Skip to main content
Map

Rechtszeker normenkader 

Een rechtszeker normenkader vormt de basis voor een goed en doordacht milieubeleid en is geënt op verschillende principes. 

Een normenkader is wetenschappelijk gebaseerd 

Wetenschappelijke informatie is de fundering voor het opstellen van een normenkader. Het is immers noodzakelijk om de kennisleemtes op te vullen. Voortschrijdende inzichten moeten het normenkader kunnen aanvullen. Het is wel belangrijk dat bedrijven voldoende de tijd krijgen om zich aan te passen voor het uitvoeren van nieuwe metingen, opstellen van nieuwe infrastructuur, … zodat ze de best mogelijk onderbouwde norm kunnen aanvragen.

Niet alleen op het niveau van het normenkader moet blijvend onderzoek gebeuren. Dit is ook belangrijk op het vlak van zuiveringstechnieken. Het normenkader moet afgestemd zijn op de aanwezigheid van de best beschikbare zuiveringstechnieken. Vanuit Voka volgen we daarom dan ook verschillende BREF en BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) mee op.

Afstemming op Europees niveau is noodzakelijk

Zo moeten we op dit niveau de wetenschappelijke informatie maximaal samenbrengen en uitwisselen, zodat er een Europees kader ontwikkeld wordt dat door alle lidstaten kan geïmplementeerd worden. Hierdoor behouden we onze competitiviteit met de buurlanden.

Een normenkader houdt rekening met de impact op andere milieucompartimenten 

Het milieubeleid zet in op de verschillende domeinen (bodem, water, lucht, klimaat…). Een integrale aanpak is nodig zodat de impacten van maatregelen in één milieudomein geen negatief effect hebben op een ander milieudomein. Afstemmingen met de verschillende beleidsdomeinen is dan ook noodzakelijk. Enkel op deze manier kunnen we in Vlaanderen kostenefficiënt omgaan met de bestaande middelen.

De inspanningen moeten proportioneel zijn met de verantwoordelijkheid van de vervuiler

Als er extra maatregelen moeten genomen worden, is het nodig om de inspanningen die de stakeholder zal moeten leveren getoetst zijn aan de proportionaliteit van de verantwoordelijkheid en de reeds historische geleverde inspanningen

Vanuit Voka streven we ernaar om de principes maximaal toe te passen en zullen we deze principes altijd gebruiken om nieuwe wetgeving op te evalueren. Denk bijvoorbeeld aan de VLAREM-treinen, of de opmaak van een PFAS-normenkader voor de verschillende milieucompartimenten.
 

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat