Skip to main content
  • Alles wat u moet weten over de nakende Brexit

Alles wat u moet weten over de nakende Brexit

In deze rubriek informeren we u over alle evoluties in het Brexit dossier en over de opleidingen en info-sessies die we hierover organiseren. Via de meldpunt knop kan u ons ook laten weten waar u zoal mee zit, als het op de Brexit aankomt.

Brexit

In december 2019 werd Boris Johnson met grote meerderheid verkozen als nieuwe Prime Minister (PM) van het Verenigd Koninkrijk. Een van zijn prioriteiten was de uittrede van het VK uit de EU voltooien. 
Tijdens een van de eerste zittingen in het Britse Parlement heeft MP zijn scheidingsverdrag laten goedkeuren door de meerderheid. Dit impliceert o.a. dat het VK op 31 januari 2020 uit de EU zal treden, waarna er een overgangsperiode tot 31 december 2020 zal plaatsvinden.
Na 1 januari 2021 zullen de in- en uitvoerformaliteiten van toepassing zijn op vervoer van goederen tussen het VK en de EU27 landen.

De overgangsperiode tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 zal dienen om een vrijhandelsakkoord te sluiten met de EU27-landen. In de praktijk is dit geen evidentie om op zo’n korte termijn een akkoord te sluiten. 
Dit betekent dat het no deal scenario na 31 december 2020 alsnog realistisch wordt. 

In deze optiek raden wij ALLE ondernemingen die actief zijn in of met het VK sterk aan om de nodige voorbereidingen te treffen. Hierbij enkele aandachtspunten:
 

Uitvoer vanuit België in het VK

EORI

Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen inzake invoer/uitvoer in de EU, is het noodzakelijk dat de onderneming een geldig EORI-nummer heeft. Het EORI-nummer kan aangevraagd worden op de website van de Belgische Douaneadministratie.

Het is ook sterk aangeraden dat de ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk die momenteel goederen in- & uitvoeren in de EU (en hiervoor hun VK EORI-nummer gebruiken), een EU27 EORI (bv. in België) nummer aanvragen. Hiervoor is er een speciale procedure voorzien op de website van de Belgische Douaneadministratie.

Met betrekking tot in- en uitvoer in het VK heeft HMRC (VK Douaneadministratie) bevestigd dat de huidige EORI-nummers zullen aanvaard worden na de brexit en dit gedurende zes maanden. Na de overgangsperiode zullen de autoriteiten een nieuwe procedure voorzien om een VK EORI aan te vragen voor ondernemingen die niet in het VK gevestigd zijn.

Invoerrechten in het VK

In geval van een harde brexit zal invoer vanuit de EU onderworpen worden aan invoerrechten. HMRC heeft hiervoor tijdelijke tarieven gepubliceerd die van toepassing zouden zijn. U kunt die raadplegen op de website van HMRC om een inschatting te maken van de impact voor uw goederenflow.

Vergunning Laadplaats

Met vergunning Laadplaats hoeft u de EU-goederen bij uitvoer niet te verplaatsen naar het douanekantoor voor eventuele documentaire en/of fysieke inspectie van de goederen, maar kunt u ze laten vertrekken vanaf een goedgekeurde laadplaats die u zelf kiest (bv. bedrijventerrein). De vergunning kan aangevraagd worden (via vereenvoudigde procedure) op de website van de Belgische Douaneadministratie.

Bijzondere douaneregelingen

1. Vergunning Tijdelijke Invoer (TI)

Met deze vergunning importeert u goederen van buiten de EU om ze tijdelijk binnen de EU te gebruiken zonder dat u invoerrechten hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat u de staat van de goederen niet wijzigt. Onderhoudswerken, herstellingen alsook normale slijtage zijn wel toegelaten. Merk op dat er bij TI mogelijks een borgstelling dient gesteld te worden die de invoerrechten zal dekken.

2. Vergunning douane-entrepot

Met deze vergunning mag uw bedrijf geïmporteerde goederen die geen substantiële transformatie ondergaan in de EU, opslaan in een goedgekeurde ruimte vergund door de douaneautoriteiten (particulier douane-entrepot) of onder toezicht van de desbetreffende autoriteiten (publiek douane-entrepot).

Invoerrechten, btw en andere heffingen moet u pas betalen wanneer de goederen bestemd zijn voor de EU-markt. Zijn uw goederen niet voor een EU-markt bestemd, zoals het VK na de brexit, (i.e. wederuitvoer), dan zijn deze heffingen niet van toepassing.

Let wel: om een vergunning douane-entrepot te verkrijgen, moet u uw goederen en de bijbehorende administratie altijd ter beschikking kunnen stellen van de douane, voor een eventuele controle, alsook dient de vergunninghouder over een zekerheidstelling te beschikken (afzonderlijke vergunning).

3. Vergunning Actieve Veredeling (AV)

Met deze vergunning voert u goederen in van buiten de EU om ze te bewerken, verwerken, herstellen of gebruiken, zonder dat u invoerrechten, btw en andere heffingen hoeft te betalen. Brengt u de ‘veredelde’ eindproducten in het vrije verkeer binnen de Europese markt, dan betaalt u invoerrechten. Exporteert u echter het eindproduct buiten de EU (i.e. wederuitvoer), dan bent u vrijgesteld van alle heffingen. Merk wel op dat er een borgstelling wordt gekoppeld aan de vergunning AV (afzonderlijke vergunning).

Deze vergunning is voordelig voor bedrijven die grondstoffen van buiten de EU importeren en hun eindproduct uitvoeren naar het VK.

