Skip to main content
  • Douane & trade facilitation

Binnen de context van globalisering is het belang van de logistieke dienstverlening sterk toegenomen. Producenten volgen hun logistieke keten op de voet en doen er alles aan om vertragingen hierin te voorkomen. Elke schakel in het logistieke proces moet bijdragen aan een vlotte doorstroming van de goederen. Vandaar ook het belang van een goed werkende douane.

Alfaport Voka verzorgt de coördinatie en opvolging van alle voor de haven van Antwerpen belangrijke douanedossiers. Alfaport Voka en de beroepsverenigingen (ASV, FORWARD Belgium , ABAS, KVBG en KBRV) hebben geregeld overleg met het kabinet van de minister van financiën en de Algemene administratie der douane en accijnzen (AAD&A).  

Het Nationaal Forum, het formele overlegorgaan tussen de douane, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de koepelorganisaties en andere overheidsinstanties, is daarbij een belangrijk platform. Een open dialoog staat hierbij centraal. Zo werd samen met andere stakeholders het douanebeleidsplan 2013 – 2014 uitgewerkt dat werd doorgetrokken naar het beleidsplan 2015- 2019. Volgens Alfaport Voka bevat dit plan de juiste prioriteiten voor de volgende jaren.

Alle nieuwsberichten van Alfaport Voka kan u hier terug vinden. 

Managementplan douane

Het douane managementplan 2017-2021 voorziet een aantal KPI’s die van de douane een modern en wendbaar overheidsapparaat moet maken dat moet kunnen inspelen op de noden van het bedrijfsleven binnen het wettelijk kader.  In dit plan wordt vooral de klemtoon gelegd op : 
-    het maximaliseren van de klantentevredenheid
-    het versterken van de beveiliging van de logistieke keten
-    een maximale digitalisering van de douaneprocessen 
-    de verdere uitbouw van de samenwerking tussen douane en de private sector 
Alfaport Voka was nauw betrokken bij de opmaak van dit plan. 
 

Hervorming Algemene Wet Douane en Accijnzen

Er dient verder werk gemaakt te worden van een modernisering van de Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA). De Belgische douanewet en bijgevolg de wijze van invordering, dateert van 1822!  

Aan het herschrijven van die douanewet dient prioriteit gegeven te worden en dit dient te gebeuren met de nodige realiteitszin en toekomstvisie. Prioritaire aandachtspunten daarbij zijn de directe vertegenwoordiging en de mogelijkheid tot administratieve sancties. In 2019 werd in het kader van de Brexit-wet het principe van de “goede trouw” in de AWDA ingevoegd. Verder zal de AWDA in de loop van 2020 in lijn gebracht worden met het Douanewetboek van de Unie. De AAD&A zal met het oog op een eenvormig sanctiebeleid ook in de loop van 2020 een zogenaamde “boetecatalogus hanteren. 

Verder loopt er nog een studie met het oog op een herziening van het douanestrafrecht. Alfaport Voka en haar leden werden hierover bevraagd. 
 

Meerjarenplan IT douane en samenwerking met community dataplatformen

Het Europese meerjarenprogramma voor douane (MASP) bevat verschillende projecten (Centralised Clearance, Entry into the record enz....).
Met deze projecten worden (verdere) stappen gezet voor de harmonisering en de automatisering van gegevensuitwisselingen m.b.t. douane en accijnzen binnen de Europese Unie. Dit alles met het oog op een grotere facilitering van de supply chain.

Om de internationale concurrentiepositie van België als logistieke hub te vrijwaren, is het van belang dat België zijn Europese voortrekkersrol in de implementatie van deze projecten behoudt. Het tijdig en correct realiseren van de verschillende projecten in het kader van het MASP moet daarom als prioritaire doelstelling door de douane worden erkend. Om snelheid te kunnen maken heeft de douane op vraag van Alfaport Voka in 2019 haar visiedocument gepubliceerd waarin een verregaande samenwerking tussen de overheid en de private community (data) platformen werd aangekondigd. 
 

Samenwerkingsovereenkomst met de AAD&A

Op 26 april 2018  tijdens de vierde editie van het douanecongres werd een unieke samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de AAD&A en Alfaport Voka. Deze overeenkomst omvat niet alleen een aantal elementen om de strijd tegen malafide praktijken verder op te drijven, maar zet ook in op het verbeteren van het compliant gedrag van de private havenbedrijven. Hierbij zijn verbetertrajecten voorzien voor operatoren die te goeder trouw handelen. Ondertussen lopen er tussen de beroepsfederaties ASV, FORWARD Belgium, ABAS, KVBG en de douane gesprekken om vorm te geven aan sectoriële samenwerkingsovereenkomsten waarin aandacht zal worden besteed aan de specifieke problemen waarmee de diverse sectoren worden geconfronteerd. 

Kennis en opleiding

Alfaport Voka heeft een aantal initiatieven genomen om het kennisniveau van haar leden op het vlak van douane en btw naar een hoger niveau te tillen. Hierna een greep uit een aantal van deze activiteiten : 
-    organisatie van een jaarlijks douanecongres en specifieke infosessies over douane- en btw
-    publicatie van een periodieke douane nieuwsbrief
-    ondersteuning van een lerend VOKA-netwerk douane
-    actieve medewerking aan diverse opleidingen en events op het vlak van internationale handel, douane – en btw
 

Focus toekomstige faciliteringsprojecten

Ook de komende jaren zal Alfaport Voka zich blijven inzetten om de leveringsketen waar mogelijk te faciliteren en verzoekt de AAD&A om : 
-    Een kwalitatieve dienstverlening te garanderen aan alle economische operatoren waarbij dient gestreefd te worden naar een 24/7 dienstverlening en het sneller afleveren van vergunningen; 
-    Bijkomende maatregelen te nemen om problemen m.b.t. de beschikbaarheid en performantie van de bestaande douanesystemen (PLDA en NCTS) te verbeteren 
-    Verdere inspanningen te leveren om de economische groei te ondersteunen en de afhandeling van douaneprocedures verder te faciliteren op basis van de mogelijkheden die in het Douanewetboek van de Unie zijn voorzien. Hierbij dient gestreefd te worden naar efficiëntere processen en te evolueren naar 100% digitalisering. Co-creatie tussen de overheid en de private sector dient verder gestimuleerd te worden. 
-    Het douanemanagementplan, dat de juiste projecten en klemtonen bevat, zo snel mogelijk op het terrein uit te rollen. Hiervoor is een dedicated project management nodig
-    Het huidig sanctiebeleid verder te moderniseren (herziening AWDA en douanestrafrecht) waarbij de goede trouw van de operatoren centraal moet staan en boetes uniform dienen toegepast te worden en in verhouding staan in functie van de aard van de overtreding
-    De samenwerking met andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij het internationaal handelsverkeer te intensifiëren en te stroomlijnen. In het kader van gecoördineerd grensbeheer en Single Window dienen er met de betrokken overheidsdiensten afspraken gemaakt te worden;
-    Op een proactieve manier intern en extern te communiceren over de toepassing van nieuwe regelgeving en genomen beleidsbeslissingen
-    Bijkomende inspanningen te leveren om bestaande AEO-voordelen te concretiseren en bijkomende voordelen te voorzien
-    Het controleproces te herzien en te stroomlijnen door in te zetten op een meer efficiënte risicoanalyse, meer visibiliteit en interactie tussen de economische operatoren en de douane. In geval van controles (fysiek of documentair) mag van de overheid worden verwacht dat deze binnen een aanvaardbare termijn worden afgehandeld. Hiertoe dienen Service Level Agreements worden afgesloten. 
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka