Skip to main content
  • Taxshift en de private sector

Taxshift en de private sector

Het doel van de regering met de taxshift is het creëren van een transparanter en eenvoudiger bijdragesysteem en een verbetering van de concurrentiekracht van de ondernemingen. De taxshift bestaat uit twee gedeeltes: een RSZ-luik en een fiscaal gedeelte. Daarnaast is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de privésector en de social-profitsectoren.

Maar wat betekent de taxshift concreet voor de private sector? Ten eerste worden de basiswerkgeversbijdragen van 32,40% naar 25% verlaagd. Deze daling is het resultaat van een daling van de globale bijdragevoet en een daling van de loonmatigingsbijdrage. Ook is er een verdere afbouw van de structurele lastenvermindering - een algemeen toepasbare vermindering van patronale socialezekerheidsbijdragen.

De verlaging van werkgeversbijdragen en de wijzigingen in de structurele vermindering vanaf 2018 worden automatisch toegepast op de voorziene tijdstippen voor werkgevers aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat. Daarnaast besliste de regering om de extra lastenverlaging voor de lage lonen te behouden en te versterken. Hiervoor wordt, tevens gefaseerd, de huidige structurele lastenverlaging aangepast.