Skip to main content
  • Cases Hoofdstuk 1. De waardeketen op zijn kop gezet

Cases Hoofdstuk 1. De waardeketen op zijn kop gezet

  • 27/11/2019

BIBOPP is een participatief gerund dataplatform dat je preventie personaliseert en connecteert met zorgprofessionals. I AM frontier voegt daar een genetische predictiecomponent aan toe. Emma health creëert een persoonlijke boordtabel en actieplan voor gezondheidsbevordering. Helpper biedt thuisassistentie vanuit een deelplatform en doet dat jaarlijks à rato van 7 miljoen euro efficiënter dan klassieke zorg. Hulp met een klik is een gelijkaardig initiatief. Bsit is een matchingplatform voor babysitting. Royal Doctors matcht jouw behoefte met de juiste zorgprofessional. RusTThuiS laat zorgassistenten inwonen. Booqit matcht vervoer in welzijn en zorg. 

Senioren Thuis benut de onderlinge steun van met elkaar samenwonende personen met langdurige zorgbehoeften om goed functioneren te behouden en opname te voorkomen. Curam Domi voorziet een personal care-manager (in persoon en digitaal) om de gaten in klassieke zorg op te vullen. 

Op deze pagina vind je bijkomende cases over dit onderwerp. Lees ook de Voka Paper 'Meer-waarde' in welzijn en zorg voor meer informatie.

Case VITO & Domus Medica

Bibopp richt zich op preventie en gezondheidsbevordering voor de burger en overheden, en wil tegelijkertijd onderzoek en innovatie stimuleren. Via een digitale vragenlijst (Gezondheidsgids van Domus Medica) evalueert de burger zijn gezondheid en levensstijl. Het resultaat is gekoppeld aan het elektronisch medisch dossier. Er kan informatie uit afgelezen worden zoals de meest recente cholesterol-waarde , maar het laat ook toe om de huisarts te verwittigen bij een verhoogd gezondheidsrisico. 

Na het invullen ontvangt de burger niet alleen een advies, maar ook een actieplan op maat  . Hier kan hij onmiddellijk mee aan de slag in zijn buurt, zoals hem dat het best past.

Als de burger dat wenst, komen zijn data terecht op een platform, beheerd en gecontroleerd door hemzelf, als participatieve aandeelhouder van het platform. De burger kan zelf toestemming geven aan derden om met zijn geanonimiseerde gegevens nieuw onderzoek uit te voeren en zorgoplossingen te ontwikkelen. R&D partners kunnen de impact van nieuwe zorgconcepten in real life demonstreren.

Case VITO

I AM Frontier bevordert de transitie naar preventieve zorg door een gepersonaliseerde aanpak in plaats van ‘one size fits all’. Het startpunt is een brede set aan gegevens over de gezondheid van een individu: een ongeziene hoeveelheid biologische data maar ook informatie over levensstijl en omgeving. 

Deze geïntegreerde analyse gaat verder dan de traditionele klinische parameters, en kijkt naar de onderliggende biologische processen en hun interactie met levensstijl en leefomgeving. Naast traditionele klinische merkers worden honderden moleculen gemeten via geavanceerde proteomics- en metabolomics-analyses, en wordt het microbioom bepaald. De deelnemers dragen ook een activiteits- en hartslagmeter, en worden regelmatig bevraagd. 

Deze persoonlijke data dragen direct bij aan gezondheids- en preventiebewustzijn en -kennis bij de deelnemers. Ze laten onderzoek toe naar risico-inschatting en vroege diagnostiek (via modellen en biomerkers) als basis voor meer effectieve, gepersonaliseerde preventie. 

Dit initiatief opent thema’s die cruciaal zijn voor een omslag naar een zorgsysteem waarin gepersonaliseerde preventie centraal staat, o.a. preventieve dataverzameling bij gezonde mensen; communicatie van gevoelige resultaten naar deelnemers (bv. genetische voorbestemdheid), of wetenschappelijke stand van de kennis en onzekerheid (bv. microbioom); en ethische en wettelijke aspecten die gepaard gaan met persoonlijke gezondheidsdata. 

Case Emma Health

Op basis van een online intakegesprek en opvolging van symptomen krijgt elke gebruiker een persoonlijke boordtabel en actieplan voor gezondheidsbevordering. De resultaten worden automatisch verwerkt in het elektronische patiëntendossier van de huisarts. Hij of zij kan zo in gezamenlijke participatie ieders gezondheid opvolgen.

Case Helpper

Mensen die thuis hulp nodig hebben in contact brengen met hulpvaardige buurtbewoners. Dat is de bedoeling van het digitale platform Helpper. Thuishulp voor buren door buren. 

Helpper richt zich vooral tot ouderen, mensen met een beperking of een chronische ziekte, en drukbezette ouders. Via de website kunnen zij in contact komen met buurtbewoners die graag een handje helpen en daar ook een centje door bijverdienen. Het gaat dan vooral om kleine huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, klusjes opknappen, eens iemand wegbrengen met de auto, samen eens gaan wandelen of helpen met de administratie. 

Wie zich registreert als helper krijgt daar 7 euro per uur voor. Omdat Helpper een erkend deelplatform is, mag je zo jaarlijks tot 6.250 euro onbelast bijverdienen. De hulpvrager, of ‘helppie’ betaalt 9 euro per uur, de overige 2 euro gaan naar Helpper zelf en dienen voor de werkingskosten, administratie en verzekeringen. 

Momenteel telt Helpper meer dan 3.600 gebruikers, die zich voorlopig enkel in Brussel, Antwerpen, Gent en hun randgemeenten bevinden. Het platform speelt vooral in op extra nood aan flexibiliteit. Werken met particulieren maakt het extra flexibel. Je kan ze inschakelen voor taken die aansluiten bij de noden op momenten dat het voor elk past: 's avonds, tijdens het weekend, voor een half uurtje, enzovoort.

Case Hulp met een klik

Doel: burgers aansporen om elkaar te helpen dankzij technologie. Hulp met een klik is een online platform voor eerlijke deeleconomie. 

De deeleconomie is aan een opmars bezig. Zo verwacht PricewaterhouseCoopers dat de deel- en kluseconomie tegen 2025 meer dan 20 keer zo groot kan zijn dan in 2013 (PWC, 2015). Maar eigenlijk bestaat deeleconomie al heel lang. Het fenomeen waarbij particulieren goederen uitlenen of een vriendendienst verrichten, is niet nieuw. 

Wat wel veranderd is, sinds het gebruik van digitale platformen, is het zogenaamde ‘stranger sharing’. De platformen zorgen voor een schaalvergroting, vertrouwen, online betaling, verzekering, suggesties en beoordelingen. Je kan dus perfect vreemden om hulp vragen zonder je gevoel van veiligheid te verliezen. Voor sommige hulpvragen verkiezen mensen zelfs vreemden boven eigen familieleden (bv. voor dringende zaken in de buurt). 

Er is nood aan snelle en flexibele oplossingen voor kleine problemen en occasionele zaken. Zorgorganisaties slagen er niet in om snel en adequate oplossingen te bieden. Hier kan een digitaal platform dus een perfecte, flexibele aanvulling betekenen. Buren kunnen sneller ter plaatse zijn bij dringende zaken en zijn goedkoper dan beroepskrachten. 

De belangrijkste motivatie om te helpen is sociaal. Het financiële aspect is een secundaire motivator. Zo willen ze voor sommige taken wel een vergoeding krijgen, maar zien ze helpen via een deelplatform eerder als niet-structurele bijverdienste dan als een volwaardig inkomen. 

Case Bsit

Bsit is een app die ouders in contact brengt met betrouwbare babysitters in hun buurt aanbevolen door hun vrienden, vertrouwenskringen (school, sportclubs, collega’s, enz.) en de Bsit-gemeenschap. 

Op Bsit kunnen de ouders zowel een babysitter vinden voor een avondje uit als voor een regelmatige opvang (naschoolse opvang, meegaan op vakantie, enz.). Babysitters hebben een volledig profiel met een beschrijving, foto, diploma's van certificaten en vaardigheden, presentatievideo, scores en commentaar van andere ouders. 

De app telt meer dan 350.000 gebruikers. Bsit werkt ook met bedrijven die het welzijn van hun werknemers vergroten door hen gratis toegang te geven tot deze app. 

Case Royal Doctors

Stel: je bent ziek of gekwetst en op zoek naar de specialist die het best geschikt is voor jouw persoonlijke situatie. Of je hebt een diagnose gekregen en bent op zoek naar een arts die als klankbord kan dienen in het kader van een ‘second opinion’ of tweede advies. 

Met een netwerk van meer dan 1.000 gescreende artsen, stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied, is Royal Doctors je ervaren gids in een complexe medische wereld. Royal Doctors luistert naar jou, stelt jou de juiste vragen, analyseert je medisch dossier en maakt op die manier een inschatting van jouw situatie.

Royal Doctors selecteert de arts die het best geschikt is voor jou en zorgt in overleg met jou voor een afspraak binnen de 6 werkdagen.

Case RusTThuiS

RusTThuiS wil het huidige zorgmodel uitbreiden met inwonende zorgassistentie om hiermee tegemoet te komen aan de wens van vele senioren. Dit is een nieuw model dat tegen negatieve (informele) connotaties ingaat op basis van de geboden kwaliteit. Hierbij is er nood aan een sociaal kader rond het concept van inwonende zorgassistentie. 

Case Booqit

Booqit is een platform gebaseerd op software om vervoer in het kader van welzijn en zorg te matchen, met zowel boekingssofware voor voorzieningen als planningssoftware voor ziekenwagens, aangepast vervoer en/of taxi’s.

Case Senioren Thuis

Senioren Thuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij een vijftal senioren een sociale woning delen. 
Ook al wonen alle bewoners in een eigen appartement en maken ze zelf keuzes, ze wonen samen onder één dak. Ze kunnen elkaar helpen met koken, boodschappen doen, vrijetijdsactiviteiten, … Een vrijwillige begeleider staat hen daarin bij. Hij/zij verbindt, bespreekt, bemiddelt, ondersteunt en werkt mee aan een aangenaam woonklimaat.

Senioren Thuis richt zich op maatschappelijk kwetsbare ouderen: alleenstaanden, 65-plussers, mensen met een geringe financiële draagkracht of die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van sociale huur, personen met een beperkt sociaal netwerk of een beginnende zorgbehoefte. 

Case Curam Domi BV

Curam Domi BV is een nieuwe opstartende onderneming; waarbij een 'butler’-functie (personal care manager) zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening met een professioneel netwerkplatform en zorgadvies op maat. 

Curam Domi BV neemt de coördinerende rol op tussen de verschillende zorgactoren vanuit een 'client centered'-benadering en fungereert als brug tussen het ziekenhuis (specialisten) en de thuiszorg. 

Curam Domi is continu de draaischijf alsook het single point of contact voor alle elementen die met revalidatie en zelfredzaamheid te maken hebben en zorgt voor een totaalpakket. Voorbeelden hiervan zijn o.a. kinesitherapie organiseren in het weekend, advies en ondersteuning voor hulpmiddelen, 24/24 u-zorgcontinuïteit. 

Aanvullend zorgt Curam Domi BV ook voor professioneel zorgadvies, coaching en ondersteuning, en begeleiding in de administratie. 

Een digitale applicatie zal de verschillende processen tussen de verschillende actoren faciliteren.
 

Case Thomas More

Ongeveer 1 op de 4 volwassen Vlamingen biedt als mantelzorger steun aan een persoon met fysieke, psychische of sociale noden. Hierbij wordt de mantelzorger met heel wat uitdagingen geconfronteerd die een weerslag hebben op zijn leven, zowel mentaal, sociaal als fysiek.

Via het coachingprogramma Mantelkracht verhogen praktijkwerkers de draagkracht van mantelzorgers op basis van vijf pijlers: langdurig en frequent samenkomen, groeps- en individuele bijeenkomsten, positief en waarderend samenwerken, een voortdurende inbreng van de mantelzorgers, en een mix van activiteiten. 

Het resultaat is dat de mantelzorger betere zorg biedt aan de zorgbehoevende én aan zichzelf.

Voka Paper 'Meer-waarde' in welzijn en zorg

Contactpersonen

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant