Skip to main content
  • 20 lobbyresultaten voor Corona

20 lobbyresultaten voor Corona

Heel wat sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Voka doet er alles aan om ondernemers door deze crisis te loodsen. We hebben bij het beleid aangedrongen op de nodige maatregelen, en zullen dit ook blijven doen. Voka haalde 20 lobbyresultaten binnen voor de Vlaamse ondernemers. Hieronder een overzicht.

12 lobbyresultaten op federaal niveau

1. Een eenvormige en automatische procedure voor tijdelijke werkloosheid

Het kluwen van stelsels, voorwaarden en procedures voor tijdelijke werkloosheid zorgde voor heel wat onduidelijkheid en ongerustheid bij ondernemingen. Voor veel ondernemingen was het niet duidelijk of ze een aanvraag moesten indienen omwille van overmacht of omwille van economische redenen. Nu is er een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid: geautomatiseerd en in maar één enkele vorm, namelijk overmacht. 

2. Uitbreiding lijst essentiële sectoren, die in alle omstandigheden kunnen blijven doorwerken

Op 23 maart 2020 heeft de federale regering het Ministerieel Besluit met onder meer de lijst van essentiële bedrijven, geactualiseerd. Op vraag van Voka en de andere werkgeversorganisaties werden diverse paritaire comités toegevoegd.

Hier vindt u een overzicht.

3. Uitstel sociale bijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting

De Veiligheidsraad besliste op 12 maart 2020 dat ondernemingen tot en met 30 juni 2020 de betaling van enkele federale belastingen (btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, personenbelasting) kunnen spreiden in de tijd. Dat moet ondernemingen meer financiële ademruimte geven en bijdragen om de financiële moeilijkheden te overbruggen. 

4. Bankenplan: uitstel van betalingen en bijkomende kredieten onder staatswaarborg

Op 22 maart maakten de federale overheid, de Nationale Bank en de banken een akkoord bekend om:

  • de bestaande kredieten aan gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen voort te zetten tot en met 30 september 2020, zodat de nodige liquiditeit gegarandeerd blijft;
  • bijkomende kredieten mogelijk te maken op een soepele en verantwoorde manier, met overheidswaarborgen ter ondersteuning waar nodig

Op 5 juni bereikten de federale regering en de banken opnieuw een akkoord om het bankenplan dat in maart werd voorgesteld bij te sturen. Bedrijven krijgen tot eind dit jaar om een beroep te doen op 50 miljard aan garanties om makkelijker bij hun bank een lening te krijgen. Bovendien zullen kmo’s garanties kunnen krijgen voor leningen met een looptijd tot drie jaar en niet meer tot maximaal een jaar. Ook de definitie van een gezond bedrijf wordt versoepeld. 

5. Kredietverzekeringsplan export

De federale regering heeft een regeling getroffen met de belangrijkste private kredietverzekeraars (Euler Hermes, Coface, Atradius, Credendo XS en Credendo STN) die actief zijn in België, waarbij de uitgifte van kredietverzekering voor verhandelbare risico’s nu ook kan genieten van een staatsgarantie. Concreet betekent dit dat internationale actieve bedrijven minder moeten vrezen dat ze zich niet meer zullen kunnen indekken tegen het risico op wanbetalingen uit het buitenland. Zo is de overheid immers bereid om een deel van het risico te dragen, waardoor kredietverzekeraars minder snel in de problemen zouden komen in geval van een grote stijging in het aantal wanbetalingen.

6. Snellere heropstart voor bedrijven met soepele voorwaarden

Op 4 mei mochten alle bedrijven weer open. De modaliteiten voor de heropstart werden ook vastgelegd in een ministerieel besluit. In het besluit wordt duidelijk aangegeven dat telethuiswerk ook in niet-essentiële bedrijven geen verplichting is, maar aanbevolen is voor alle personeelsleden wiens functie er zich toe leent. Wanneer er op het bedrijf gewerkt wordt, doen de bedrijven alle inspanningen om de social distancing van anderhalve meter te respecteren. Indien dit niet kan, moeten er andere maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau genomen worden. Het besluit is ook volledig in lijn met de generieke gids met richtlijnen en principes die de sociale partners onderhandelden. 

7. Vermindering bedrijfsvoorheffing voor extra tewerkstelling

Het federaal parlement besliste op 9 juli om in de maanden juni tot en met augustus 2020 een tijdelijke, gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toe te kennen aan ondernemingen die hun werknemers terughalen uit tijdelijke werkloosheid of nieuwe werknemers aanwerven. Via deze tijdelijke loonkostenverlagende maatregel wil men ondernemingen er toe aanzetten om hun werknemers uit tijdelijke werkloosheid te halen en nieuwe aanwervingen te doen. 

8. Specifieke maatregelen voor horeca, toerisme en events

Op 3 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad eindelijk perspectief aan de bedrijven die nog verplicht dicht waren wegens het coronavirus, en hun medewerkers. De horeca mocht vanaf maandag 8 juni voor het grootste deel heropstarten, voor andere sectoren zoals toerisme, cultuur en entertainment was er een essentiële verruiming of herneming van de activiteiten vanaf 15 juni of 1 juli. Zo kwam er eindelijk perspectief op langere termijn en kon de hele economische waardeketen echt weer verder op gang komen.

9. Carryback vennootschapsbelasting

Het federale parlement heeft op 19 juni haar unanieme goedkeuring gegeven over een aantal fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. 

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk dat overeenstemt met de boekjaren die worden afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020. 

Vennootschappen krijgen zo de mogelijkheid om het geschatte verlies van inkomstenjaar 2020 toe te rekenen aan de belastbare inkomsten van het voorbije inkomstenjaar. De maatregel heeft als doel ondernemingen minder zwaar te belasten over het voorbije inkomstenjaar. Op die manier kunnen ondernemingen hun teveel gedane voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, recupereren. Deze maatregel heeft dus een onmiddellijke liquiditeitsimpact op de vennootschappen die in de huidige omstandigheden tijdelijke verliezen verwachten. Let wel, deze maatregel is steeds een keuze, geen verplichting.

10. Wederopbouwreserve vennootschapsbelasting

Deze wederopbouwreserve zou toelaten om toekomstige winsten, vanaf aanslagjaar 2022, fiscaal gunstig te behouden door toewijzing aan een vrijgesteld 'reservefonds voor de heropbouw van het eigen vermogen'. Op die manier kan een vennootschap, mits ze haar eigen vermogen en tewerkstelling op peil houdt, zo snel mogelijk terug over een gelijkaardig eigen vermogen beschikken als voor het COVID-19-tijdperk. 

Let wel, deze maatregel werd ondertussen goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën, maar het gaat dus nog steeds om ontwerpwetgeving.

11. Uitbreiding tax shelter naar kmo's

Het federale parlement heeft op 9 juli beslist om wie voor het jaareinde een participatie neemt in het kapitaal van een kleine vennootschap een belastingvermindering in de personenbelasting toe te kennen. Via deze tijdelijke maatregel breidt men het toepassingsgebied uit van de bestaande tax shelters voor starters en “scale-ups”. Meer bepaald zullen alle kleine vennootschappen in aanmerking komen, mits ze tijdens de coronacrisis een aanzienlijke omzetdaling kenden. Met deze maatregel wil men de versterking van de solvabiliteit van kleine vennootschappen fiscaal ondersteunen.

12. Hoge investeringsaftrek voor kmo's

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 9 juli 2020 het wetsontwerp goed waarbij het basispercentage van de investeringsaftrek tijdelijk wordt verhoogd tot 25% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De maatregel geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Ze is enkel van toepassing op kleine vennootschappen.

8 lobbyresultaten op Vlaams niveau

1. Achtergestelde leningen voor start-ups en scale-ups

Op 1 april keurde de Vlaamse regering een kapitaalverhoging voor PMV van 250 miljoen euro goed, om achtergestelde leningen op middellange termijn toe te kennen in het kader van de coronacrisis. Om een financiële buffer op middellange termijn te creëren zal PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om bijkomende bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

2. Uitstel onroerende voorheffing en verkeersbelastingen

Op 18 maart besliste de Vlaamse regering om ondernemingen een uitstel van betaling van 4 maanden te geven voor de betaling van de verkeersbelasting. Een maatregel om bedrijven voldoende financiële slagkracht te geven om het hoofd te bieden aan de economische gevolgen van de crisis.

Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor bedrijven pas vanaf september uit te sturen i.p.v. vanaf mei. Zo krijgen de bedrijven tot eind november de tijd om die bedragen te betalen.

3. Uitbreiding win-winlening voor kmo's

Vrijdag 8 mei besliste de Vlaamse regering principieel om de winwinlening te verruimen en te versoepelen. Zo worden onder meer de plafondbedragen voor de investeerders (‘Family, Friends & Fans’) en de ontlenende ondernemingen opgetrokken. Ook de looptijd, overheidswaarborg en investeerdersgroep worden verruimd. 

4. Heropening scholen en uitbreiding kinderopvang

.....