Skip to main content
  • Starterslonen worden aangepast

Starterslonen worden aangepast

De werkloosheid onder de jongeren is weliswaar dalend, maar ligt nog steeds op een veel te hoog peil.

In 2015 werden de jongerenbarema’s definitief afgeschaft in de sectoren. Dat maakt dat een 18-jarige werknemer minstens hetzelfde baremaloon moet krijgen als  bv. een 22-jarige in dezelfde functie. De enige uitzonderingen hierop zijn: jongeren van minder dan 18 jaar, studenten en jongeren in alternerend leren.

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe maatregel van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf die datum worden afgesloten. Zo zal de aanwerving van jonge werknemers van 18 jaar en jonger dan 21 jaar worden bevorderd door werkgevers toe te laten om hen aan te werven tegen een brutoloon dat lager ligt dan het actueel geldende minimumloon, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon voor de jongeren zelf. Dat kan enkel als de jongere normaal gezien het sectoraal minimumloon of het gewaarborgd, gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) zou ontvangen. Als de jongere normaal gezien een hoger loon zou ontvangen valt dit dus niet onder de regeling van startersjobs.

Het gaat ook enkel over minstens halftijdse arbeidsovereenkomsten. De jongere mag nog geen werkervaring hebben. Korte periodes van tewerkstelling staan hier niet in de weg omdat ze niet tellen als ‘werkervaring’. Het verminderingspercentage dat de werkgever mag toepassen, is afhankelijk van de leeftijd van de jongere op het einde van elke maand. Dit percentage daalt naarmate de leeftijd stijgt. Op het loon wordt een vermindering met maximum 6%, 12% of 18% toegepast.

Daarnaast moet de werkgever de nieuwe werknemer elke maand een forfaitaire toeslag betalen, bovenop het verminderde loon. Deze toeslag zal de werkgever via de bedrijfsvoorheffing kunnen recupereren bij de overheid. Daarnaast is deze forfaitaire toeslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Voka is tevreden met deze beslissing. 

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt