Skip to main content
Handel

Handelsgerichte brexit

Op 23 juni 2016 beslisten de Britten om de Europese Unie (EU) te verlaten. Een economisch onvriendelijke brexit kan enorme economische schade berokkenen aan de Vlaamse economie. Voka komt daarom op voor de belangen van de Vlaamse ondernemingen die blootgesteld zijn aan de brexit op Vlaams, federaal en Europees niveau. Voka pleit al sinds het negatieve referendum van 23 juni voor een handelsvriendelijke brexit waarbij de handel tussen de EU en het VK zoveel mogelijk gevrijwaard dient te worden.

Handelsrelatie tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk

Vlaanderen drijft heel veel handel met het Verenigd Koninkrijk. Het VK stond in voor 9,15% van de totale Vlaamse wereldexport en 4,78% van de totale Vlaamse wereldimport in 2016. Zo exporteerde Vlaanderen voor 27,66 miljard euro naar het VK en importeerde het 13,61 miljard euro uit het VK in 2016. Hiermee is het VK onze vierde grootste afzetmarkt en onze vijfde grootste leverancier. Binnen België is het overigens vooral Vlaanderen dat handel drijft met het VK: Vlaanderen stond in voor 87,59% van de export en 87,35% van de import in 2016.

Brexit-onderhandelingen next steps

Op 8 december kwamen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tot een akkoord in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen. Tijdens deze eerste fase werd er een vergelijk gevonden inzake de financiële rekening die de Britten moeten betalen om de EU te verlaten, de rechten van de EU burgers in het VK na de brexit en vice versa en een oplossing voor de specifieke kwestie van Noord-Ierland waar er een ‘harde grens’ vermeden moet worden met Ierland. De EU had in het begin van de onderhandelingen aangegeven dat deze drie zaken eerst dienden uitgeklaard te worden alvorens de andere brexit-vraagstukken behandeld konden worden.

In januari zullen de EU en het VK onderhandelingen starten over een zogenaamde ‘transitieperiode’. Deze transitieperiode beslaat een beperkte periode tussen de ‘werkelijke brexit’ die naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden op 29 maart 2019 en het moment waarop er een mogelijke nieuwe relatie in werking zal treden, zoals bijvoorbeeld een handelsakkoord.

De onderhandelingen over een dergelijke transitieperiode die volgens de officiële tijdslijn tot maart volgend jaar duurt, zullen in grote mate overheerst worden door de mate van inspraak die het VK nog zal krijgen tijdens deze transitieperiode inzake de vorming van de EU-wetgeving. Zo stelt de EU dat het VK tijdens deze transitieperiode alle EU-wetgeving dient te implementeren zonder hier inspraak over te hebben.

Nadat er een akkoord bereikt is over de transitie, zullen de EU en het VK gesprekken aanboren inzake de krijtlijnen van de EU-VK-handelsrelatie. Een handelsakkoord kan echter nog niet volledig uitgewerkt worden omdat het VK nog steeds lid zal zijn van de EU op dat moment. Dit kan pas nadat de brexit een feit is.

Positionering van Voka in a nutshell

Voka pleit voor het bewaren van de status quo tijdens de transitieperiode. Dit lijkt aangewezen om te vermijden dat bedrijven zich twee keer moeten aanpassen: eerst tijdens de transitie en dan nog eens bij de implementatie van een toekomstige EU-VK-handelsrelatie. Dan hebben ondernemers ook wat langer zekerheid inzake het regelgevend kader waarbinnen ze zullen moeten opereren in hun zaken met het VK. De EU heeft reeds formeel deze positie overgenomen.

Daarnaast moeten de gesprekken over een nieuwe handelsrelatie ook zo snel mogelijk opgestart worden. Zo hebben ondernemers lange termijn zekerheid nodig om de juiste beslissingen te nemen. Gebeurt dit niet binnenkort, dan moeten ondernemers zich sowieso voorbereiden op een harde brexit, om niet voor onaangename verrassingen komen te staan bij een slechte afloop.

Voka pleit voor een handelsvriendelijke brexit die zoveel als mogelijk de handel tussen Vlaanderen en het VK vrijwaart. Zo dient er onder andere vermeden te worden dat importtarieven opnieuw geheven worden en dat er divergentie van de gehanteerde standaarden optreedt tussen de EU en het VK.

Het uiteindelijk akkoord dient echter wel de integriteit van de Europese eenheidsmarkt en dus de ondeelbaarheid van de vier vrijheden (vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal) te respecteren. Het zwaartepunt van de Vlaamse handel ligt immers nog steeds met grote voorsprong in de Europese eenheidsmarkt die te allen tijde gevrijwaard en beschermd dient te worden. Indien de nieuwe handelsrelatie met het VK de integriteit van de eenheidsmarkt niet respecteert bestaat bovendien het gevaar van oneerlijke concurrentie wat vermeden dient te worden.

Belangrijke lobby-acties van Voka in het kader van de brexit

Op 6 maart 2016 nodigde Voka de CEO van de Londense Kamer van Koophandel, Colin Stanbridge, uit in Brussel om de oproep tot een handelsvriendelijke brexit te lanceren. Deze oproep werd besproken met de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois, vice-eerste minister Kris Peeters en toenmalig Brits minister van Staat David Jones. Daarnaast werd er ook een diner georganiseerd in het Europees parlement waar dit verder besproken werd met meerdere Europarlementariërs.

Op 6 juli ontving de haven van Zeebrugge de Europese brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier voor een overleg waarop Voka ook aanwezig was. Voka heeft toen opnieuw opgeroepen tot een handelsvriendelijke brexit.

Op 11 december heeft Voka samen met een alliantie van Noordzeekamers die instaan voor 70% van de totale EU-VK handel een gezamenlijke verklaring bezorgd aan zowel de Europese beleidsmakers als de nationale beleidsmakers van de deelnemende landen naar aanleiding van de ‘voldoende vooruitgang’ die geboekt werd in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen.

Next steps lobby

Voka zal samen met de andere Noordzeekamers en zijn Europese koepelorganisatie Eurochambres in de komende weken en maanden een structurele dialoog trachten op te zetten met de Europese brexit-beleidsmakers. Deze structurele dialoog zal twee doelen dienen: enerzijds beoogt Voka via deze dialoog input te kunnen geven inzake concrete en praktische problemen waarmee de leden worden geconfronteerd ten gevolge de brexit. Anderzijds tracht Voka hiermee informatiedoorstroming naar de leden te faciliteren en een directe link te bouwen tussen de bedrijfswereld en de brexit-onderhandelaars.

Nuttige informatie

De brexit-positiepaper van de Europese koepelorganisatie van kamers van koophandel Eurochambres waar Voka actief aan mee geschreven heeft, vindt u hier.

De gezamenlijke verklaring van de Noordzee Kamers van Koophandel vindt u hier.

Structurele partner van Voka Flanders Investment and Trade heeft een overzicht gepubliceerd van maatregelen die uw bedrijf reeds kan treffen ter voorbereiding op de brexit. De gebundelde informatie vindt u hier.

De Federale Overheidsdienst Financiën die bevoegd is voor douane heeft naar aanleiding van de brexit een overzicht gemaakt van alle douane gerelateerde zaken die van belang zijn voor bedrijven die handel voeren met het VK. De gebundelde informatie vindt u hier.

Contactpersoon

Gilles Suply

Adviseur Europese Zaken & Internationaal Ondernemen

ING
SD  Worx