Skip to main content
  • Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland

Projectomschrijving project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Ondanks de hechte onderlinge relaties tussen inwoners van de buurlanden op economisch en persoonlijk vlak, zijn er nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensgangers het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren 
compliceren. 

In het Interreg-project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland’ werken sinds medio 2016 verschillende partners (nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners) grensoverschrijdend samen om alle relevante informatie te ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande én nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken. 
Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van Grensinfopunten (GIP) gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid (servicegerichtheid).

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid, dat in het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ als pilot is opgericht. Binnen het kader van het huidige Interreg-project worden de Sectorbureaus Grensarbeid verder uitgebouwd. Daarnaast wordt onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is en hoe deze in de betreffende regio’s vorm kan worden gegeven. Bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens werken met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Inmiddels zijn er reeds meer dan 20 GrensInfopunten geopend langs de Vlaams-Nederlandse grens (en hun aantal is nog steeds groeiende). Belangrijk aandachtspunt in 2018 is het opleiden van nieuwe en bestaande GIP-medewerkers, om te kunnen voldoen aan de door de projectpartners gedefinieerde vereisten voor een basisdienstverleningsniveau. Dit basisniveau houdt in dat een GIP in staat moet zijn om te fungeren als centraal inlooppunt in de regio voor de beantwoording van eerste oriënterende algemene vragen, beschikt over basiskennis om een analyse te kunnen doen van de klantvraag en in staat is om door te verwijzen naar andere instanties en/of specialisten. De basisopleiding beslaat de thema’s sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, diploma-erkenning en arbeidsbemiddeling. Ook na het volgen van de basisopleiding zal het kennisniveau van de GIP-medewerkers door middel van bijscholings- en verdiepingssessies op peil worden gehouden, dan wel nog verder worden aangescherpt.  

Daarnaast is een ander belangrijk aandachtsgebied van het project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ de verdergaande ontwikkeling van de samenwerking met de backoffices, niet alleen ten aanzien van opleiding van GIP-medewerkers, maar ook ten aanzien van afstemming over en doorverwijzing van klantvragen. Op dit moment zijn er structurele afspraken gemaakt met de volgende backoffice organisaties: FAMIFED (kinderbijslag), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Federale Pensioendienst, RIZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering), Team GWO en BBZ. Al deze organisaties hebben hun medewerking aan de grensinformatiestructuur toegezegd. Bij gebleken behoefte in de frontoffice zal bovenstaande lijst van backoffices verder worden uitgebreid gedurende de projectperiode.  

Tenslotte wordt er ook al intensief gewerkt aan de verduurzaming van de grensinfostructuur na afloop van de Interreg projectperiode. 
 

Zie www.grensinfopunt.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinformatiepunten.

Voor meer info, neem contact op met Maaike Van Overmeire.

 

Poster Grensinfovoorziening

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat