Skip to main content

N41 (Dendermonde – Aalst)

Iets meer dan 7 kilometer weg ontbreekt er om de verbinding N41 tussen Dendermonde en Aalst te vervolledigen. Deze verbinding moet een betere ontsluiting van de regio Dendermonde verzekeren. Op de gewestplannen, opgemaakt in de jaren 70 van vorige eeuw, werd het wegtracé opgenomen, maar bijna 50 jaar later is deze verbinding nog steeds niet gerealiseerd. Het is de laatste grendel op de ontsluiting van een belangrijk economisch potentieel tussen Brussel, Antwerpen en Gent, in het hart van de economische ruit van Vlaanderen.

Belang van dit dossier

De realisatie van de N41 tussen Dendermonde en Aalst (Hofstade) staat al lang bovenaan onze lijst van missing links. Niet alleen is de weg noodzakelijk voor een betere ontsluiting van Dendermonde richting Brussel, de weg zou vooral in de deelgemeenten Oudegem (Dendermonde) en Gijzegem (Aalst) de verkeersveiligheid sterk verbeteren.

Recente ontwikkelingen
 • In 1978 werd op het Gewestplan een reservatiestrook opgenomen voor de realisatie van de N41 tussen Aalst en St.-Niklaas. In de jaren 80 werd deze weg aangelegd van Hamme tot Lebbeke. 
   
 • In 2004 werd de realisatie van het ontbrekende vak tussen Lebbeke en Hofstade opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), nodig om deze missing link te realiseren, werd goedgekeurd in 2012 en in 2014 door de Raad van State vernietigd.
   
 • Minister Weyts heeft in April 2017, 700 000 euro vrijgemaakt voor een nieuwe studie over de doortrekking. AWV is een ontwerpstudie begonnen in samenspraak met de provincie. Doel is om de argumenten te weerleggen waar het vorig PRUP op afgekeurd werd bij de Raad van State in 2014.
  • De belangrijkste bezwaren in beroep aangebracht voor de Raad van State, onder andere met betrekking tot de gebruikte verkeersgegevens en het niet voldoende onderzoeken van mogelijke alternatieve tracés, waren afkomstig van de gemeente Lebbeke. Deze zijn met de betrokken gemeente doorgenomen, hieruit is de noodzaak tot de nieuwe verkeersmodellering gebleken. Zodra de nieuwe verkeersgegevens verwerkt zijn worden de resultaten met alle actoren doorgenomen en besproken, zo ook de resultaten van de quick-scan.
    
 • Wat staat er in het Regeerakkoord 2014-2019 /  beleidsnota?
  • De Vlaamse Regering heeft zich in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen verbonden tot het realiseren van de ‘missing links’ en daarin is de N41 opgenomen. De minister rapporteert in zijn beleidsbrief de stand van zaken.
  • 2018-2019: nieuw uitvoeringsplan opgemaakt
    
 • Aalst, april 2020: Het college van burgemeester en schepenen heeft op haar zitting van 20 april het traject vastgelegd van de N41 op het grondgebied van de stad Aalst. Op deze vergadering werd een nieuw traject voorgesteld. De N41 zal doorgetrokken worden van aan het Chinees restaurant in Hofstade tot aan het industrieterrein van Gijzegem. 

 

Voorstel Voka

Onmiddellijke realisatie van het ontbrekende stuk tussen Dendermonde en Aalst zoals voorzien in het gewestplan. Deze verbinding leeft bij alle ondernemers in deze regio en betreft de laatste grendel op de ontsluiting van een belangrijk economisch potentieel tussen Brussel, Antwerpen en Gent, in het hart van de economische ruit van Vlaanderen. Daarnaast heeft de weg een grote impact op de leefbaarheid en veiligheid binnen de dorpskernen van Oudegem en Gijzegem.

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen