Skip to main content
Map

Een bedrijfsgeheim dat goed wordt bewaard is nu nog meer waard!

  • 15/10/2019

Bedrijfsgeheimen mogen bij de opbouw van een goede bescherming van innovatie zeker niet over het hoofd worden gezien. De Europese regelgeving inzake bedrijfsgeheimen is relatief recent vernieuwd en globaal wordt er duidelijk meer belang aan gehecht. Daartegen staat dat het binnen de Belgische bedrijven slechts weinig aandacht krijgt. Nochtans vereist de regelgeving een aantal beschermingsstappen om van bedrijfsgeheimen en sterk en afdwingbaar recht te maken.

Innoverende ondernemingen hebben reeds een arsenaal aan mogelijkheden om hun innovaties en investeringen optimaal in de tijd te laten beschermen en renderen, nl. door deze te laten registreren in speciaal daarvoor voorziene registers: octrooiregister voor industriële innovatie, modelregister voor nieuwe vormgeving met een eigen karakter en een merkenregister voor alle tekens die een product of een dienst van een onderneming kunnen onderscheiden … 

De opkomst van open innovatie, de toegenomen mobiliteit van werknemers en stijgende cybercriminaliteit hebben de wetgevers wereldwijd gedwongen tot actie voor de creatie van een wettelijke kader ter bescherming van bedrijfsgeheimen. 

Een sterk beheer- en beschermingssysteem van bedrijfsgeheimen is een essentieel aandachtspunt geworden voor elke innovatieve onderneming.

-

Mede door de recente Europese en Belgische wetswijzigingen inzake deze bescherming, is een sterk beheer- en beschermingssysteem van bedrijfsgeheimen nu een essentieel aandachtspunt geworden voor elke innovatieve onderneming: elk bedrijfsgeheim geniet wettelijke bescherming, zolang afdoende kan worden aangetoond dat het geheim goed en actief werd bewaard. En daarvoor is dus geen registratie nodig, maar wel een goed plan en administratie !

Wat is een Bedrijfsgeheim?

Kort gezegd is een bedrijfsgeheim alle informatie binnen een onderneming die : 
(i)    geheim is;
(ii)    een commerciële waarde heeft voor de onderneming, en; 
(iii)    het voorwerp van redelijke maatregelen heeft uitgemaakt om het geheime karakter ervan te bewaren. 

Gelet op de zeer ruime definitie van een bedrijfsgeheim, die betrekking kan hebben op technische, commerciële, financiële en andere informatie (bijvoorbeeld een recept, een trial-and-error rapport voor de ontwikkeling van een nieuw product, een klantenlijst, een technische creatie vóór deze vatbaar is voor octrooibescherming), zijn bijna alle ondernemers (de meeste van hen onwetend) houder van waardevolle informatie in hun onderneming.  

Maatregelen nemen? Ja!

Uit de definitie van een bedrijfsgeheim blijkt dus ondubbelzinnig dat proactieve maatregelen moeten worden genomen, daar confidentiële informatie niet automatisch als bedrijfsgeheim  beschermd is door de loutere geheimhouding ervan. 

Een bedrijfsgeheim kan immers alleen in rechte afgedwongen worden tegenover derden indien aan de 3 genoemde voorwaarden volledig is voldaan. 

Hoe te werk gaan? 

Van belang is dat bedrijfsgeheimen steeds zullen gezien worden als een onderdeel van een globale intellectuele eigendomsstrategie binnen een onderneming. Opleidingen en sensibilisering hierrond en over wat geenszins publiek mag worden gemaakt vooraleer Intellectuele Eigendomsrechten worden aangevraagd is aldus een must. 

Verder is het pertinent om met key persons binnen een onderneming een audit uit te voeren en zo de mogelijke bedrijfsgeheimen die zich binnen een onderneming bevinden te identificeren. 

Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsgeheim conform de wettelijke voorwaarden wordt beschermd wordt best niet alleen binnen de onderneming, maar ook in de relatie met handelspartners stappen uitgewerkt die de geheimhouding van confidentiële informatie en knowhow garanderen.

Aanbevolen acties kunnen zijn: het verbeteren van bestaande overeenkomsten; het opstellen van nieuwe contractclausules, het verbeteren van de beveiliging van informatie, het structureren van geheime informatie, etc. 

Om dit alles te blijven monitoren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van management tools die de informatie over bedrijfsgeheimen overzichtelijk maken en te structureren tot een portfolio zodat een lange termijn plan inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen kan opgebouwd en opgevolgd worden. 

Uw innovatie geheimhouden of octrooieren?

Op woensdag 4 december 2019 organiseert Voka - Kamer van Koophandel i.s.m. GEVERS een volledige infosessie waar wordt stilgestaan bij de voor- en nadelen van geheimhouden en(/of) octrooieren. 
 
De nood aan proactieve bescherming van bedrijfsgeheimen is nog te weinig doorgedrongen binnen ondernemingen. Bedrijfsgeheimen zijn cruciaal voor R&D, innovatie, concurrentievermogen en groei. Daarom is een sterk beheer- en beschermingssysteem essentieel voor elke innovatieve onderneming. Octrooien zorgen dan weer voor een mogelijk return on investment en een sterkere marktpositie op een korte, maar evenzeer eindige termijn. 
 

Met dank aan onze partner:

gevers

 

Advertentie VanRoey- nov
Proximus
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - DNCM