4. Vergunning Passieve Veredeling (PV)

Met deze vergunning voert u goederen uit om die buiten de EU te bewerken, verwerken of herstellen. Het eindproduct kunt u opnieuw binnen de EU in het vrije verkeer brengen. De invoerrechten worden berekend enkel op de meerwaarde (en dus niet volledig op de ingevoerde goederen).

Deze vergunning is vooral nuttig voor bedrijven die (een deel van) hun productie in het VK onderbrengen en nadien de goederen binnenbrengen in de EU.

Bindende tariefinlichting (BTI)

Ingeval uw onderneming een Britse BTI gebruikt bij internationale handel met de EU, dan is het sterk aangeraden om een nieuwe BTI aan te vragen in één van de EU27 lidstaten. Na de uitstap uit de EU zullen de VK BTI’s (afgegeven door HMRC alsook BTI’s afgegeven aan de houders met een Brits EORI-nummer) niet meer geldig zijn in de EU.

De Belgische Douaneadministratie heeft hiervoor een versnelde procedure geïnitieerd voor het indienen van een nieuwe BTI. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Douaneadministratie.

Carnet ATA

Het carnet ATA is een internationaal document voor de tijdelijke uitvoer van goederen. Bedoeling is dus dat de goederen naar België terugkeren. Vóór uw vertrek vraagt u bij Voka een carnet ATA aan voor de betreffende goederen. Dit kan via www.e-ata.eu.

Het carnet ATA is telkens één jaar geldig, en dit in 74 landen. Het is interessant voor bedrijven die regelmatig deelnemen aan beurzen of op prospectie gaan in het VK.

Uitvoeraangiftes

Voor alle zendingen buiten de EU moet een uitvoeraangifte opgemaakt worden via het aangiftesysteem van de douane, PLDA. U kunt de aangifte ook via een douanevertegenwoordiger laten regelen. Een overzicht van de erkende douanevertegenwoordigers kunt u raadplegen op de webpagina van de Belgische Douaneadministratie.

btw

Ook na de brexit hoeft u geen btw aan te rekenen op de verkoop van goederen die naar het VK worden verscheept. Maar om die vrijstelling te verantwoorden, zult u wel moeten aantonen dat de goederen de EU effectief hebben verlaten. Dit bewijst u aan de hand van het ondertekende exemplaar 3 van de uitvoeraangifte (EX3). Zorg er zeker voor dat u op het einde van de rit het EX3-document terug in uw bezit hebt.

Contracten en incoterms

Het is een goed idee om bepaalde brexitclausules op te nemen in nieuwe of bestaande contracten. (bv. wisselkoersclausule, leveringsconditie, …) (Her)bekijk zeker ook of de incoterms opgenomen zijn in het contract of deze opnieuw onderhandeld moeten worden (bv. bij DDP zal uw onderneming post brexit moeten instaan voor invoerformaliteiten en betaling van invoerbelastingen in het VK).

Vrijhandelsakkoord en preferentiële oorsprong

Voor de brexit komt er geen vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK. Het mogelijke akkoord zou pas onderhandeld worden na de scheiding tussen het VK en de EU. Er is voorlopig nog geen concrete informatie inzake de preferentiële oorsprong van EU-goederen die naar het VK zullen uitgevoerd worden aan verlaagd of nulrecht (en vice versa).

Gemeenschappelijk douanevervoer

Vanaf 1 april sluit het VK aan bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer/Common Transit Convention (CTC). Met de regeling kunnen de goederen vervoerd worden tussen de Europese Unie, de EVA-landen, Turkije, Macedonië en Servië (en na 1 april het VK) door middel van één aangifte. Dit voorkomt vertragingen aan de grenzen tussen de EU en deze landen. De opmaak van de aangiften en de opvolging gebeuren elektronisch, gebruikmakend van het NCTS-systeem.

Invoer/uitvoer van dierlijke producten en landbouwgoederen

Na de brexit zal het VK geen deel uitmaken van de EU-eenheidsmarkt. Dit betekent dan ook dat producten van dierlijke oorsprong en/of landbouwproducten dienen vergezeld te worden van bepaalde fytosanitaire certificaten en/of gezondheidscertificaten bij in- & uitvoer (waar nodig). Meer informatie alsook de bijkomende formaliteiten vindt u op de website van FAVV.

REACH

Na de brexit zullen de VK REACH-registraties niet meer geldig zijn in de EU. Dit betekent dat de huidige REACH-registraties dienen overgemaakt te worden naar EU27 entiteiten. Meer informatie is beschikbaar op de website van ECHA (European Chemical Agency, superviserende REACH-autoriteit).

Accijnsgoederen

Het zal niet langer mogelijk zijn om de accijnsgoederen die zich onder schorsing bevinden naar het VK te sturen gebruikmakend van EMCS (Excise Movement and Control System). Daardoor zullen de accijnsgoederen uitgevoerd worden uit de EU en nadien ingevoerd in het VK (en vice versa). EMCS zal wel (voorlopig) van kracht blijven voor binnenkomende goederen in het VK om die onder een schorsingsregeling te plaatsen.

ET 14000 vergunning

Bij invoer worden goederen onderworpen aan invoer-btw. Met de vergunning ET 14000 wordt de betaling van invoer-btw verlegd naar de periodieke btw-aangifte. In deze optiek dient de invoerder geen btw voor te financieren bij invoer. Meer informatie en aanvragen van de vergunning kunt u terugvinden op de webpagina van de Belgische Douaneadministratie.

brexit@Voka

Voka West-Vlaanderen staat altijd klaar om onze leden eerstelijnsadvies rond de brexit te verstrekken. Heeft u een vraag rond de brexit of wenst u meer informatie rond bepaalde douanevergunningen of vereenvoudigingsprocedures, aarzel niet om contact op te nemen met Leonid Guz. Hij helpt u met plezier verder.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Hulp nodig?