Skip to main content
 • Home
 • Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan
Juridische steun
 • 19/03/2020

Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

Het aantal nieuwe besmettingen met coronavirus blijft toenemen. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. De overheid voorziet extra steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen: zo vraag je ze aan.

Vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid

De kogel is door de kerk: er komt een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis: geautomatiseerd en in maar één enkele vorm. Dat was broodnodig door de grote toestroom van aanvragen (meer dan 400.000) en omdat het bestaande systeem te verwarrend was.

Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van het coronavirus kunnen automatisch een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. In tegenstelling tot voor kort is er nog maar 1 procedure, namelijk overmacht. De regeling geld van 13 maart tot 5 april (verlengbaar tot 30 juni 2020).

In bepaalde systemen moest de werkgever zelf nog een bijdrage betalen aan de werknemers, deze bijdrage van 150 euro per maand wordt nu aan iedereen toegekend en ten laste van de RVA genomen.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt opengesteld voor wie samenwoont met een corona-patiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

De dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden beschouwd als gelijkgestelde dagen voor jaarlijkse vakantie.

Hoe pak je het aan als werkgever?

Alles verloopt nu via de loonverwerking en de ASR-gegevensuitwisseling.
Zo blijft de overheid op de hoogte over welke medewerkers en over welke dagen het gaat.
Je kan werken via je sociaal secretariaat, of de melding zelf doen.

Werk je via een sociaal secretariaat?

 • Voeg de looncode voor ‘werkloosheid overmacht’ in op de dagen dat je werknemer niet werkt door de Coronacrisis.
 • Je sociaal secretariaat zal automatisch de nodige ASR-aangiftes (WECH002 en WECH005) doen.

Doe je de melding zelf?

 • Doe bij de RSZ een ASR - Aangifte Sociale Zekerheid nummer 5.
 • Vul ‘overmacht’ in door de code ‘aard van de dag’ 5.4 te gebruiken en als reden ‘coronavirus’.
 • Eerdere aanvragen economische redenen kunnen zonder formaliteiten overstappen naar het nieuwe stelsel.

Ook goed nieuws voor de werknemers

 • De TW-uitkering bedraagt 70% i.p.v. 65% van het gemiddeld geplafonneerd loon
 • Bovenop de uitkering betaalt RVA een complement van 5,36 euro/dag
 • Geen verlies van vakantie(geld), want dagen tijdelijke werkloosheid = arbeidsdagen

Moeten mijn werknemers iets doen?

 • Ze vragen een document C3.2 aan en sturen het ingevuld terug.
 • Ze kunnen dit doen bij hun vakbond of hulpkas.
 • Het document dient om de uitbetaling correct te laten verlopen.

Sociaal secretariaat SD Worx, partner van deze FAQ en Voka, zette een schema online hoe de sterk vereenvoudigde en geautomatiseerde procedure in mekaar zit.

Ontdek hier het stappenplan

Ook bedrijven die niet moeten sluiten, maar wel sterk verminderde economische activiteit kunnen aantonen, kunnen uitstel van betaling aan RSZ krijgen

In het weekend van 4 april heeft de RSZ beslist om ook bedrijven die niet volledig sluiten, de kans te geven om een uitstel van betaling te bekomen.

Tot voor kort konden enkel bedrijven die volledig gesloten waren (verplicht of vrijwillig), een uitstel van RSZ schulden bekomen tot 15 december 2020. Voor sommige bedrijven is dat uitstel automatisch: met name voor de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting.

Voor andere bedrijven die hebben moeten sluiten door de coronacrisis – bijvoorbeeld omdat ze de sanitaire regels niet kunnen volgen of omdat ze toeleveringsproblemen hebben – kan dat na een verklaring op eer. 

Welke bedrijven?

De RSZ heeft nu de mogelijkheid om een betalingsuitstel te krijgen uitgebreid tot werkgevers die niet sluiten maar die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020.

De werkgever moet verklaren dat de coronacrisis zal leiden tot minstens één van de onderliggende situaties:

 • Ofwel dat er een sterke daling van de omzet is in het tweede kwartaal 2020, hetgeen zich voor dit kwartaal zal vertalen in een vermindering van het bedrag van aangegeven BTW met minstens 65% ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020; 
 • of dat de loonmassa die ze zal aangeven bij RSZ voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65% zal verminderen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Welke RSZ-schulden? 

Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

En dat voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid).

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Welke formaliteiten?

Bedrijven dienen een verklaring op eer in. Het modelformulier is beschikbaar op de website van RSZ.

RSZ zal ex-post controles uitvoeren om de correctheid van de verklaringen op eer na te gaan.

Meer informatie?

Alle info op de website van RSZ 

Uitstel betaling sociale werkgeversbijdragen aan RSZ voor bedrijven die moeten sluiten door corona

Wat houdt de maatregel in?
Omwille van de corona-epidemie kunnen bepaalde groepen van ondernemingen uitstel van betalingen aan de RSZ krijgen tot 15 december 2020.

Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten uitstel van betaling:

1. Automatisch uitstel

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

2. Uitstel na voorafgaande aangifte

 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.

Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.

Wat wordt precies bedoeld met de notie ‘volledige sluiting’?

Voor wat de notie ‘volledige sluiting’ betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

Over welke aan de RSZ verschuldigde bedragen gaat het?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Meer info en aanvragen op de site van de RSZ

Minnelijk afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen voor ondernemingen die niet sluiten door de coronacrisis maar wel impact ondervinden

Wat houdt de maatregel in?

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. 

Wie komt in aanmerking?
 

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen. 

Omvang steun

Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen. 

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet. 

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen. 

Hoe vraag ik het aan?

Je vult het formulier ‘aanvraag minnelijk betalingsplan’ in op de site van de FOD Sociale Zaken. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus wordt getroffen. 

Betalingsplan btw

Wat houdt de maatregel in?

Tot en met 30 juni 2020 kan je btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Lees hier het uitgebreide artikel of je in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw.

Lees hier het uitgebreide artikel over wie in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt.

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

Ontdek hier het uitgebreide artikel over wie in aanmerking komt en hoe je het aanvraagt.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Wat houdt de maatregel in?

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.
 

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
 • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
 • naam en zetel van het bedrijf
 • ondernemingsnummer
Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Wat houdt de maatregel in?

Zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

Wie komt in aanmerking?

 • Alle zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken door de opgelegde sluitingsmaatregelen door de federale overheid. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist. De onderbreking mag ook gedeeltelijk zijn, bv. een kapperszaak die nog op afspraak werkt of een restaurant dat nog afhaalgerechten klaarmaakt, hebben recht op deze maatregel.
 • Andere zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten, indien ze in zowel maart als april 2020 hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken. Het betreft zelfstandigen die onrechtstreeks ernstige moeilijkheden ervaren (door onderbroken leveringen, personeel in quarantaine, groot aantal annuleringen, afname bezetting, …) waardoor verderzetting van de activiteit verlieslatend wordt.
 • Alle zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, indien ze hun niet-dringende medische activiteiten volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

Opmerking

 • Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.
 • Ook toegekend als je in het verleden al genoten hebt van het maximaal aantal uitkeringen.
 • Huidige periodes (maart en april 2020) tellen niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen aangezien dit een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel is.

Omvang steun

• Zelfstandige zonder gezinslast: 1.291,69 euro
• Zelfstandige met gezinslast: 1.614,10 euro

Opmerking

 • geen attest van het ziekenfonds vereist, verklaring op eer over al dan niet gezinslast volstaat.

Zo vraag je het aan:

Via (de site van) je sociaal verzekeringsfonds. Geen attest RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) nodig.

Meer informatie

VLAIO

RSVZ of via je sociaal verzekeringsfonds
 

 

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Wat houdt de maatregel in? 

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Wie komt in aanmerking? 
Alle uitvoerders van overheidsopdrachten: dienstverleners, bedrijven en zelfstandigen. 

Omvang steun

Geen geldelijke steun. Wel vrijstelling van boetes of sancties indien aangetoond wordt dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19. 

Zo vraag je het aan:
Melden via info@bosa.fgov.be, cpaba@bosa.fgov.be of je contactpersoon (dossierhouder). 

Meer informatie  

 

Crisiswaarborg

Wat houdt de maatregel in?

Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Nieuwigheden bekend sinds 18 maart:

•    De eenmalige premie om van de crisiswaarborg te genieten wordt verlaagd van 0,5 procent naar 0,25 procent van het waarborgbedrag 
•    Beroep doen op deze premie is mogelijk tot eind augustus 2020 
•    Nu ook voor bestaande, bancaire schulden (de al langer bestaande ‘generieke’ waarborgregeling dekte enkel nieuwe, bancaire schulden; de eerste versie van de crisiswaarborg dekte dan weer enkel bestaande, niet-bancaire schulden)
•    Voorwaarde is flexibiliteit bij de banken, bv. gemakkelijker uitstel van betaling aan het bedrijf verlenen voor drie maanden of langer, bv. minstens drie maand gegarandeerde terbeschikkingstelling van kaskrediet – wordt nog verfijnd door PMV

•    Let wel: de onderneming mag nog niet in moeilijkheden zijn (cfr. EU-staatssteunregelgeving)

 Wie komt in aanmerking? 

Bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening dienen aan te gaan en over onvoldoende waarborgen beschikken om een bancair of niet-bancair overbruggingskrediet (lening) te bekomen.. 

Omvang steun

100 miljoen euro in totaal. Tot 75 procent van de gevraagde waarborg. 

Zo vraag je het aan:
U neemt contact op met de bank of leasingmaatschappij en toont aan dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis. 

Meer informatie  
 

 
 

Corona hinderpremie

Op vrijdag 20 maart heeft de Vlaamse regering beslist om een corona hinderpremie uit te werken voor ondernemingen die getroffen worden door de coronamaatregelen.

Alle ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de Federale regering hebben recht op de corona hinderpremie van 4.000 euro. 

 • Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens 1 voltijdse werknemer tewerkgesteld is.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen aanspraak maken op de premie voor zover ze door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Zo vraag je ze aan:

Via deze online applicatie

Er is geen noodzaak om de aanvraag onmiddellijk te doen. Ondernemers hebben tot uiterlijk 5 mei de tijd om hun aanvraag in te dienen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

Er zijn twee stappen om zo goed mogelijk te garanderen dat het systeem niet overbelast raakt door de grote toevloed. Naast het contactcenter van VLAIO zelf zal ook de Vlaamse infolijn 1700 ter beschikking staan van ondernemers met vragen. Ook op zaterdag zullen zij beschikbaar zijn.

Iedereen die recht heeft op de premie zal die ook krijgen. De uitbetaling gebeurt binnen 14 dagen na de aanvraag in de applicatie mits voldaan is aan alle voorwaarden.

 

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat houdt de maatregel in? 

Termijnen m.b.t. project- en rapportageverplichtingen van VLAIO kunnen na overleg eventueel verlengd worden, mits duidelijke motivatie en het aantonen van de Corona-impact. 

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen die een steun- of subsidiedossier bij VLAIO hebben lopen. 

Omvang steun

Afhankelijk van het dossier en de specifieke steunmaatregel. 

Contact 

0800 20 555 of via de website van VLAIO 
 

Bankenplan

Wat houdt de concrete invulling van het bankenplan voor ondernemingen in?

Ondernemingen die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van ondernemingskrediet vragen.

Wat betekent dit voor mijn onderneming?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat je onderneming gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.

De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

Hoe zit het precies met de timing?

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli-augustus-september-oktober).

Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Hoe vraag ik het aan?

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.

Alle details over het betalingsuitstel zijn terug te vinden in het charter voor betalingsuitstel ondernemingskredieten.

Meer info over het Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

Bron: Febelfin

Op 22 maart hebben de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend gemaakt om:

De bestaande kredieten aan gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen voort te zetten tot en met 30 september 2020, zodat de nodige liquiditeit gegarandeerd blijft;
Bijkomende kredieten mogelijk te maken op een soepele en verantwoorde manier, met overheidswaarborgen ter ondersteuning waar nodig.


Op basis van de huidig beschikbare informatie is Voka tevreden over de grote lijnen van dit  plan, maar blijft waakzaam over de concrete toepassing ervan en juicht het voorziene systeem van monitoring dan ook toe. Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor de grote groep van gezonde ondernemingen en begrijpt dat dit voor de banken een zware inspanning is.
 
In essentie:

Voor wie is de maatregel?

Voor alle gezonde niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen

Waarvoor?

Voor afbetalings- en liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis

Hoe?

Gratis uitstel van betaling bestaande kredieten t.e.m. 30 september – soepele
regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe kredieten.


1. Bestaande kredieten – uitstel van betaling mogelijk tot en met 30 september 2020

Voor alle niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen (met of zonder vennootschap), die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis en nog geen actieve kredietherstructurering hebben lopen en op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstand hadden.


Uitstel van betaling tot en met 30 september 2020 zal worden toegekend zonder kosten.


2. Garantieregeling nieuwe kredieten – soepele regeling

Voor alle niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen (met of zonder vennootschap), die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van de coronacrisis en nog geen actieve kredietherstructurering hebben lopen en op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstand hadden.


Van toepassing op alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden
NIET van toepassing op: herfinancieringskredieten, alle nieuwe moratoria (zoals uitstel van betaling van interesten, kapitaal, …) en niet opgenomen bedragen op bestaande kredietlijnen.


Gedekt kredietbedrag: max. 50 miljoen euro per bedrijf (of groep van verbonden bedrijven). Daarboven goedkeuring van de overheid noodzakelijk per dossier.
Kost van de garantie: kmo's: 0,25%                                                                                                                  grote bedrijven: 0,50%
Kost van het krediet: maximaal 1,25% (excl. fee)
Voor kredieten toegekend tot en met 30 september 2020


3. Monitoring en sancties

Systeem van monitoring om de kredietverlening en de engagementen van de banken op te volgen
Sancties bij niet-opvolging door banken worden voorzien
 

Akkoord verzekeringssector

De Belgische verzekeringssector wil de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en ook bedrijven verzachten. Daarom gaan ze soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden.

De maatregelen die Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, gaat nemen, liggen in lijn met de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de federale regering heeft opgericht  om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Concreet wordt er onder meer ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt, respijt gegeven aan wie hypotheekleningen moet terugbetalen, een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen (dit laatste voor wie werkloos is geworden). De verzekeraars engageren zich ook om personeel in geval van tijdelijke werkloosheid te blijven beschermen.

Ook voor ondernemingen die een impact ondervinden door de COVID-19 crisis komen er maatregelen:

Een aantal verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) voorzien vandaag al om de premie achteraf aan te passen als er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt nu automatisch in rekening gebracht.
Daarbovenop kunnen ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen op vraag van de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.
Tot slot zullen de verzekeraars voor leningen aan ondernemingen dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die al werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.


Lees meer
 

Stel uw vraag

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers? U kan terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
isabelle.meulemeester@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
astrid.vanbever@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabelle.meulemeester@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

IMU - Toerisme Vlaams-Brabant
Banner CapitalLink
VZW - IMU - FIT
BVI
VZW - Staples - 409
Made in Vlaams-Brabant
BMW Brussels
CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
ING
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD Worx
Tormans_Corporate partner
Deloitte Private
pfl
Logo KPMG
Logo Federale Verzekering
Logo Premed
Logo Randstad
Varo
Intervest Offices & Warehouses - Greenhouse