Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Kerntaken overheid

Kerntaken overheid

Wat een overheid wel en niet moet doen

Het overheidsbeslag in België ligt bij de hoogste ter wereld. Door haar efficiënter en doelgerichter te organiseren, kan de belastingdruk dalen en ontstaat er ruimte voor investeringen in infrastructuur om de regio leefbaar en bereikbaar te maken. Zo kunnen we onze rol als economische motor blijven waarmaken.

Hervorm de staat

Analyse

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Door gezamenlijk 9% meer uit te geven dan er ontvangen wordt, hypothekeert men het sociaal model. De uitgaven, voornamelijk van uitkeringen en personeelskosten, liggen beduidend hoger dan in onze buurlanden. Hierdoor komt het budget voor investeringen en werkingsmiddelen onder druk te staan.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De overheid moet zijn lopende kosten weer onder controle krijgen. Bijkomende investeringen moeten focussen op klimaatneutraliteit en infrastructuur met terugverdieneffect. De afgelopen decennia hebben we hier een grote investeringsachterstand opgelopen. De Vlaamse en federale overheden moeten hun jaarlijkse investeringen opkrikken. Enkel zo kunnen de broodnodige projecten en voorstellen uit dit manifest vorm krijgen. 

•    Naast investeringen moeten kerntaken zoals de beveiliging van kritische infrastructuur gegarandeerd zijn. De scheepvaartpolitie moet voldoende bemand zijn en zich kunnen richten op enkele kerntaken. Ook moet de justitie slagkrachtig zijn om de witwaspraktijken van de drugsbendes aan te pakken. De economische en maatschappelijke schade door deze parallelle economie is aanzienlijk. 

•    Tussen België en Vlaanderen moet de bevoegdheidsverdeling duidelijker, logischer en vooral homogener. De Vlaamse overheid moet op het vlak van arbeidsmarkt en vorming haar eigen beleid kunnen uittekenen. 

•    Elke Vlaamse gemeente moet tegen 2030 minstens 20.000 inwoners tellen om een daadkrachtig professioneel beleid te kunnen voeren. Uit een studie van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland blijkt dat de meeste kleinere gemeenten geen beleid voeren voor hun lokale economie. 

•    De Vlaamse overheid moet via haar Gemeentefonds verhinderen dat de lokale fiscaliteit haar eigen inspanningen teniet doet (zie p.8)

Cijfers en feiten

  • 9% De totale overheid geeft in 2024 9% meer uit dan het ontvangt.

Mobiliteit

Als Antwerps-Wase economie zijn we de poort op Vlaanderen, België en Europa. Een betere ontsluiting zal die logistieke ketting versterken in plaats van zand in de motor te strooien. Investeren in mobiliteit is geen luxe maar een pure noodzaak. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt de federale en Vlaamse overheid om in te zetten op volgende actiepunten.

Onderhoud van performante infrastructuur

Analyse

Grote verkeersassen en aansluitingen naar bedrijvenzones zijn erg onderhevig aan slijtage. Er is nood aan een onderhoudsprogramma dat korter op de bal speelt. Te vaak wordt pas ingegrepen na meldingen van ernstige schade of verkeersonveiligheid, wat bereikbaarheidsproblemen veroorzaakt. Noodherstellingen zijn bovendien kostenverslindend en bieden hooguit een tijdelijke oplossing. 

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    We vragen een duidelijke visie voor proactief onderhoud van snel- en gewestwegen, bruggen en tunnels, op basis van de verkeersintensiteit per m² wegdek en op basis van het type verkeer; grote percentages vrachtverkeer zorgen immers voor meer slijtage.
 

Aanleg van performante infrastructuur

Analyse

De economische ontwikkeling van onze regio hangt nauw samen met de bereikbaarheid van onze lokale economische zones. Daarvoor is nieuwe infrastructuur nodig.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Het Oosterweelproject zit eindelijk op schema. Dit is sinds 2019 op vele vlakken een voorbeeldproject voor andere infrastructuurwerken. De horizon van 2030 voor totale realisatie moet worden gerespecteerd. We vragen tijdig duidelijkheid over de tunnelgeleiding zodat ondernemingen zich hierop kunnen organiseren.

•    In onze regio zitten nog andere belangrijke infrastructuurwerken in de pijplijn waar politiek en economisch draagvlak voor is. Concreet vraagt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om de engagementen na te komen.

