Skip to main content
Map

Naar meer circulaire economie

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is een kennisdelend platform met alle stakeholders aan boord. Eind 2020 heeft men ervoor geopteerd om het platform te reorganiseren met als doel een roadmap op te stellen die de weg moeten tonen hoe de economie in Vlaanderen tegen 2050 volledig circulair kan worden. Daarnaast zijn er zes thema’s of werkagenda’s (maakindustrie, chemie/kunststoffen, voedselketen, waterkinglopen, bio-economie en circulair bouwen) afgebakend die concrete invulling moeten gegeven aan acties en engagementen voor de komende vijf jaar om de ambities met tijdshorizon van 2030 en 2050 waar te maken. Voka is een structurele stakeholder in meerdere van deze werkagenda’s.

VLAREMA en Materialendecreet

Een belangrijke actie in dit kader is het wegwerken van wettelijke barrières en het creëren van hefbomen. Dit gebeurt in het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA, die de afvalwetgeving regelt in Vlaanderen.

Via deze weg wil Vlaanderen bedrijven en huishoudens stimuleren om hun afval op die manier in te zamelen dat ze maximaal gevaloriseerd wordt. Een belangrijke tool is de selectieve inzameling van het bedrijfsafval. Bedrijven zijn verplicht om 22 afvalstromen selectief in te zamelen. Het overige afval wordt ingezameld via het bedrijfstrestafval. De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Er is nog veel reductiepotentieel, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. Voka biedt enkele praktische tips en tricks aan om uw bedrijfsafval efficiënt te sorteren.

In het najaar van 2021 werden wijzigingen van het VLAREMA en het materialendecreet goedgekeurd met als doel de bronsortering bij bedrijven te stimuleren via onder meer uitbreiding van de selectieve inzameling, controle op sorteergedrag, verhoging van de verbrandingsheffing, ... 

De uitbreiding van het aantal selectieve ingezamelde afvalstromen (24 tegen 2024!) of de verhoging van de milieuheffing is niet heiligmakend. Uit een Voka enquête uit 2020 blijkt immers dat bedrijven tegen heel wat knelpunten oplopen als het gaat om selectieve inzameling zoals plaatsgebrek, geen passend economisch verdienmodel, … 

Voka ziet enkele belangrijke oplossingen zoals de gezamenlijke selectieve inzameling van meerdere droge, niet-gevaarlijke afvalstoffen die via nasortering worden gevaloriseerd. Doordat deze afvalstoffen gezamenlijk worden ingezameld kan dit een antwoord bieden aan het plaatsgebrek, kunnen lage volumes aan afvalstoffen worden ingezameld, … Wettelijk gezien is dit al mogelijk, maar dit wordt nog te weinig aangeboden omwille van administratieve hinderpalen. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de nasorteringsefficiëntie. Voka werkt samen met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, om hier een antwoord op te bieden. Eerste wijzigingen zijn in voorbereiding voor het VLAREMA 9.  

Meer voorstellen zijn gebundeld in de Voka Paper – Bedrijfsafval efficiënt sorteren

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat