Skip to main content
Map
 • Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

 • 05/11/2020

Het aantal nieuwe besmettingen met coronavirus blijft toenemen. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. De overheden voorzien een resem steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen: zo vraag je ze aan. Zodra de nieuwe maatregelen helemaal duidelijk zijn die de federale regering aankondigde op 6 november 2020 vullen we deze hier nog aan.

Tijdelijke werkloosheid: 7 mogelijke opties

Door de verstrengde maatregelen zullen weer meer ondernemers een beroep doen op de systemen van tijdelijke werkloosheid. Sinds 1 september geldt de tijdelijke vereenvoudiging van het systeem slechts voor een beperkt aantal sectoren (zoals de horeca). De andere werkgevers moeten beroep doen op een van de (meer ingewikkelde) klassieke systemen. Dat is niet altijd even eenvoudig. Voka krijgt hier dan ook heel wat vragen over. We zetten hier de verschillende mogelijkheden op een rijtje. 

A. Drie scenario's voor tijdelijk werkloosheid overmacht wegens corona


Scenario A1: Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (arbeiders en bedienden)

Voor wie? 
Werkgevers met minstens 20% tijdelijke werkloosheid (overmacht corona of economische reden) in Q2 2020.

Hoe invoeren?

Zelfde procedure voor arbeiders en bedienden:

 • Lever het bewijs van minstens 20% tijdelijke werkloosheid aan RVA (via formulier C106A-corona-HGO).
 • Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 • Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.Scenario A2: Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (volledig zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?
Werkgevers met werknemers in volledig zwaar getroffen sectoren (PC 140.02, 227.00, 302.00, 303.03, 304.00, 329.00 en 333.00).

Hoe invoeren?

 • Je hoeft geen bewijs te leveren van minstens 20% tijdelijke werkloosheid aan RVA.
 • Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 • Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.


Scenario A3: Tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona (beperkt zwaar getroffen sectoren)

Voor wie?
Werkgevers zonder 20% TW maar met werknemers in sectoren waar een deel van de activiteit zwaar getroffen is (PC 100.00, 109.00, 111.00, 126.00, 139.00, 140.01,149.01, 200.00, 209.00, 215.00, 226.00, 314.00, 315.00 voor zover ze een van de beperkte activiteiten uitoefenen).

Hoe invoeren?

 • Dien het formulier C106A-corona-HGO in bij RVA met lijst van betrokken werknemers.
 • Licht elke betrokken werknemer in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Je werknemer vraagt het document ‘C3.2-werknemer-corona’ aan bij de vakbond of Hulpkas.
 • Geef alle dagen tijdelijke werkloosheid corona door via payroll.Scenario B: Economische werkloosheid arbeiders (versoepelde regeling)

Voor wie?
Alle werkgevers die niet onder TW overmacht wegens corona vallen, dus geen 20% TW in Q2 en geen erkende sector,
en die niet voldoende werk hebben voor hun arbeiders.

Hoe invoeren?

 • Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Licht vooraf de RVA in.
 • Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 • Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 • Geef alle dagen economische werkloosheid door via payroll.

Scenario C: Economische werkloosheid bedienden (versoepelde regeling)

Voor wie?
Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
met minstens 10% productie/omzet daling in Q3 2020 t.o.v. Q3 2019,
en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) met 2 vormingsdagen.

Hoe invoeren?

 • Preliminaire voorwaarde: maak formulier C106A overgangsmaatregel over aan de RVA.
 • Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Licht vooraf de RVA in.
 • Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 • Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 • Geef alle dagen economische werkloosheid door via payroll.


Scenario D: Economische werkloosheid bedienden (klassieke regeling) 

Voor wie?
Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2, A3 of C vallen,
die kan aantonen dat hij een werkgever in moeilijkheden is,
en met cao (nationaal, sectoraal of ondernemings-) zonder vormingsdagen.

Hoe invoeren?

 • Preliminaire voorwaarde: maak het formulier C106A over aan de RVA (voorafgaande goedkeuring is vereist).
 • Licht je werknemers in via de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging.
 • Licht vooraf de RVA in.
 • Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke werknemer maandelijks mee aan de RVA via payroll.
 • Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
 • Geef alle dagen economische werkloosheid door via payroll.

Scenario E: Tijdelijke werkloosheid overmacht (klassieke regeling)

Voor wie?
Alle werkgevers die niet onder scenario A1, A2 of A3 vallen,
en die worden gehinderd door externe omstandigheden: bv. werknemers in quarantaine of bij wie de school, kinderopvang of het opvangcentrum voor mindervaliden moet sluiten.

Hoe invoeren?

