Skip to main content
  • FAQ - Subsidies

Een subsidie is een financiële steun die verstrekt wordt door de overheid of een niet-commerciële organisatie. Het is een breed begrip, en er zijn vele subsidies met elk hun eigen specificaties. We hebben een FAQ opgesteld voor de meest gestelde vragen omtrent dit thema. Zo helpen we je al een eindje op weg.


Heb je nog een vraag die niet in deze FAQ staat? Contacteer onze collega Sebastien Conings. Hij helpt je graag verder.
 

subsidies

 

Welke zijn de meest gekende subsidies?

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.
Concreet zijn dat opleidingen (van personeel) en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kmo groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om bijvoorbeeld een nieuwe strategie uit te rollen, nieuwe markten te verkennen of nieuwe producten te lanceren.
Deze is sinds 1 januari 2021 hervormd. Meer informatie rond deze hervorming kunt u hier vinden.

Ontwikkelingsproject 

Dit is een financiële steun voor het realiseren van een innovatieve vernieuwing. Het gaat hier specifiek om de ontwikkeling van een nieuw of verbeterd product, dienst of proces. De steun heeft betrekking op de ontwikkeling van een idee tot en met de implementatie van een prototype of pilootproject.  

Onderzoeksproject 

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven die actief bezig zijn met de uitbouw of het versterken van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 
Het project vertrekt daarbij van een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden. Belangrijk bij een onderzoeksproject is dat het moet gaan om fundamenteel onderzoek op een langere termijn.  

Waar vind ik meer informatie over deze subsidies?

Subsidies uitgereikt door de overheid zijn te vinden op de website van Vlaio. Vlaio heeft ook een mooie opsomming gemaakt van alle subsidies, in deze databank.
Subsidies voor internationaal ondernemen zijn te vinden op de website van Flanders Investment & Trade.

Hoe een subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de subsidie die u aan wil vragen. Het grootste pakket van subsidies wordt verstrekt door Vlaio. Hieronder enkele subsidies vermeld die door Vlaio aangeboden worden:

  • Kmo-portefeuille
  • Kmo-groeisubsidie
  • Onderzoeksproject
  • Ontwikkelingsproject
  • Hinderpremie

Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op de website van Vlaio

Mint 

Mint is een organisatie die u kan helpen bij het navigeren door subsidieprogramma's, het identificeren van subsidiemogelijkheden, het structureren van strategische innovatieprojecten, het verrijken van uw inhoud, het coördineren en schrijven van overtuigende subsidievoorstellen en het helpen beheren van de gefinancierde projecten totdat er resultaten zijn bereikt. Bekijk hier de website van Mint. 

Wanneer spelen subsidies een rol en zit er iets tussen voor uw bedrijf?

Als uw bedrijf “in beweging” is, dan moet u aan mogelijke subsidies beginnen denken. 
Of u nu gaat investeren, innoveren, exporteren of u neemt een nieuw personeelslid aan, in al deze gevallen moet u zichzelf de vraag stellen of u in aanmerking komt voor een subsidie van de overheid of een andere instantie. 
Subsidies richten zich altijd op een bepaald onderwerp. De belangrijkste tip is om op tijd contact op te nemen met de juiste instanties.

Wij verwijzen vooral door naar Vlaio en Mint

Welke fout moet u absoluut vermijden?

De subsidie moet niet aangevraagd worden om de subsidie, het doel van het project of product is de continuïteit van de onderneming. Daarnaast moet de subsidie bij de onderneming passen, deze subsidie geldt enkel als een financieringsmogelijkheid. 

Belangrijk: een product of project bedenken, specifiek om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaalde subsidie, werkt niet. 

Wat is een KO, MO en GO?

KO staat voor kleine onderneming. Een kleine onderneming is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.
MO staat voor middelgrote onderneming. Een middelgrote onderneming is een bedrijf met minder dan 250 werknemers en met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen of een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
GO staat voor grote onderneming.  Een onderneming is groot van zodra het meer dan 250 werknemers telt of wanneer deze niet voldoet aan de voorwaarden voor kleine onderneming en middelgrote onderneming. 
Voor de berekening van de criteria moet ook rekening worden gehouden met de gegevens van andere ondernemingen binnen de groep (“consolidatie”).  Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is.

Wat is een zelfstandig bedrijf?

Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer het deel uitmaakt van een groep. In dat geval moet er bij het berekenen van het kmo statuut rekening worden gehouden met de participaties. Een “partneronderneming” (tussen 25 en 50% participatie) moet meegeteld worden ten belope van zijn participatie en een “verbonden onderneming” (vanaf 50% participatie) moet volledig worden meegerekend.

Belangrijk: voor de meeste subsidies kan je niet in aanmerking komen wanneer je niet “zelfstandig” bent.

Waarom is innovatie belangrijk bij subsidies?

De overheid ondersteunt de bedrijven die investeren in innovatieve of vernieuwende producten, processen, diensten, etc. Subsidies rond innovatie zijn voor de overheid een instrument om het beleid te realiseren door bedrijven te sturen in specifieke innovatiethema’s.
Vlaamse subsidies in verband met innovatie kan je terugvinden via deze link.

Waarom is duurzaam ondernemen een belangrijk gegeven bij subsidies?

De overheid ondersteunt bedrijven die investeringen doen in milieuvriendelijk of energiezuinige technologieën. Denk maar aan ecologiepremie, subsidies voor ecologisch transport, verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen, investeringssteun voor WWK installaties etc. 
Subsidies rond  duurzaam ondernemen zijn een instrument voor de overheid om het beleid van de overheid te realiseren door bedrijven te sturen in specifieke duurzaamheidsthema’s. Deze subsidies zorgen er ook voor dat de ROI van bepaalde investeringen aanzienlijk korter kan worden en daardoor ook heel interessant zijn voor bedrijven. Een “Win-Win” voor bedrijven en de overheid, want een duurzaamheidsimago kent ook een prijs. 
Vlaamse subsidies van duurzaam ondernemen kan je terugvinden via deze link.

Zijn subsidies vrijgesteld van belasting?

Over het algemeen worden subsidies belast. Binnen de vennootschaps- en personenbelasting geldt namelijk het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (zowel regionale, federale als Europese subsidies) belast wordt als een opbrengst. 
Alle overheidssubsidies worden in één keer belastbaar op het ogenblik van ontvangst, behalve de kapitaalsubsidies, die geleidelijk belast worden volgens het afschrijvingsritme van het gesubsidieerde actiefbestanddeel.

Bepaalde gewestelijke subsidies worden evenwel vrijgesteld: deze vrijstelling geldt momenteel voor de investeringssteun instrumenten Ecologiepremie+, Strategische ecologiesteun, Strategische transformatiesteun (enkel investeringssteun en Strategische transformatiesteun COVID-19. 

Andere voorbeelden van subsidies die vrijgesteld zijn van belasting zijn de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor werknemers en de VOP voor zelfstandigen. Ook de Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden wordt door deze wet vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Voor meer informatie rond vrijgestelde subsidies, klik hier.

Wat is de fiscale verwerking indien deze belastbaar is?

De subsidies die door de gewesten toegekend worden moeten afzonderlijk opgenomen worden in tabel I A belastbare gereserveerde winst onder punt “j) aanpassingen in meer van de begintoestand van de reserves” voor het totale bedrag aan subsidies die zijn geboekt onder de posten “753” of “74”. 
Dit zorgt ervoor dat de subsidies die boekhoudkundig in de opbrengsten zijn genomen, in datzelfde jaar fiscaal uit de belastbare basis worden genomen.

Hoe verwerk ik de subsidie boekhoudkundig?

We kunnen stellen dat de boekhoudkundige verwerking van de subsidies afhangt van de wijze waarop de activa en/of de kosten waarvoor de subsidies gegeven worden, worden geboekt.

De subsidies hebben betrekking op investeringen (te activeren uitgaven). De subsidies worden onder de post “15” op het passief opgenomen voor het totaal verworven bedrag in het jaar van verwerving. Daarna worden de subsidies op periodieke basis via de post “753” als financiële opbrengst in de resultaten getoond volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies werden toegekend. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft deze methodiek uitdrukkelijk gedocumenteerd en uiteengezet in haar advies 125/8.

De subsidies hebben betrekking op in de kosten te nemen uitgaven. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op interesten (te boeken onder code “65”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als rentesubsidies via de post “753” in hetzelfde boekjaar als de interesten geboekt worden. Indien de uitgaven waarvoor de subsidies werden toegekend, betrekking hebben op algemene kosten (te boeken onder code “60” tem “64”), dienen de daarop toegekende subsidies opgenomen te worden als bedrijfssubsidies via de post “74” in hetzelfde boekjaar als de algemene kosten geboekt worden.

Heb je nog vragen? Contacteer zeker onze collega:

Sebastien Conings

Adviseur innovatie & digitalisering

Full bio of Sebastien Conings