Skip to main content
Map
 • Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Allen samen voor een betere arbeidsmarkt 

1 ‒ Wat is het probleem?

West-Vlaanderen is de provincie met de hoogste werkzaamheidsgraad, de laagste werkloosheid en de hoogste productiviteit. Deze economische voorspoed heeft echter een keerzijde. De spanning op de arbeidsmarkt blijft groot en het lijkt erop dat deze situatie door de toenemende vergrijzing niet snel zal veranderen. Het vinden van mensen is en blijft dan ook een uitdaging voor veel ondernemingen. De klassieke vijver van werkzoekenden waaruit ondernemingen kunnen putten, raakt opgedroogd. Er zijn – zelfs in het nijverige West-Vlaanderen – gewoon te weinig mensen aan het werk. Dat maakt het vinden van geschikte medewerkers extra moeilijk.

2 ‒ Wat stelt Voka voor?

We moeten eerst de eigen inactieve talenten aan de slag krijgen. Maar wanneer het echt niet lukt, moeten we ook (ver) buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben mensen nodig om onze welvaart op peil te houden, er moet dus ingezet worden op activering van talent in:

 1. Vlaanderen
 2. Nabije regio’s
 3. Buiten Europa

Inzet op nichedoelgroepen binnen Vlaanderen: elk talent aan het werk

In West-Vlaanderen is een kwart van de mensen op beroepsactieve leeftijd niet aan het werk. Die groep bestaat uit werkzoekenden, maar vooral uit niet-beroepsactieven die noch werkend, noch werkzoekend zijn. Terwijl een aanzienlijk deel van hen wellicht wel nog aan het werk kan. Een activering gericht op laaggeschoolden, mensen met een beperking, langdurig zieken, mensen met een migratieachtergrond, ouderen, NEETs,… zou de spanning op de arbeidsmarkt kunnen terugdringen. Om dit doel te bereiken is een actieve(re) en meer geïntegreerde aanpak nodig, vanuit één arbeidsmarktregisseur.  

Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

De arbeidsmarktkrapte aanpakken is een grote uitdaging voor Voka West-Vlaanderen. Er worden initiatieven genomen ter activering van deze groep inactieven:

 • Met ons succesvol project WELT helpen we ondernemingen om hun talent- en opleidingsbeleid te ontwikkelen en werkzoekenden om werkervaring op te doen op de werkvloer.
 • We zetten sensibiliseringsacties op met betrekking tot werknemers met een migratieachtergrond. Hun talenten zijn immers evenwaardig.
 • We zetten in op 3ClicksAway, een nieuw kanaal voor aanwerving van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Via JOBROAD worden anderstalige nieuwkomers met een niet-EU migratieachtergrond binnen 1 jaar aan een duurzame job geholpen.
 • Met het ESF-project ‘Actief op 2 sporen’ willen we mensen uit de inactieve doelgroep in kaart brengen en sneller activeren binnen bedrijven aan de hand van gerichte opleidingstrajecten. 

Stimuleer interregionale mobiliteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk

Waalse en Franse werkzoekenden moeten blijvend worden aangemoedigd om in West-Vlaanderen te komen solliciteren. In de voorbije jaren werden reeds heel wat vrijwillige en gesubsidieerde acties opgezet om de interregionale mobiliteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk te bevorderen. De uitvoering hiervan moet verder gezet worden, maar telkens weer botsen de initiatieven op dezelfde drempels op vlak van openbaar vervoer, arbeidswetgeving en sociale zekerheid. Bovendien steunt de werking te veel op de goodwill en het netwerk van een beperkt aantal medewerkers bij zowel de VDAB, als Le Forem en Pôle Emploi. Voka West-Vlaanderen vraagt daarom om de huidige ad hoc werking om te zetten in een strategisch en duidelijk wetgevend beleid. 

Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

 • Fransen en Walen aantrekken via onze website “Vous êtes les bienvenues”.
 • Jobbeurzen en -datings organiseren in samenwerking met Le Forem en Pôle Emploi.
 • Interreg-project Grenzeloos Tewerkstellen, zodat grensoverschrijdende tewerkstelling meer ingang vindt bij onze ondernemingen.
 • Trekker van het actieplan tussen Le Forem en de VDAB om de interregionale mobiliteit te versterken.

Zet in op gerichte economische migratie 

De hoger vermelde activeringsinspanningen zullen evenwel niet volstaan om onze beroepsactieve bevolking op peil te houden. Daarom moeten we ook gericht hoogopgeleid en gespecialiseerd buitenlands talent naar hier halen. Als we vandaag naar de migratiemotieven van niet-EU-burgers kijken, doet ons land vooral aan ‘passieve’ migratie: de helft wordt een verblijfsvergunning toegekend wegens gezinshereniging, de tweede belangrijkste groep betreft vluchtelingen. Slechts 10% van de verblijfsvergunningen wordt toegekend aan arbeidsmigranten. Ons huidig migratiebeleid is dus niet gericht op het oplossen van arbeidsmarkttekorten. Nochtans biedt economische migratie een win-winsituatie. Landen (zoals bv. Canada) die dit toepassen, slagen er niet alleen in om migranten aan te trekken die knelpunten op hun arbeidsmarkt oplossen, maar migranten halen er ook meer succes op de arbeidsmarkt en genereren zo meer positieve rolmodellen voor de migrantengemeenschap.  
 
Dit doen wij met Voka West-Vlaanderen

 • Enabel-project PALIM: hoogopgeleide Marokkaanse IT’ers naar West-Vlaamse bedrijven halen om de tekorten op te vullen.
 • AMIF-project MATCH: hoogopgeleide IT-profielen en ingenieurs vanuit Senegal en Nigeria aantrekken.
 • Ondersteuning van de jobbeurzen Work in Flanders die met Eures georganiseerd worden.
 • Adviesverlening over de single permit-procedure.
 • Opvolging Brexit in het kader van tewerkstelling.