 • Licht vooraf de RVA in (elektronisch).
 • Lever een controlekaart C3.2A af aan je werknemer.
Bron: SD Worx
Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Betalingsplan

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

Bedrijfsvoorheffing;
Btw;
Personenbelasting;
Vennootschapsbelasting;
Rechtspersonenbelasting.


Voor deze schulden is er ook:

een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.
De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kan tot 31 december 2020.

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.

Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met emailadres ric.brussel1@minfin.fed.be

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/coronavirus/betaling.

Bron: VLAIO

Carry back voor coronaverliezen

Door de 'Belastingvrije coronareserve' (vervroegde verliesaftrek, achterwaartse verliesverrekening) of 'Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', kunnen zelfstandigen en bedrijven met een carry back-mechanisme hun geraamde verliezen van 2020 éénmalig vervroegd in aftrek brengen door ze reeds te compenseren met de winsten of baten van het daaraan voorafgaande jaar 2019. Ze kunnen zo hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk dalen.

Personenbelasting en de belasting voor niet-inwoners(natuurlijke personen)

In de personenbelasting kunnen de zelfstandigen hun belastbare winsten en baten van 2019 (aanslagjaar 2020) verminderen met de geraamde verliezen van het crisisjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Het vrijgestelde bedrag voor aanslagjaar 2020 wordt dan toegevoegd aan de belastbare grondslag voor het aanslagjaar 2021. 

Hiervoor dient het formulier 276 COV toegevoegd te worden aan de aangifte van het aanslagjaar 2020.

Deze aanvraag moet samen met de bijlage worden ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor aanslagjaar 2020, ten laatste op:

 • 15 september 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting
 • 5 november 2020 voor de belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)
 • de laatste dag van de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van aanslagjaar 2020 als die dag later valt.

Indien het werkelijk verlies meer dan 10% afwijkt van het geraamde verlies is de zelfstandige een belastingvermeerdering verschuldigd.

Vennootschapsbelasting en belasting van niet-inwoners vennootschappen  

Doordat er bij de vennootschappen vaak met gebroken boekjaren wordt gewerkt, is de regeling hier ingewikkelder. 

Een vennootschap kan voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is naar gelang het geval met het aanslagjaar 2020 of 2021.

Deze tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 worden gevormd.

Voor het aanslagjaar waarvoor de vennootschap aanspraak wil maken op de vrijgestelde reserve dient het formulier 275 COV ingevuld en toegevoegd te worden.

Meer informatie op de website van:

FOD Financiën: 

Commissie voor boekhoudkundige normen (CBN): www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/vrijstelling-ter-versterking-van-de-solvabiliteit-en-het-eigen-vermogen-van-de.

Bron: VLAIO

Nieuwe limietdatum voor indiening bepaalde belastingsaangiften

De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende werkdag de limietdatum.

Dit geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ontbonden vennootschappen).

Ingevolge de coronacrisis kan je onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met maximaal 10 weken uitstellen. Als je door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om je aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet je uitstel aanvragen bij jouw bevoegd Team Beheer.

Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019 blijven de bestaande regels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/Actueel/nieuwe-limietdatum-voor-indienen-aangiften-vennootschapsbelasting-rechtspersonenbelasting-en.

Uitstel van betaling personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/vergoedingen-van-gewesten-gemeenschappen-provincies-gemeenten.

Bron: VLAIO

Uitstel van betaling btw en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Betaling over
Termijn verlengd voor btw tot
Termijn verlengd voor bedrijfsvoorheffing tot
Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020 15 juni 2020
Maandaangifte april 2020 20 juli 2020 15 juli 2020

Sinds mei 2020 gelden er terug normale indieningstermijnen.
 

Bron: VLAIO

Voorafbetalingen

De regering heeft beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vind je de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn dus hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

Voorafbetaling
Personenbelasting
Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering)
Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,2% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting en de Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19.

Bron: VLAIO

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing corona

Om de loonlasten te verminderen werd beslist om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020.
De vrijstelling zou 50% bedragen van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus.
Deze vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing geldt niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
 • dividenden of uitkering van liquidatiereserves betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020;
 • die gelieerd zijn met een vennootschap in een belastingparadijs.

Meer informatie in de Subsidiedatabank bij de maatregel Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Bron: VLAIO

Waardevermindering op handelsvorderingen

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De voorwaarden zijn:

 • Het stelsel van de waardeverminderingen op handelsvorderingen is zowel van toepassing op vennootschappen als op natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten zoals bedoeld in art. 23, § 1, WIB 92.   
 • De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen.
 • De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico.
 • De corona-crisis is een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de Corona maatregelen.
 • De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.
 • De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven. Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen.

Voor informatie zie Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

Wederopbouwreserve

Om de solvabiliteit te versterken heeft de federale regering beslist dat vennootschappen een wederopbouwreserve kunnen aanleggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024.

Het maximumbedrag van deze wederopbouwreserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020,
met als maximum € 20 miljoen. 

Hierbij moet aan volgende voorwaarden worden beantwoord:

 • de wederopbouwreserve is onderworpen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, dit betekent dat deze vrijgestelde reserve belastbaar wordt uiterlijk bij het sluiten van de vereffening;
 • de vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen worden uitgesloten van het voordeel van deze vrijstelling.
 • de vennootschappen, die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt aangelegd, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, kunnen geen enkel bedrag, dat in boekhoudkundig opzicht aan de wederopbouwreserve zou worden toegekend, in aanmerking nemen voor deze belastingvrijstelling;
 • in de resultatenrekening moet de post '620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen' minstens 85% bedragen van het bedrag op afsluitdatum van het boekjaar 2019

Deze maatregel is nog niet operationeel. Meer informatie kan je terugvinden in het Wetsvoorstel houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen (parlementair document 55K1412) op de kamer.be.

Bron: VLAIO

 

Verhoogde investeringsaftrek

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming werd er beslist om een verhoogde investeringsaftrek van 25% in te voeren voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 worden uitgevoerd door eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen. Daarnaast zal ook de overdracht van de investeringsaftrek aangelegd in het boekjaar 2019 worden versoepeld.

Meer informatie in de maatregel Investeringsaftrek in de Subsidiedatabank.

Bron: VLAIO

Tax shelter uitbreidingen
Tax shelter Covid-19

Er werd op 12 juni in het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming beslist om tijdelijk een Tax shelter-systeem Covid-19 in te voeren voor kleine vennootschappen die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

Meer informatie kan je terugvinden in Tax Shelter COVID-19 in de Subsidiedatabank.

Tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken

Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europees audiovisuele werken of podiumkunsten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het fiscaal voordeel bestaat uit een belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen.

Door de coronacrisis werden er verschillende tijdelijke fiscale maatregelen voor deze tax shelter genomen. Een overzicht vind je in de maatregel Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten in de Subsidiedatabank.

Bron: VLAIO

 

Geen decembervoorschot btw 2020

Indien je als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient dan moet je dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of
 • de maand december 2020 (bij maandaangiften).

 Meer informatie kan je raadplegen in punt 6 en 7 van de Circulaire 2020/C/133 met betrekking tot de vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020.

Bron: VLAIO

Verhoogde aftrekbaarheid onthaal- en receptiekosten

Indien je als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient dan moet je dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van:

 • het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of
 • de maand december 2020 (bij maandaangiften).

 Meer informatie kan je raadplegen in punt 6 en 7 van de Circulaire 2020/C/133 met betrekking tot de vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020.

Bron: VLAIO

Uitstel jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart tot 30 september verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

Bron: VLAIO

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. 

Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Aanslagbiljetten die verzonden worden vanaf 1 oktober hebben weer de gewone betaaltermijn van twee maanden.

Bron: VLAIO

Soepel toestaan afbetalingsplannen VLABEL

De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.

Bron: VLAIO

Winwinlening

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie aan kmo's een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening versoepeld.

Deze uitbreiding is van toepassing sinds 2 oktober 2020Meer informatie kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: Winwinlening.

Bron: VLAIO

Vriendenaandeel

De Vlaamse regering lanceert tevens het vriendenaandeel:

 • Zoals bij de winwinlening zal je als particulier tot maximaal € 75.000 kunnen investeren in een Vlaamse onderneming en kan elke onderneming tot € 300.000 kapitaal op deze manier ophalen.
 • Er geldt wel een bijkomende begrenzing: elke onderneming kan zo tot € 300.000 ophalen via het vriendenaandeel én de winwinlening samen.
 • Het fiscale voordeel voor het vriendenaandeel wordt standaard vastgelegd op 2,5% gedurende vijf jaar.
 • Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dit verslag moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.
 • De onderneming mag:
  • in de 2 voorafgaande jaren en gedurende deze periode geen kapitaalverminderingen doorvoeren;
  • dividenden uitkeren voor zover er uitkeerbare winst beschikbaar is.

Deze maatregel is nog niet operationeel. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. We houden je op de hoogte. Je kan het ontwerp van wijzigingsdecreet reeds raadplegen op de website Beslissingen van de Vlaamse Regering (Ministerraad van 9 oktober 2020 > COVID-19: Vriendenaandeel).

Bron: VLAIO

Handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen kunnen een handelshuurlening aanvragen, waarbij de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt. 
Het systeem is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder de lening aangaat (via PMV/z) en de verhuurder, mits kwijtschelding van 1 of 2 maanden huur, zekerheid verkrijgt over de betaling van de volgende 2 maanden huur, aangezien de uitbetaling door PMV/z rechtstreeks aan de verhuurder gebeurt. Je kan deze lening aanvragen op de VLAIO website Handelshuurlening tot 1 december 2020. 

Bron: VLAIO

Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

Om zelfstandigen en kmo's gevestigd in het Vlaams Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van minimum € 25.000 en maximum € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt). De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep. Deze lening kan aangevraagd worden vanaf 5 mei 2020 tot 15 november 2020. Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank Corona-lening-achtergestelde-leningen-op-drie-jaar.

Bron: VLAIO

Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis

De bestaande waarborgregeling bij PMV/z (Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen) werd uitgebreid met de Waarborg coronacrisis tot eind dit jaar. Via deze uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen die problemen hebben door de coronacrisis ook voor bepaalde niet-bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z. Ook voor bepaalde bancaire schulden en leasingscontracten kan er een beroep worden gedaan op deze waarborg.  

In de Subsidiedatabank is deze maatregel apart opgenomen.

Bron: VLAIO

COVID-19 waarborg (Gigarant)

Voor financieringsbehoeften van meer dan € 1,5 miljoen voorziet Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) in deze crisisperiode een tijdelijk aangepaste COVID-19 waarborg tot eind dit jaar, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard.

Meer informatie kan je raadplegen in de Subsidiedatabank (rubriek COVID-19 van Gigarant). 

Bron: VLAIO

Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus, en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 kunnen vanaf 1 oktober 2020 een premie aanvragen. 

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep.

Meer informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme.

Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme op komst

Ondernemers in het Vlaamse Gewest die door de maatregelen van het Overlegcomité van 6 en 16 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, geconfronteerd worden met een omzetdaling van minstens 60% kunnen binnenkort een premie aanvragen bij VLAIO. Deze omzetdaling moet zich voordoen in ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020, ofwel de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020. Deze maatregel zal kunnen worden aangevraagd vanaf 16 november 2020. Alle informatie kan je wel al raadplegen op de VLAIO website Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Bron: VLAIO

Corona-hinderpremie, compensatiepremie en ondersteuningspremie

Deze kunnen niet meer worden aangevraagd.  

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Ondernemingen getroffen door de coronacrisis kunnen hierop ook een beroep doen. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Meer informatie over de kmo-groeisubsidie.

Bron: VLAIO

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op deze subsidie. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Meer informatie over de kmo-portefeuille.

Bron: VLAIO

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van de coronacrisis werd deze subsidie tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. 

Telewerken is voor veel bedrijven en organisaties de oplossing om werknemers veilig aan de slag te houden tijdens deze coronacrisis. In de toekomst moet telewerken een blijver worden. Daarom werd beslist door de Vlaamse Regering om de werkbaarheidscheques nu ook in te zetten voor het uitwerken van je telewerkpolicy. Meer informatie vind je op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken

Meer informatie over de werkbaarheidscheques.

Bron: VLAIO

Aanmoedigingpremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 31 december 2020. 


De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. Meer informatie over de aanmoedigingspremie voor werknemers.

Bron: VLAIO

Soepelere termijnen VLAIO-subsidies

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Het gaat om volgende subsidies: Baekeland-mandatenEcologiepremie+ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoekInnovatiemandaten (IM)OnderzoeksprojectOntwikkelingsprojectProjectoproep Extended Reality (XR)Strategische ecologiesteun (STRES)Strategische Transformatiesteun (STS) en Thematische ICON-projecten.

Bron: VLAIO

Subsidie tewerkstelling en starters

r werd tijdens de crisis beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie. Deze maatregel geldt tot eind december 2020.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen van 25 tot 56 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis. Deze versoepeling geldt tot eind december 2020.

 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom konden volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd tot 30 juni 2020: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject. Dit liep af eind juni 2020. 

 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. Deze tijdelijke verlenging van de toelating tot arbeid kan hernieuwd worden zolang men omwille van overmacht België niet kan verlaten. Een specifieke einddatum is hier momenteel nog niet voorzien.

