Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Arbeidsmarkt en onderwijs

Een goed draaiende arbeidsmarkt heeft vele facetten, waarvan excellent onderwijs, een hoge werkzaamheidsgraad bij de actieve bevolking,  levenslang leren, en een flexibele arbeidsorganisatie de belangrijkste zijn. Voka brengt op constante basis de arbeidsmarkt in kaart, detecteert de knelpunten en doet daarover beleidsaanbevelingen.

Zonder sterke werknemers geen sterke ondernemingen. Voka neemt positie in als het gaat over de organisatie van arbeid en het matchen van de arbeidsmarkt met de nood aan talent. Op elk beleidsniveau pleit Voka voor een dynamisch, modern en ambitieus onderwijs, dat aansluiting vindt in een competente en competitieve arbeidsmarkt.

Voka Oost-Vlaanderen neemt ook zelf het heft in handen voor een beter werkende arbeidsmarkt. Ontdek in de community arbeidsmarkt wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Modern en toekomstgericht onderwijs

Aangezien een sterk onderwijs de garantie vormt voor onze welvaart moeten we het kwaliteitsverlies van ons onderwijs dringend een halt toeroepen. Het kennisniveau moet terug omhoog, de aansluiting met de arbeidsmarkt moet vlotter, de leerlingen en studenten moeten sneller in de juiste opleidingen terechtkomen, er zijn nog te veel drop-outs en de vraag dringt zich op of het onderwijs klaar is voor de uitdagingen van morgen, in het bijzonder op technologisch vlak. Om die redenen is Voka één van de drijvende krachten achter de realisering van het duaal leren en volgt het alle belangrijke onderwijshervormingen van nabij op, zoals bijvoorbeeld de hervorming van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen en de digitalisering van het onderwijs

Met "Talent werkt!brengen we op lokaal vlak bedrijfsleiders samen met de directie, vakleerkrachten en coaches van scholen. Zo willen we technische studies positief in het daglicht stellen. Het is bovenal de perfecte gelegenheid om bedrijfsleiders in contact te brengen met de werknemers van morgen.

Blijvend bijscholen

Uiteraard stopt de ontwikkeling van talent niet aan de schoolpoort, maar vraagt dit blijvende aandacht doorheen de hele loopbaan. Levenslang leren is één van de belangrijkste werven voor de toekomst. 

Hierin past het vormingspact dat uitgaat van gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever, overheid en werknemer en de diverse vraagstimuli wil hervormen met het oog op meer arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte vorming.

Niet enkel werkenden moeten investeren in vorming, ook ten aanzien van werklozen moet het activerings- en vormingsbeleid een versnelling hoger worden geschakeld. Zo kijkt Voka als beheerder van VDAB nauwlettend toe op een betere en striktere opvolging van werklozen en dringt het aan op meer opleidingskansen, in het bijzonder een vereenvoudiging en daardoor ook verdubbeling van het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO). Hierin past ook het WELT-project dat ondernemingen wil klaarmaken om van hun bedrijfsvloer echte leervloeren te maken.

Dat alle talenten tellen, hoe divers ook, is een belangrijk aandachtspunt. Om die redenen heeft Voka ook een actieplan inzake antidiscriminatie ontwikkeld.

Talent

Omdat de ontwikkeling, de (bij)scholing en de activering van talent niet volstaan, moet Vlaanderen ook resoluut kiezen voor het aantrekken van internationaal talent. Het heeft hier in het kader van de zesde staatshervorming bijkomende bevoegdheden gekregen.

Om talent ten volle in te zetten moeten ze bovendien ook betaalbaar en voldoende flexibel zijn. Dit wil zeggen dat de loonkost ervan onder controle moet blijven. Met de 6de staatshervorming hervormde en vereenvoudigde Vlaanderen onder impuls van Voka de brede waaier aan doelgroepmaatregelen. Dit volstaat niet. Ook een modern arbeidsrecht moet zorgen voor een dynamische, flexibele en mobiele arbeidsmarkt. Hiertoe ontwikkelt Voka diverse ideeën om het beleidsdebat te voeden en de nodige hervormingen op de agenda te krijgen en/of te houden.

Ook via Jobsin.Vlaanderen en het Arbeidspact in Gent werken we mee aan oplossingen om talent lokaal in te schakelen, en de bedrijven in onze regio zo te versterken.

 

 

Publicaties

Onze uitgebreide studies en standpunten kan je hier raadplegen: 

afbeelding met link naar zoekopdracht publicaties onderwijs
Papers Onderwijs
afbeelding met link naar zoekopdracht publicaties arbeidsmarkt
Papers arbeidsmarkt
​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recente persberichten

 

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.