Skip to main content
Map

Inschrijven Voka Tech@venture - VS

  • Hybride

Bedankt voor jouw interesse in Tech@venture-VS. Vervolledig jouw inschrijving via de knop rechtsvanboven.

Algemene voorwaarden

We weten het, dit is een tekst met veel minder gebruikelijke woorden, maar toch vermelden we dit graag voor ons en voor jou want goede afspraken maken goede vrienden!  

De deelnemer van Voka Tech@venture zet voor zichzelf ambitieuze en meetbare doelstellingen en milestones. De deelnemer bespreekt die zo open mogelijk met zijn coach die als vertrouwenspersoon optreedt. De deelnemer doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om van de deelname van het Voka  Tech@venture traject in het algemeen een succes te maken, onder meer door:  

  • samen met de coach de individuele contactmomenten na te komen en deze goed voor te bereiden;  

  • aan de georganiseerde groepsactiviteiten deel te nemen;  

  • op een actieve manier deel te nemen aan het locatiebezoek onder meer door aanwezig te zijn op  de georganiseerde groepsactiviteiten en de individuele contactmomenten ter plaatse en deze ook goed voor te bereiden;  

  • zich zodanig voor te bereiden dat er efficiënt van het online en offline aanbod aan inhouden en gasten gebruik kan gemaakt worden;  

  • de aangereikte kennis, inzichten en connecties in ondernemersactie om te zetten;  

  • kennis, inzichten en connecties aan collega-deelnemers aan te bieden;  

  • een actieve community werking van Tech@venture deelnemers te helpen uitbouwen en onderhouden.  

  
In zijn eigen ondernemerschap en ten overstaan van de collega deelnemers gedraagt de deelnemer zich op een ethisch correcte manier.  

Met betrekking tot het Voka Tech@venture traject heeft de deelnemer alle nodige uitleg gekregen. Wijzigingen in het programma zijn ten allen tijde mogelijk en hebben tot doel in te spelen op de noden en wensen van de deelnemers.  

De deelnemer regelt zijn eigen reis en verblijf en de hieraan verbonden kosten voor het locatiebezoek op die manier dat hij aan de voorziene groeps- en individuele activiteiten kan deelnemen.  

De adviezen van Voka medewerkers, noch van de ervaringsdeskundige ondernemers en vakexperts, noch van welke adviseur aangeboden uit het Voka Tech@venture-partnership dan ook kunnen beschouwd worden als een gebod of verbod voor de deelnemer. De individuele deelnemer kan Voka niet verantwoordelijk stellen voor de acties of de gevolgen daarvan op welk terrein dan ook.  

Het gebruik van de online dienstverlening van Voka is voorbehouden aan de geautoriseerde gebruikers. Gebruikers zijn actieve deelnemers binnen lopende trajecten van Voka. Voka zal de toegang tot de online dienstverlening verstrekken gedurende de termijn van de aangeboden begeleiding van Voka Tech@venture.  

Het is de gebruiker niet toegestaan de door Voka verstrekte gegevens en dienstverlening geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka. Het is de gebruiker niet toegestaan de content van de dienstverlening van Voka Tech@venture te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken en/of beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voka.  

 

Online leerplatformen en online sessies 

Iedere gebruiker van het online platform wordt uitgenodigd via een uitnodiging met daarin de nodige informatie met betrekking tot de inlogaccount. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijfprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan het online leerplatform wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. Het delen van inlogaccounts en paswoorden door gebruikers is niet toegestaan. Voka kan het aanbod en de inhoud van haar online dienstverlening of delen daarvan aanpassen ter verbetering van de kwaliteit of de actualisering van het aanbod.   

Iedere gebruiker van een online sessie wordt uitgenodigd voor deelname via een uitnodiging met daarin een link van de respectievelijke tool om deel te kunnen nemen aan de sessie. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure. Eenieder die een uitnodiging ontvangt voor de deelname aan de sessie wordt geacht de bedoelde geadresseerde te zijn. De uitnodiging wordt geacht persoonlijk en vertrouwelijk te zijn. De uitnodiging, noch de link mag worden bekendgemaakt. Hoewel niet limitatief houdt dit onder andere in dat het niet mag worden doorgestuurd, maar ook enige andere acties, zoals bv. het nemen van een foto of screenshot, is niet toegelaten.  

Voka wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie en of inhoud van de bestanden die gebruikers delen of op enige andere wijze ter beschikking stellen en/of openbaar maken via online tools, sessies of leerplatformen.  

De tools mogen niet worden gebruikt om persoonlijke en/of professionele informatie en/of bestanden van vertrouwelijke, geheime en/of gevoelige aard te delen op eender welke manier (bijvoorbeeld het delen van informatie via de chatfunctie of via schermdeling).   

Voka verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving of tools op de (computer)systemen en netwerken van haar gebruikers. Voka kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke aangelegenheid die voortvloeit uit het gebruik van een online leeromgeving of tool op wie ze beroep doet voor het ter beschikking stellen of leveren van haar dienstverlening.  

Voka Tech@venture verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en conform de privacy policy van Voka. Voka Tech@venture wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af om het opgegeven e-mailadres te verifiëren, te controleren of te herzien, ervan uitgaande dat het opgegeven e-mailadres door de gebruiker correct is.  

De gegevens van de deelnemer kunnen worden gebruikt in het kader van de acties tot monitoring en meting die opgezet worden met betrekking tot de scale-up community van Voka en de Voka Tech@venture werking.  De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van Voka  en om de gegevens ter beschikking te stellen aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De deelnemer geeft de toestemming aan Voka Tech@venture om de noodzakelijke persoonsgegevens in het kader van een degelijke analyse en begeleiding binnen het traject aan de projectpartners ter beschikking te stellen.  

 

Copyright en gebruik video’s – te vermelden bij het beeldmateriaal 

© Voka Shared Services 

 Audio-visuele opnames die in opdracht van Voka gemaakt en bewerkt worden in het kader van de starters- en groeitrajecten blijven eigendom van Voka. Voka mag dit materiaal voor eigen communicatiedoeleinden blijven gebruiken via de door hen beheerde kanalen, ook al is dit enkele jaren na opname.  

De deelnemer die audiovisueel materiaal ontvangt mag dit voor eigen doeleinde gebruiken, omzetten naar ander formaat en lengte, maar mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.    

  

Advies per mail 

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de juistheid van dit antwoord te waarborgen, kan noch diegene die het antwoord formuleerde, noch Voka aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het opvolgen van dit advies.   

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt €2.500 excl. BTW en reis- en verblijfskosten.
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

De tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan een verminderd tarief, €1.000 excl. BTW en reis- en verblijfskosten.

 VLAIO Voka

Annulatievoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan enkel elektronisch via lien.vanreusel@voka.be tot 10 werkdagen voor aanvang van de (eerste) sessie. Nadien blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.  

Het is niet mogelijk om een deel van het deelnamegeld te recupereren bij vroegtijdige stopzetting van het traject (bijvoorbeeld, bij het volgen van enkel het voortraject of het niet meer deelnemen aan het natraject).   

Na inschrijving en vanaf deelname aan een activiteit of opstart individuele begeleiding in aanloop van de groepsopstart vervalt het recht op opzegging. 

Wanneer

Prijs

De deelnameprijs bedraagt 2.500 euro excl. btw en reis- en verblijfskosten.
Dit voordelig tarief voor Vlaamse ondernemingen is mogelijk door de steun van VLAIO.

De tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan een verminderd tarief, €1.000 excl. BTW en reis- en verblijfskosten.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_ad whitevideo tech@venture