Skip to main content
 • Mobiliteit in de Brusselse metropool, een update

Mobiliteit in de Brusselse metropool, een update

 • 06/01/2022

Bij de start van een nieuw jaar volgen vaak ook heel wat veranderingen in de regelgeving. Zo ook op vlak van mobiliteit. In dit artikel krijg je een duidelijk overzicht. Heb je nog vragen bij een topic? Contacteer dan onze mobiliteitsexpert Wim Pannecoucke (zie rechts voor contactgegevens).

De visie van Voka Metropolitan

De nieuwe maatregelen zijn er op gericht de mobiliteit in de Brusselse metropool duurzamer te maken. Voka Metropolitan ondersteunt deze “modal-shift” maar vraagt aandacht voor flankerend beleid om de bereikbaarheid van de Brusselse metropool en te verzekeren. Dit vergt onder meer volgende acties:

 • De overheden dienen versneld werk te maken van een verbeterd aanbod van openbaar vervoer, en de ontwikkeling van overstapparkings.
 • Er dienen voldoende parkeermogelijkheden te worden verzekerd voor bedrijven en services zoals spoed-transporten, noodzakelijke leveringen en dienstverlenende wagens. 
 • Er moet versneld worden geïnvesteerd in bijkomende laadinfrastructuur voor elektrische wagens.
 • De Brusselse regering moet nu snel de geplande wettelijke modernisering doorvoeren, met taxidiensten via platformen en apps. Het Vlaamse taxidecreet kan daarbij model staan, met een evenwicht in de behandeling van klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs.

Mobiliteitsbudget

Het wettelijk mobiliteitsbudget is in voege sinds 1 maart 2019. Werknemers kunnen kiezen voor een bedrijfswagen, of deze inruilen voor mobiliteitsbudget. Ze kunnen dit budget besteden in 3 pijlers. Pijler 1 is een milieuvriendelijke wagen, pijler 2 zijn duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten, pijler 3 is cash. 

De vernieuwde versie van het mobiliteitsbudget is goedgekeurd in het parlement in november 2021 en is op 1 januari 2022 in werking getreden. Hierbij een overzicht van de nieuwigheden:

 • Het mobiliteitsbudget kan onmiddellijk worden aangevraagd, dus de dubbele wachttijd voor werknemers van 3 maanden en van 1 jaar wordt afgeschaft. Je moet wel recht hebben op een bedrijfswagen. Dit betekent concreet: als werknemer behoren tot of terecht komen in een functiecategorie waaraan het recht op een bedrijfswagen verbonden is.
 • Het bedrag kan variëren tussen 3000 euro (minimum) en 1/5 van het bruto jaarloon van de werknemer. Er geldt een absoluut maximum van 16.000 euro op jaarbasis. Er komt mogelijk een formule om de Total Cost of Ownership (basis van het mobiliteitsbudget) te kunnen berekenen. 
 • De werkgever kan besluiten om de kosten van het zakelijk gebruik van de auto niet mee te nemen voor de berekening van het mobiliteitsbudget. Op voorwaarde dat de werkgever (naast het mobiliteitsbudget) alle dienstreizen van de werknemer vergoedt.
 • Lopende mobiliteitsbudgetten: werkgevers die al een mobiliteitsbudget toekennen vóór de datum van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad op 3/12, hebben nog tot 1 januari 2023 tijd om hun mobiliteitsbudget aan deze nieuwe begrenzingen aan te passen.
 • Voor pijler 1 moeten alle auto’s vanaf 1 januari 2026 koolstofemissievrij zijn. De "mobiliteitsrekening" waarover de werknemers kunnen beschikken om hun mobiliteitsbudget te volgen, zal met het oog op de transparantie voor de werknemers ook de uitgaven van de eerste pijler moeten omvatten. Ook wordt er voorzien in een forfaitaire methode voor de berekening van de uitgaven, indien de werkgever verkiest de werkelijke uitgaven niet te boeken. 
 • Voor pijler 2 worden er enkele aanpassingen gedaan:
  • Garage uitgaven en niet-verplichte fietsuitrusting ter verhoging van de veiligheid/zichtbaarheid worden toegevoegd;
  • Eigenaars kunnen naast de maandelijkse rente ook de kapitaalaflossingen op hun leningen aftrekken van het budget;
  • Voor aftrekking van huisvestingskosten, wordt de straal rond de werkplek verhoogd van 5 tot 10 km;
  • Openbaar Vervoer abonnementen worden uitgebreid tot de inwonende gezinsleden van de werknemer;
  • Parkeergelden met betrekking tot het gebruik OV gebruik worden toegevoegd;
  • Vergoedingen voor voetgangerskilometers en verplaatsingen met bijvoorbeeld een step worden mee betaald met het mobiliteitsbudget a rato van het gekende bedrag van de fietsvergoeding (max. 0,25 euro per kilometer);
  • Uitgaven voor deelmobiliteitsoplossingen en autoverhuur met chauffeur moeten vanaf 2026 koolstofemissievrij zijn om nog voor financiering via pijler 2 in aanmerking te komen.

Lage emissie zone bant euro 4

Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer toegelaten in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest. Aanvankelijk is een overgangsperiode voorzien tot 31 maart, wie daarna nog in overtreding is riskeert een boete van 350 euro. Het gaat om ongeveer 76.500 wagens van 11 jaar en ouder die in België zijn ingeschreven en die in het Brussels gewest rondrijden, 25.000 daarvan zijn in Brussel ingeschreven. Het gaat om de belangrijkste verstrenging van de LEZ tot nog toe.

Elektrificatie en fiscaliteit

2022 wordt zeker een momentum voor de overschakeling naar een groenere vloot. Er is een nieuwe wetgeving om de elektrificatie te ondersteunen, en het doel is ook om het wagenpark van bedrijven emissievrij te maken. Zo zullen vanaf het inkomstenjaar 2026 alleen nog maar uitgaven met betrekking tot emissievrije bedrijfswagens aftrekbaar zijn. Voor voertuigen die vóór 1 januari 2026 zijn aangeschaft, is een overgangsperiode ingevoerd.

Vanaf 1 januari zijn de belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine gestegen. Het belastbaar voordeel van die auto's tijgt door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. 

Voor benzine-, lpg- en aardgaswagens zakt de referentie-uitstoot van 102 tot 91 gram CO2 per kilometer. Voor dieselwagens is er een daling van 84 tot 75 gram CO2 per kilometer. De daling van de referentie-uitstoot heeft tot gevolg dat het CO2-percentage verhoogt van wagens die meer uitstoten, en dus ook hun belastbaar voordeel en bedrijfsvoorheffing. 

Voka promoot volop duurzame mobiliteit en benadrukt de noodzaak van een vlotte transitie naar een elektrisch wagenpark. Maar een snellere implementatie van laadinfrastructuur is noodzakelijk voor werknemers en bedrijven.

Fiscale incentives voor de installatie van laadstations

Deze wet voorziet, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, in een verhoogd afschrijvingspercentage voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen die publiek toegankelijk zijn. Dit percentage bedraagt 200% voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022. Voor investeringen die tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 worden gedaan, wordt het tarief verlaagd tot 150%.

Zone 30 en parkeren in Brussel

Een jaar na het invoeren van de algemene zone 30 in het Brussels gewest, is het aantal verkeersdoden en zwaargewonden gedaald en is er minder geluidsoverlast. Tegen begin februari, zal Brussel Mobiliteit 28 nieuwe flitspalen installeren, een bijkomende trajectcontrole op de Gentsesteenweg voorzien en 50 preventieve radars op gevoelige plaatsen zetten.

Vanaf 2 mei veranderen de parkeertarieven voor bovengronds parkeren in centrum Brussel. De Vijfhoek, die vandaag een groene zone is, wordt dan een grijze zone en de Stad past vanaf dan ook de parkeertarieven toe die het Gewest suggereert. Het eerste uur parkeren zal dan 2 euro kosten en voor elk bijkomend uur komt er nog eens 3 euro bij. Vier uur parkeren zal dan bijvoorbeeld 11 euro kosten (tegenover 6 euro vandaag). Langer dan 4,5 uur parkeren kan niet meer. Laken, met uitzondering van de zone Heizel-Verregat dat een grijze zone wordt,  zal een groene zone worden (eerste uur 1 euro , tweede uur 2 euro en daarna 1,5 euro per uur). De buurt rond Squares gaat van blauw naar groen. De parkeertarieven worden in tijd uitgebreid naar 21 uur in plaats van 18 uur vandaag.

Ter Kamerenbos was gratis en gaat nu ook naar groen. Ook Neder-over-Heembeek en Haren veranderen van kleur, vroeger was parkeren gratis en nu worden het blauwe zones. Dat betekent 2 uur gratis parkeren mits een parkeerkaart. 

De aanpassingen passen in het nieuwe parkeerreglement van de Stad Brussel. Dat heeft verschillende doelen: de duurdere tarieven moeten Brusselaars en andere bezoekers om te beginnen aanzetten om meer na te denken over hun verplaatsingsmethode en om zo sneller voor het openbaar vervoer of de fiets te kiezen.

MIVB: flexibele formule voor telewerk

De MIVB biedt een flexibele formule aan in de vorm van een 100-rittenkaart, die 90 dagen geldig is.
Meer info hierover vind je hier

Taxidecreet

Een modernisering van het regelgevend kader in het Brusselse gewest wordt reeds jaren aangekondigd door de betrokken Brusselse beleidsverantwoordelijken. Een paar maanden geleden kondigde de Brusselse minister minister-president Rudi Vervoort alweer een nieuw taxiplan aan. Daarin is sprake van eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs, net zoals in het Vlaamse taxidecreet uit 2019. 

De voorlopige oplossing is bedoeld voor chauffeurs die hun inkomen voornamelijk uit VVB-activiteiten halen (het verhuren van voertuigen met bestuurder) . Hierbij gaat het concreet met name om platformchauffeurs zoals Uber. Deze werd eerst verboden en dan weer toegelaten. 

De Brusselse regering moet nu snel de geplande wettelijke modernisering doorvoeren, met taxidiensten via platformen en apps. Dit kan om zo rechtszekerheid te bieden voor een modern aanbod van taxivervoer, een Europese hoofdstad waardig, met respect voor eerlijke concurrentie . Het Vlaamse taxidecreet kan daarbij model staan, met een evenwicht in de behandeling van klassieke taxichauffeurs en de platform-chauffeurs. 

Contactpersonen

Wim Pannecoucke

Mobiliteits- en Bereikbaarheidsmanager