Bron: VLAIO

Welvaartsfonds

De Vlaamse overheid gaat een Welvaartsfonds oprichten dat zal beleggen in kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen bij Vlaamse ondernemingen. De overheid zal op termijn een minderheidsparticipatie aanhouden in dat fonds, maar kan bij de opstart wel de meerderheid hebben. Er wordt bij PMV een kapitaalsverhoging van € 240 miljoen voorzien om dit fonds op te starten. Het is de bedoeling om hiermee een fonds ter waarde van 500 miljoen euro op te zetten.

Belangrijkste kenmerken:

 • Het fonds zal zich focussen op kapitaalsparticipaties en achtergestelde leningen met een looptijd van 4 jaar en meer, steeds in cofinanciering met private investeerders.
 • Naast institutionele beleggers zullen ook particulieren in het fonds kunnen investeren en daar een dubbel voordeel genieten:
  • Ze krijgen een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar de eerste drie jaar met een maximum van € 1.000 per belastingplichtige.
  • Bij erfenis zullen de aandelen overgaan mits een recht van 3% en niet meegerekend worden in de globalisatie van het vermogen.
 • Het fonds zal worden beheerd samen met private spelers.
 • Het fonds zal investeren in bedrijven die voldoen aan een ethisch kader. De doelgroepen zijn:
  • start-ups en scale-ups die een financieringsnood hebben van meer dan € 800.000 door de coronacrisis:
   • door een tijdelijke negatieve impact op de business;
   • omdat kapitaalmarkten gesloten zijn;
  • start-ups en scale-ups die een opportuniteit zien in de huidige crisis en bijkomende middelen nodig hebben om een versnelling hoger te kunnen schakelen;
  • waardevolle innovatiegedreven bedrijven die het doelwit kunnen worden van buitenlandse overnemers;
  • bedrijven met een buy-out problematiek waar verankering en stabilisatie kan geboden worden
  • Vlaamse dochterondernemingen van internationale groepen die bijvoorbeeld via een buy-out zelfstandig een toekomst kunnen hebben;
  • alle innovatieve bedrijven (product, technologie, businessmodellen, diensten, enz...).
 • PMV zal vanaf het 6e jaar de liquiditeit van het fonds verzekeren aan boekwaarde voor de particuliere inschrijvers die willen uittreden.

Dit fonds is nog niet operationeel. 

Bron: VLAIO

Steun voor internationalisering
Steun Flanders Investment & Trade (FIT)

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van Flanders Investment & Trade (FIT) en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. Het doel? Bedrijven voorbij de coronacrisis loodsen met acties op tal van fronten, in binnen- en buitenland. 

Dit pakket omvat onder meer volgende steun:

 • De Bijzondere Exportsteun zal met een eenmalige subsidie van € 5.000 per kmo, Vlaamse ervaren exporteurs een duw in de rug geven om hun exportactiviteiten te versterken. Enkele voorwaarden zijn: minstens 5 VTE’s op de loonlijst, een exportaandeel van minstens 20% en een positief eigen vermogen zal vanaf 5 oktober 2020 kunnen worden aangevraagd door kmo's. Aanvragen kan vanaf 5 oktober tot 28 oktober 2020.
 • Het Corona-Starterspakket internationalisering zal met een eenmalige subsidie van  € 7.000 per kmo, nieuwe Vlaamse exporteurs ondersteunen (die nog nooit een subsidie kregen van FIT) om hun exportactiviteiten op te starten. Deze steun kon worden aangevraagd van 5 tot 28 oktober 2020. Door de grote interesse is de limiet reeds bereikt. 
 • Het ‘Reboot your export’-pakket laat Vlaamse bedrijven toe om tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen en/of niche-evenementen.

De bijzondere exportsteun en corona-starterspakket valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Meer informatie over dit corona-steunpakket kan je hier terugvinden

Alle andere ondersteuning die FIT biedt tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Bron: VLAIO

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Om de loonlasten te verminderen kan een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing worden toegekend aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus. Meer informatie over de vrijstelling in de Subsidiedatabank.

Bron: VLAIO

Compensatie en uitstel van verschuldigde betaling aan de RSZ

Bepaalde zwaar getroffen werkgevers kregen ingevolge de corona-epidemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Voor het derde kwartaal van 2020 wordt voor de zwaar getroffen werkgevers een compensatieregeling uitgewerkt. Deze compensatieregeling wordt momenteel uitgewerkt en kan dus nog niet worden aangevraagd. Meer info over deze compensatieregeling en het uitstel van RSZ-betalingen.

Bron: VLAIO

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

AW_ad whitevideo tech@venture
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
imu - vzw - bebat
imu - vzw - tijd
MK - ACS - oktober
IMU - vzw - VDAB
IMU - vzw - INNI
AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan