Ruimtelijke ordening

05/02/2018

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 30 november 2016 keurde de Vlaamse regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed en ze zette daarmee een belangrijke nieuwe stap richting het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Dat BRV moet de opvolger worden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997.

In het Witboek wordt de ambitie uitgesproken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Voor alle duidelijkheid: ruimtebeslag omvat veel meer dan de bestaande verhardingen. Ruimtebeslag omvat immers alle ruimte die wordt ingenomen door onze nederzettingen, inbegrepen tuinen, parken, groenbuffers, enz. 

Het eerste doel is om het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te Ruimtelijke ordeningdringen van de huidige zes hectare per dag naar drie hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. Als einddoel wordt vooropgesteld om vanaf 2050 nergens meer bijkomend te verharden zonder ergens te ontharden. Meer dan ooit zullen nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen ingepland moeten worden op goed gelegen locaties in steden en dorpen. Om meer te doen met minder ruimte moeten we meer verdichten en moet het ruimtelijk rendement omhoog. Maar om uitvoering te geven aan de Vlaamse visie moeten wel alle neuzen in dezelfde richting staan. Lokale besturen zullen dan ook in de toekomst hun stedenbouwkundige voorschriften moeten versoepelen door bijvoorbeeld toe te staan dat er hoger wordt gebouwd, dat bestaande woningen of percelen worden gesplitst of dat aan (leegstaande) panden andere functies worden gegeven. 

Om onze economie in Vlaanderen te laten floreren is het cruciaal dat we over voldoende bedrijventerreinen beschikken en dat deze goed worden ingericht en beheerd. Bedrijven moeten zich op geschikte locaties kunnen vestigen en daar verder ontwikkelen. Hoewel iedereen dat principe onderschrijft, moeten we vandaag vaststellen dat bepaalde regio's kampen met een structureel tekort aan ruimte om te ondernemen, met het risico dat we investeringen mislopen. Als de filosofie van de ijzeren voorraad volledig wordt verlaten, dreigt dat tekort nog groter te worden. Daarom blijft Voka pleiten om de nodige hectaren te reserveren voor industrie.

De Vlaamse regering moet het ontwerp-BRV nog vaststellen, waarna een publieke consultatie volgt. Nadien kan de Vlaamse Regering het BRV definitief vaststellen. Voka volgt dit proces nauw op en zal er erop toezien dat er in Vlaanderen ruimte blijft om te ondernemen en dat de bezorgdheden van ondernemend Vlaanderen meegenomen worden in dit proces. 

Steven Betz - Senior Adviseur milieu - en ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be - 0475 85 03 16