeteren en de ‘last mile’ van halte tot werk te faciliteren.

5.    Realisatie betere fietsvoorzieningen

De gemeenten werken mee aan de verbetering van fietsverbindingen binnen het Brussels Gewest, met een goede aansluiting op de fietswegen vanuit Vlaanderen naar Brussel.

6.    Coördinatie van wegenwerken

De Brusselse gemeenten en het gewest organiseren een optimale afstemming van de wegenwerken waar ze bij betrokken zijn, zowel naar timing van werken als naar begeleidende maatregelen om de hinder te beperken.

RUIMTE

7.    Versnellen lopende projecten

De voorbije jaren werden enkele grote projecten voor de ontwikkeling van bedrijvenzones geïnitieerd. De komende legislatuur moeten de betrokken gewesten en gemeenten samen prioritair beslissende stappen zetten rond het Heizelplateau, de BUDA-zone aan het kanaal, Schaarbeek-Vorming, de as langs de Leopold III-laan en A201 naar de lucht- haven en de Reyers-site.

8.    Monitoring vraag en aanbod bedrijventerreinen

De lokale besturen moeten samen met de gewestelijke diensten en de private sector een accurate inventarisatie maken van terreinen en panden die nog voor bedrijven ontwikkeld kunnen worden, waaronder de terreinen van overheidsbedrijven.

9.    Integratie stedenbouwkundige vergun- ning en milieuvergunning

De procedures voor een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning in het Brussels Gewest dienen geïntegreerd te worden in één procedure. Een belangrijke eerste stap is de inrichting van een digitaal platform, waar aanvragen online kunnen worden ingediend en alle documenten worden gedeeld.

TALENT

10.    De gemeenten dragen bij tot een betere schoolinfrastructuur

De gemeenten kunnen bijdragen tot een uitbreiding of opwaardering van de schoolinfrastructuur. Dat kan via stedenbouwkundige lasten voor grote projecten of ter beschikkingstelling van gemeentelijke gebouwen. Anderzijds kunnen gemeenten zich associëren met projecten voor nieuwe scholenbouw.

11.    De gemeenten dragen bij tot activering werkzoekenden

Een rationalisatie van het veld van arbeidsmarktactoren dringt zich op. Daarbij moeten Actiris, VDAB en Bruxelles Formation de centrale regie voeren, met een sterke onderlinge samenwerking. Zij kunnen dan, in samenwerking met de gemeenten, de Jobhuizen uitbouwen als decentrale loketten.

 
AANTREKKELIJKE SMART CITY

12.    Loket lokale economie

De Brusselse gemeenten organiseren een uniek loket waar bedrijven terechtkunnen voor informatie, advies en overleg. Er wordt een schepen voor lokale economie voorzien in elk schepencollege. Het elektronische loket Irisbox van de gemeenten en het gewest wordt verder uitgebreid.

13.    Fiscaal pact gewest-gemeenten

De gemeenten en het gewest sluiten een nieuw fiscaal pact. Daarin worden het aantal bedrijfsbelastingen en de hoogte daarvan beperkt om de aantrekkingskracht van het Brusselse Gewest voor bedrijven te verbeteren.

14.    Globale aanpak projecten ‘smart city’

De gemeenten en het gewest zorgen voor een geïntegreerde strategie en aanpak voor de ontwikkeling van projecten van ‘smart city’ over het hele gewest. Het gewest voert de regie. Er wordt ook samengewerkt met de privésector, waarbij data maximaal wordt gedeeld.

15.    Laadinfrastructuur voor elektrische wagens

Alle Brusselse gemeenten moeten investeringen in laadpalen langs gemeentewegen bevorderen met aangepaste vergunningen. De Brusselse gemeenten en het gewest dienen een reeks ‘snellaad-hubs’ in te plannen. De ambitie moet zijn om het aantal laadpunten in het Brusselse Gewest over vijf jaar te brengen op 4.000 publieke laadpunten.

16.    Uitrol 5G mogelijk maken

Een 5G-netwerk vergt bijkomende of sterkere gsm-antennes. Het Brusselse Gewest moet de huidige stralingsnorm (6 volt per meter) voor de vergunning van extra gsm-antennes versoepelen.

17.    Meewerken aan stabiel werkingskader voor de nationale luchthaven

Het Brusselse gewest en de gemeenten dragen bij tot een stabiel werkingskader voor de nationale luchthaven, die de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven verzekert in lijn met het strategisch plan 2040 van de luchthaven.

18.    Onthaal expats

De Brusselse gemeenten zorgen voor een goed onthaal van expats en begeleiden hen in het vervullen van noodzakelijke formaliteiten voor hun verblijf in het Brusselse Gewest. Daarvoor krijgen ze de nodige informatie ook in het Engels.

GOVERNANCE

19.    Verschuiving bevoegdheden van gemeente naar gewest

Het gewest moet verantwoordelijk zijn voor de strategische bevoegdheden in domeinen waar een regionaal gestuurde aanpak zich opdringt, zoals onder
meer mobiliteit, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, sociale bijstand, fiscaliteit, veiligheid… De gemeenten hebben een adviesbevoegdheid en een functie van administratief loket voor de inwoners.

20.    Meer samenwerking met de privésector

De openbare besturen in het Brusselse gewest beperken zich tot kerntaken. Voor bepaalde opdrachten die ook door de privésector kunnen worden verricht, doen de gemeenten meer beroep op private ondernemingen.

Wil je graag het volledige Voka Memorandum voor de lokale besturen in Brussel lezen? Klik dan hier.

Contactpersoon