Skip to main content
 • Nieuwe maatregelen van werkorganisatie (niet)essentiële bedrijven bekend

Nieuwe maatregelen van werkorganisatie (niet)essentiële bedrijven bekend

 • 18/03/2020

De federale regering heeft op 18 maart strengere maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze blijven van kracht tot 5 april 2020. Voka roept op om deze maatregelen nauwgezet na te leven. Ook de lijst met (niet)essentiële bedrijven en hun bijhorende werkorganisatie is bekend.

Voorlopig overzicht dd. 18/03/2020 14u00. Deze toelichting kan bijgestuurd worden op basis van nieuwe informatie. 
 

In essentie komen de maatregelen op het volgende neer:

 • Blijf zoveel als mogelijk thuis. Enkel essentiële verplaatsingen zijn toegestaan (naar voedingswinkel, dokter, apotheek, ...).
 • Er komt een samenscholingsverbod;
 • Overal moeten de regels van social distancing gerespecteerd worden. Dit geldt ook voor de woon-werkverplaatsingen.
 • In de supermarkt mag je maar een halfuur blijven. Er mag slechts 1 persoon per tien vierkante meter aanwezig zijn in de winkel.
 • Niet essentiële reizen naar het buitenland zijn tot en met 5 april verboden.
Info corona

Maatregelen met een rechtstreekse impact op ondernemingen en haar medewerkers:

1.    De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen.


2.    De handelszaken en winkels die wel open mogen zijn, moeten de volgende afspraken volgen: 

 • De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
  • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende 
  • een periode van maximum 30 minuten;
  • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Solden of kortingsacties zijn verboden. 
 • De voedingswinkels mogen uitsluitend tussen 7.00 uur en 22.00 uur geopend zijn.
 • Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22u00.
 • De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

3.    Verplaatsingen noodzakelijk voor woon-werkverkeer zijn toegelaten

 • De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
 • Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Niet essentiële (dienst)reizen naar het buitenland zijn tot en met 5 april verboden.


4.    De lessen blijven opgeschort; noodopvang voor kinderen wiens ouders geen opvang kunnen verzorgen  

 • De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst. Opvang wordt echter verzekerd. Hogescholen en universiteiten werken via afstandsonderwijs.


5.    Werkorganisatie voor alle niet essentiële bedrijven

 • Niet essentiële bedrijven zijn in principe alle ondernemingen, van welke grootte ook, tenzij zij  expliciet voorkomen in de lijst van cruciale sectoren of essentiële diensten (zie punt 6). 
 • Telethuiswerk is verplicht voor die bedrijven, onafhankelijk van welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
 • Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op de woon-werkverplaatsing georganiseerd door de werkgever.
 • De bedrijven die noch telethuiswerk noch social distancing kunnen toepassen, moeten verplicht sluiten.


6.    Werkorganisatie voor essentiële bedrijven 

 • Deze bedrijven moeten, indien mogelijk, dezelfde regels van punt 5 toepassen mbt telethuiswerk en social distancing.
 • Indien dit niet mogelijk is, moeten deze bedrijven echter niet sluiten. 
 • Het is momenteel nog onduidelijk of deze bedrijven zich moeten beperken tot een minimale bezetting of dat een normale personeelsbezetting toegelaten is.
 • De essentiële bedrijven zijn enkel diegene die vallen onder de Paritaire Comités die hieronder vermeld worden, met inachtname van de beperkingen die daarnaast vermeld zijn. 
Paritaire comités cruciale sectoren en essentiële diensten Beperkingen
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens
104 Paritair comité voor de ijzernijverheid
105 Paritair comité voor non-ferro metalen
110 Paritair comité voor textielverzorging
112  Paritair comité voor het garage bedrijf

Volcontinu bedrijven
Commission paritaire 102.02 
Volcontinu bedrijven
Commission paritaire 110 concernant les entreprises de nettoyage et d’hygiène 
Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten 

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid
117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land-en tuinbouwwerken

 

 

 

Beperkt tot drukken van dag en weekbladen

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart 

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek 
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer en logistiek

143 Paritair comité voor de zeevisserij
144 Paritair comité voor de landbouw
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
 
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden  Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden pc hebben  
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel  Beperkt tot voeding en dierenvoeding
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
 
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
301 Paritair comité voor het havenbedrijf 
 
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels 
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen  
310 Paritair comité voor de banken  Beperkt tot essentiële bankverrichtingen 
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken  Beperkt tot dierenvoeding
312 Paritair comité voor de warenhuizen
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart  (en subcomités)
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 
 
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten
336 Paritair comité voor de vrije beroepen
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités) 
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën
 

 

IMU - vzw - De Tijd
Welt white paper
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie Vermant - mei