Skip to main content
 • CSDD: due diligence in de waardeketen

CSDD: due diligence in de waardeketen

Wat?

De meest recent voorgestelde richtlijn vanuit Europa. De ambitie van de EU hier is dat er meer transparantie wordt verwacht van bedrijven met betrekking tot het naleven van mensenrechten en duurzaamheidsvereisten, zoals neergeschreven in internationale overeenkomsten. Ook schendingen van deze principes worden hierin meegenomen.
 
De ondernemingen waarop de regels van toepassing zijn, zullen passende maatregelen moeten nemen (een inspanningsverplichting), die in overeenstemming zijn met de ernst en de waarschijnlijkheid van de diverse effecten, de maatregelen die het bedrijf in de specifieke omstandigheden ter beschikking staan en de noodzaak om prioriteiten te stellen.

Hoe?

Dit komt erop neer dat ondernemingen, om aan de zorgvuldigheidsplicht voor het bedrijfsleven te voldoen, ertoe verplicht worden:

1. De integratie van zorgvuldigheidseisen in hun beleid 

 • beschrijving van de aanpak van de onderneming, ook op lange termijn, inzake due diligence 
 • een gedragscode waarin de regels en beginselen worden beschreven die door de werknemers en dochterondernemingen van de onderneming moeten worden nageleefd 
 • een beschrijving van de processen die zijn ingevoerd om due diligence toe te passen, met inbegrip van de maatregelen die zijn genomen om de naleving van de gedragscode te controleren en om de toepassing ervan uit te breiden tot gevestigde zakenrelaties
 • Procedures voor het vaststellen van feitelijke of potentiële negatieve effecten 
 • Passende maatregelen nemen om feitelijke en potentiële negatieve gevolgen voor de mensenrechten en het milieu te signaleren die voortvloeien uit hun eigen activiteiten of die van hun dochterondernemingen en, wanneer deze verband houden met hun waardeketens, uit hun gevestigde zakelijke relaties,
 • krediet- en leningverstrekkers gaan pas na welke effecten er zijn, voordat zij dergelijke diensten verlenen

2. Procedures voor het voorkomen van potentiële negatieve gevolgen en om aan feitelijke negatieve gevolgen een einde te maken en de omvang ervan zoveel mogelijk te beperken

3. Het instellen en handhaven van een klachtenprocedure

 • van individuele personen, vakbonden en vertegenwoordigers van werknemers, alsmede NGO's

4. Toezien op de doeltreffendheid van hun beleid en maatregelen inzake zorgvuldigheidseisen 

 • periodieke evaluaties uitvoeren (ten minste om de 12 maanden) van hun activiteiten en maatregelen, met inbegrip van hun dochterondernemingen en, wanneer deze verband houden met de waardeketens van de onderneming, die van hun gevestigde zakenrelaties.

5. Publiekelijk communiceren over due diligence

 • publicatie van een jaarlijkse verklaring op 30 april, waarvan de inhoud later via een gedelegeerde handeling zal worden gepreciseerd

Verder moeten ondernemingen in groep 1 een plan hebben om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsstrategie verenigbaar is met de beperking van de opwarming.

Voor wie?

De ondernemingen en sectoren die wel aan de regels zullen onderworpen zijn kunnen opgedeeld worden in 3 groepen:

 • Groep 1: alle EU-vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een aanzienlijke omvang en economische macht (500 of meer werknemers en een wereldwijde netto-omzet van 150 miljoen euro of meer). Dit zou gelden voor ongeveer 9400 Europese bedrijven.
 • Groep 2: andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die actief zijn in bepaalde sectoren (bv. textiel, voedsel – en landbouwproducten, mineralen, ..) met een grote impact, die de voor groep 1 geldende drempelwaarden niet bereiken, maar meer dan 250 werknemers hebben en een wereldwijde netto-omzet van 40 miljoen euro of meer. Voor deze ondernemingen worden de regels twee jaar later van toepassing dan voor groep 1.Dit zou gelden voor ongeveer 3400 Europese bedrijven. 
 • Groep 3: bedrijven van buiten de EU die in de EU actief zijn met een in de EU gegenereerde omzet zoals die van groep 1 en 2 (respectievelijk 2600 en 1400 niet-Europese bedrijven). 


Het voorstel geldt zowel voor de eigen activiteiten van de onderneming en diens dochteronderneming(en), als voor hun waardeketens. Een waardeketen van een onderneming is de ketting van ondernemingen waarmee ze directe en indirecte banden heeft. De waardeketens worden als volgt (en ruim) gedefinieerd: 

 • hun eigen verrichtingen
 • de activiteiten van hun dochterondernemingen (vennootschapsgroepen)
 • en de waardeketenoperaties die worden uitgevoerd door entiteiten waarmee de vennootschap een gevestigde zakelijke relatie heeft ("een zakelijke relatie, direct of indirect, die duurzaam is of waarvan wordt verwacht dat zij duurzaam is, gelet op de intensiteit of de duur ervan, en die geen verwaarloosbaar of slechts bijkomstig onderdeel van de waardeketen vormt".)
 • Upstrean én downstream
 • In de EU en buiten de EU 

Wanneer? 

Het voorstel van de Europese Commissie werd gepubliceerd in februari 2022 en de lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Daarna hebben de bedrijven twee jaar de tijd om de vereisten van de richtlijn om te zetten in hun bedrijf. Er loopt dus nog zeker vier jaar over, maar gezien de verregaande gevolgen is het belangrijk om hier reeds op tijd mee te beginnen. 

Ga terug naar het overzicht
 

Contactpersoon

Maarten Libeer

Adviseur Internationaal ondernemen