Skip to main content
  • Subsidies

Flanders Investment & Trade

Tijdelijke extra steunmaatregelen in het kader van het Corona Exit-plan

Voor startende exporteurs:

  • Starterspakket internationalisering  

Voor ervaren exporteurs:

  • Bijzondere exportsteun
Subsidies voor uitrustingsgoederen

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen wanneer zij uitrustingsgoederen ter beschikking stellen aan ondernemingen in bepaalde ontwikkelingslanden, met als doel een verkoop te realiseren.
De steun bedraagt 50% (Minst-Ontwikkelde Landen) of 35% van het contractbedrag. Het contractbedrag mag niet hoger zijn dan € 495.000 (MOL) of € 740.000.

  • Subsidies voor uitrustingsgoederen
Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Prospectiereis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een subsidie bekomen voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen naar het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben, steun bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT).

Deze steun bedraagt 50 tot 75 % van de forfaitaire bedragen bepaald door FIT.
Zij geldt enkel voor initiatieven buiten de EER die het internationaal ondernemen bevorderen en enkel op markten waar nog geen of slechts een beperkte afzet is. De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement 

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling.

De steun bedraagt max. € 5.000 of € 7.500 bij beursdeelname en € 2.500 of € 3.750 bij niche-events

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie 

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen een forfaitaire subsidie bekomen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de externe ontwikkeling alsook vertaling van meertalige websites of webshops, een bedrijfsfilm, 'sociale media' enz. (in een andere taal dan het Nederlands) ter ondersteuning van export-inspanningen. Enkel digitale bedrijfscommunicatie komt dus in aanmerking voor deze maatregel.

De tussenkomst bestaat uit een forfaitaire bijdrage van € 1.500 per goedgekeurd dossier (voor kmo's met weinig subsidiedossiers bij FIT in het verleden bedraagt de forfaitaire bijdrage € 2.250).

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Kmo's, maar ook wat grotere ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER, een tussenkomst van 50% of 75% in bepaalde werkingskosten bekomen. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 100.000.

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat naast de Europese lidstaten tevens: Noorwegen, Liechtenstein en IJsland

Subsidies voor projecten die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen: Internationaal maatwerkproject

Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment and Trade (FIT) sinds 1 mei 2016 een subsidie bekomen van 50% of 75% om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden. De aanvaarde kosten bedragen maximaal € 25.000 (excl. btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal € 4.000 voor de personeelskosten.

 

Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen VLAIO

Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners.

Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

De kmo-groeisubsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject. Het groeitraject is een sleutelmoment voor de onderneming en heeft een fundamentele impact op het volledige bedrijfsfunctioneren.

Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van € 10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België voltijds wordt tewerkgesteld als 'diensthoofd voor de uitvoer' of als 'diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg'. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

Finexpo (exportfinanciering)

Finexpo, het comité voor de financiële ondersteuning van de export, heeft als doelstelling het verzekeren van financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

Door middel van verscheidene steunprogramma's probeert Finexpo Belgische bedrijven, die een contract onderhandelen en die in concurrentie zijn met bedrijven van andere landen, te helpen om een aantrekkelijke en competitieve financiering voor te stellen.

Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden (expat statuut)

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden of expats geldt voor bepaalde naar België gedetacheerde kaderleden of kaderleden die rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Om dit statuut te verkrijgen moeten zowel de expat als de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen.

Werkgevers van expats met dit speciaal statuut, kunnen genieten van een belangrijke kostenbesparing.

Prins Albert Fonds

Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten Europa. Elk jaar wordt aan twintig personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

De beurs bedraagt € 25.000 en loopt over twaalf maanden. Gedurende maximaal 1 maand wordt het kaderlid voorbereid in het bedrijf in België en in de elf maanden daarop wordt hij uitgezonden naar het buitenland (buiten Europa).

Erasmus voor jonge ondernemers

Dit Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers biedt jonge ondernemers de mogelijkheid om 1 tot 6 maanden te werken bij een ervaren kmo, gevestigd in een ander EU-land.

De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse toelage en heeft vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf of is nog geen drie jaar bezig. De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse som van de Europese Commissie die een deel van de onkosten helpt dekken.

 

Contactpersoon

Stefan Derluyn

Directeur regio Haven - Manager Internationaal Ondernemen - Chief Digital Officer