Skip to main content
  • Talent

Talent

Om Vlaanderen welvarend en competitief te houden, is de aanwezigheid en ontwikkeling van talent essentieel, als onze enige en echte grondstof. Dat begint reeds in het onderwijs en de manier waarop Vlaanderen dit uitbouwt. Omdat hier de belangrijkste bouwstenen gelegd worden, is een goed onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen het beste middel om te komen tot inclusieve groei waar iedereen die kan ook daadwerkelijk werkt en bijdraagt.

Aangezien een sterk onderwijs de garantie vormt voor onze welvaart moeten we het kwaliteitsverlies van ons onderwijs dringend een halt toeroepen. Het kennisniveau moet terug omhoog, de aansluiting met de arbeidsmarkt moet vlotter, de leerlingen en studenten moeten sneller in de juiste opleidingen terechtkomen, er zijn nog te veel drop-outs en de vraag dringt zich op of het onderwijs klaar is voor de uitdagingen van morgen, in het bijzonder op technologisch vlak. Om die redenen is Voka één van de drijvende krachten achter de realisering van het duaal leren en volgt het alle belangrijke onderwijshervormingen van nabij op, zoals bijvoorbeeld de hervorming van het secundair onderwijs, de nieuwe eindtermen en de digitalisering van het onderwijs

Uiteraard stopt de ontwikkeling van talent niet aan de schoolpoort, maar vraagt dit blijvende aandacht doorheen de hele loopbaan. Levenslang leren is één van de belangrijkste werven voor de toekomst. Hierin past het vormingspact dat uitgaat van gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever, overheid en werknemer en de diverse vraagstimuli wil hervormen met het oog op meer arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte vorming. Niet enkel werkenden moeten investeren in vorming, ook ten aanzien van werklozen moet het activerings- en vormingsbeleid een versnelling hoger worden geschakeld. Zo kijkt Voka als beheerder van VDAB nauwlettend toe op een betere en striktere opvolging van werklozen en dringt het aan op meer opleidingskansen, in het bijzonder een vereenvoudiging en daardoor ook verdubbeling van het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO). Hierin past ook het WELT-project dat ondernemingen wil klaarmaken om van hun bedrijfsvloer echte leervloeren te maken. Dat alle talenten tellen, hoe divers ook, is een belangrijk aandachtspunt. Om die redenen heeft Voka ook een actieplan inzake antidiscriminatie ontwikkeld.

Omdat de ontwikkeling, de (bij)scholing en de activering van talent niet volstaan, moet Vlaanderen ook resoluut kiezen voor het aantrekken van internationaal talent. Het heeft hier in het kader van de zesde staatshervorming bijkomende bevoegdheden gekregen.

Om talent ten volle in te zetten moeten ze bovendien ook betaalbaar en voldoende flexibel zijn. Dit wil zeggen dat de loonkost ervan onder controle moet blijven. Met de 6de staatshervorming hervormde en vereenvoudigde Vlaanderen onder inpuls van Voka de brede waaier aan doelgroepmaatregelen. Dit volstaat niet. Ook een modern arbeidsrecht moet zorgen voor een dynamische, flexibele en mobiele arbeidsmarkt. Hiertoe ontwikkelt Voka diverse ideeën om het beleidsdebat te voeden en de nodige hervormingen op de agenda te krijgen en/of te houden.


Publicaties

Levenslang leren
Dynamische loopbanen
Krapte arbeidsmarkt
Voka Paper integratie en migratie voor een krappe arbeidsmarkt
Hoger Onderwijs Voka Paper
Werken tot 67 dat kan
Flexibiliteit op de arbeidsmarkt
Sociale economie

Contactpersonen

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt