Archeologie

19/01/2018

Sinds 1 juni 2016 is het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Sindsdien betekent het bekomen van een bekrachtigde archeologienota veel administratieve lasten en kosten en worden projecten soms ernstig vertraagd zonder noemenswaardige reden.

In een poging om dit te remediëren, keurde de Vlaamse regering op 16 december 2016 enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. De Archeologiewijzigingen hadden onder andere betrekking op een versnelde vaststellingsprocedure voor de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA-kaarten), de mogelijkheid om een nog niet bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag, de introductie van de archeologienota met beperkte samenstelling, enz.

Voka heeft deze wijzigingen positief onthaald, maar gaf ook onmiddellijk aan dat deze aanpassingen niet voldoende zijn om de bestaande problemen te verhelpen. De decretaal voorziene evaluatie van de regelgeving werd vervroegd en in juli 2017 nam de Vlaamse regering kennis van het evaluatierapport en de conceptnota 'aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie'. De conceptnota stelt alvast een aantal decretale aanpassingen voor. Deze aanpassingen worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Steven Betz - Senior Adviseur milieu - en ruimtelijke ordening - steven.betz@voka.be - 0475 85 03 16