Skip to main content

N42 (Wetteren-Zottegem)

De N42 is een belangrijke noord-zuid as die een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt met de E40 in Wetteren. 
Reeds in het Gewestplan van 1978 werd de herinrichting van de weg opgenomen, maar 40 jaar later blijft deze steeds onafgewerkt. Noch de ontdubbeling van het wegvak Zottegem-Oosterzele, noch de ontbrekende schakel te St.-Lievens-Esse werden gerealiseerd. Gevolg: een hoogst onveilige, onleefbare situatie en een gebrekkige ontsluiting van de ondernemingen in de regio Geraardsbergen-Zottegem.

Belang van dit dossier

De N42 is een belangrijke primaire gewestweg die Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt met de E40 in Wetteren. Het verkeer verloopt er moeizaam en vaak gevaarlijk, aangezien de weg niet voldoet aan de criteria van een primaire gewestweg. Een strikte scheiding van enerzijds de voetgangers en fietsers en anderzijds het gemotoriseerd verkeer is noodzakelijk. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet van elkaar gescheiden worden. 

Zowel ondernemingen als bewoners zijn al jaren vragende partij om de realisatie te voltooien. De as is namelijk van levensbelang voor de regio. Toch weten tegenstanders van de aanpassing dit dossier al jarenlang te blokkeren, ten koste van de verkeersveiligheid en een degelijke ontsluiting.

Recente ontwikkelingen

Sinds enkele jaren voert Voka de druk op de overheid op om de plannen voor de voltooiing van de weg eindelijk ook uit te voeren. In 2015 organiseerde Voka een bevraging bij 130 ondernemingen langs de N42. 83% van de bedrijven verklaarde economische schade te lijden als gevolg van de toestand van de weg en zowat de helft van de ondernemers stelde ronduit voor een andere locatie te kiezen mocht men de zaak opnieuw opstarten.

In november 2016 velde het vredegerecht in Herzele een bijzonder belangrijk vonnis. In een zaak over de nodige onteigeningen voor het nieuwe wegtracé, veegde de rechter de argumenten van de tegenstanders van tafel. Hij onderschrijft de hoogdringendheid van de onteigeningen en  de noodzaak van de rechttrekking. 

In december 2020 keurde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren – Oombergen’ principieel goed. De Raad van State heeft nu 30 dagen om hierover haar advies te geven. Op basis van dit advies wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn aan het regeringsbesluit of de stedenbouwkundige voorschriften. Daarna gaat het dossier terug naar de Vlaamse Regering zodat deze haar definitieve goedkeuring kan geven. 

In het voorjaar van 2021 starten de onteigeningen. Eigenaars van woningen of percelen die onteigend worden, werden daarover al gecontacteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt volgend jaar ook een Project-MER opgemaakt. Een 'project-milieueffectrapport' (project-MER) is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten op mens en milieu. In 2022 kan het Agentschap Wegen en Verkeer de omgevingsvergunning aanvragen. De werken starten vermoedelijk in 2024. Het einde van de werken voorzien we in 2027.

Standpunt Voka

Samen met een aantal lokale ondernemers volgen we dit dossier van nabij op en houden de druk hoog zodat de voltooiing van de N42 gerealiseerd kan worden. Een vlotte en veilige doorstroming is belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van de regio.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen