Skip to main content
  • Uitdoving voorheffing materieel en outillage

Uitdoving voorheffing materieel en outillage

De Vlaamse regering besliste in 2016 om een fiscale stimulans voor ondernemingen, die investeren in nieuw materieel en outillage, te verlengen voor drie jaar. Voka ondersteunt deze beslissing. De investeringsincentive ondersteunt het concurrentievermogen van industriële ondernemingen, versterkt hun verankering en vermindert de aantasting van het leefmilieu. Ze biedt ook perspectief op het wegwerken van een discriminatie tussen ondernemingen. Ondernemingen op een greenfield zijn deze belasting sinds 1998 immers niet meer verschuldigd.

Vlaanderen heft niet alleen onroerende voorheffing op gronden en gebouwen. Ook het kadastraal inkomen verbonden aan 'materieel en outillage' wordt belast. Voorbeelden van materieel en outillage zijn weefgetouwen, koeltogen, machines en leidingen. De opbrengst komt vooral de lokale overheden ten goede. Zij heffen immers opcentiemen op de Vlaamse basisheffing.

Deze rechtstreekse machinetaks is contraproductief. Ze remt investeringen in de vernieuwing en de verhoging van de milieuperformantie van het machinepark af. Andere landen kennen dergelijke belasting niet.

Voka ijvert er voor om deze resultaatsonafhankelijke taks te laten uitdoven. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid al diverse lastenverlagende maatregelen genomen. Die zijn vooral gericht op investerende ondernemingen.

  • Sinds 1998 geldt een vrijstelling van de taks voor uitbreidingsinvesteringen in materieel en outillage in nieuwe staat. Er geldt sindsdien ook een bevriezing van de jaarlijkse indexatie.
  • Sinds 2005 betalen vennootschappen geen onroerende voorheffing meer aan het gewest, enkel nog aan lokale besturen.
  • Sinds 2009 hebben ondernemingen voor het eerst ook recht op een belastingvrijstelling bij vervangingsinvesteringen. De administratie vermindert de belastbare grondslag met het kadastraal inkomen van buiten gebruik gesteld materieel en outillage.
  • Voor investeringen tussen 2014 en 2016 wordt deze incentive versterkt. De administratie vermindert voortaan het bestaande belastbaar kadastraal inkomen met het kadastraal inkomen van de nieuwe investering. Dus naast de vrijstelling geniet de onderneming nu ook van een belastingvermindering.

In september 2016 besliste de Vlaamse regering tot een verlenging van deze laatste stimulans voor een periode van 3 jaar. Dit betekent dus dat investerende ondernemingen ook in de periode 2017-2019 recht hebben op deze bijkomende lastenverlaging.

Sinds 2008 beoogt de Vlaamse regering een geleidelijke uitdoving van de onroerende voorheffing van materieel en outillage voor investerende ondernemingen. Ze heeft ondernemingen hier concreet perspectief op gegeven door de nodige beslissingen te nemen. Voka is tevreden van het consistente beleid dat opeenvolgende Vlaamse bestuursploegen op dit vlak ten toon spreiden. Dit versterkt de rechtszekerheid, een essentiële voorwaarde om meerjarige investeringsplannen effectief te realiseren. 

Voor ondernemingen is het essentieel dat ze de verplichte jaarlijkse aangifte van het kadastraal inkomen per perceel goed nakomen en hun aanslagbiljet OV materieel en outillage goed opvolgen.