Toegankelijkheid van infrastructuur

Analyse

Grote wegwerkzaamheden vergen veel van het economisch verkeer: extra filevorming, reistijdverlies vracht en personeel, bijkomende uitstoot en druk op omleidingswegen.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    We vragen standaard robuuste minder-hindermaatregelen bij langdurige werkzaamheden om de economische ontsluiting te garanderen.

•    Het transport van gevaarlijke of volumineuze goederen komt onder druk te staan bij een groeiende verkeersintensiteit. ADR-toegankelijkheid van tunnels in onder meer de Beverentunnel en het voorzien van routes voor uitzonderlijk vervoer moet in alle omstandigheden gegarandeerd blijven.

Ondernemingsvriendelijk mobiliteitsbeleid

Analyse

De organisatie van mobiliteit voor ondernemingen is een complex gebeuren. De federale en Vlaamse overheid moeten de ondernemersrealiteit erkennen en meenemen in de beleidskeuzes.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Onderlinge verschillen tussen vervoerregio’s of individuele gemeenten moeten uitgevlakt worden bij:

  • Het uitwerken van regionale vrachtroutenetwerken. Die moeten op Vlaams niveau getoetst worden met voldoende aandacht voor emissies door omrijfactoren en het competitief ontsluiten van de lokale economie. 
  • De invoering van LEZ-zones of verplichtingen om met emissievrije voertuigen stadskernen te beleveren. De overgangsperiodes moeten realistisch en economisch haalbaar zijn.

•    Een verhoging van het toegelaten laadvermogen helpt om het aantal vrachtvoertuigen op de weg terug te dringen. Er moet ook nagedacht worden over meer trajecten voor lange en zware voertuigen.

•    De toepassing van het mobiliteitsbudget moet worden vereenvoudigd en afgestemd op de pendelrealiteit en de noden in het HR-beleid.

•    Voor werknemers met een elektrische bedrijfswagen is een administratief realistisch kader nodig voor een tussenkomst in de oplaadkosten. Er moet ook duidelijkheid komen over de fiscale behandeling van de terugbetaling van thuisstroom voor bedrijfswagens. Een nadeliger behandeling dan het huidige systeem van tankkaarten dreigt een rem te zetten op vlootvergroening.

Betrouwbare mobiliteitsalternatieven

Analyse

Ondernemingen werken intensief mee aan de mobiliteitstransitie via investeringen in alternatieve woon-werkverplaatsingen. Het aanbod moet afgestemd zijn op de bedrijfsrealiteit.

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    Ondersteuning voor efficiënt en kwaliteitsvol openbaar en collectief vervoer van en naar bedrijvenzones, met speciale aandacht voor de haven en andere moeilijk bereikbare bedrijventerreinen. 

•    Het wegwerken van barrières voor fietsverkeer naar bedrijvenzones via infrastructuur zoals fietstunnels en -bruggen of aangepast vervoer zoals veer, Water- en Fietsbus. De infrastructurele oplossingen moeten voldoen aan de noden van elektrisch fietsgebruik en voorzien in beveiligingsmaatregelen voor fietsers in (bedrijven)zones waar veel vrachtverkeer wordt afgewikkeld. 

•    Modal shift van goederenstromen naar nachtvervoer, binnenvaart en spoor via het ondersteunen van optimodaal vervoer. Hiervoor zijn zeer specifieke maatregelen nodig die tot stand moeten komen in nauw overleg met de betrokken ondernemingen en sectoren.

Efficiënt faciliteren van vlootvergroening

Analyse

Ondernemingen pionieren met emissievrije voertuigen en de bedrijfswagenparken worden momenteel aan een hoog tempo geëlektrificeerd. Overheden moeten daarom voldoende stroom- en laadinfrastructuur voorzien 

Dit vraagt Voka Antwerpen-Waasland
•    De Vlaamse overheid moet voorzien in voldoende laadinfrastructuur langs snel- en gewestwegen en een kader ontwikkelen om semipublieke laadinfrastructuur snel te kunnen ontwikkelen. 

•    De Vlaamse overheid moet lokale besturen aanzetten om een visie te ontwikkelen over de uitrol van laadinfrastructuur op lokaal niveau. De netwerken moeten voldoende capaciteit hebben en de laadpunten moeten in verhouding staan met het aantal inwoners. De Vlaamse overheid moet kennisdeling hierover tussen de gemeenten faciliteren.

Wil je via mail updates krijgen over deze topics?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van deze topics. 

Contacteer ons

Zit je met vragen en wil je die graag stellen aan één van onze experten? 

Vind een expert