Skip to main content
  • Principe van te goeder trouw inbedden in herziening AWDA

Momenteel wordt de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) gemoderniseerd en in lijn gebracht met de principes die zijn opgenomen in het Douanewetboek van de Unie (DWU). De herziening heeft vooral betrekking op het bepalen van de sancties bij het niet correct naleven van de douanewetgeving. Alfaport Voka en de Antwerpse beroepsfederaties vragen om bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met de principes van goede trouw van de operatoren en met de al dan niet opzettelijkheid van een overtreding en doen een voorstel hierrond. 

Vandaag zijn in principe alle douaneovertredingen in België strafrechtelijk vervolgbaar, met soms nefaste gevolgen voor zowel de juridische entiteiten als de natuurlijke personen die bij het aangifteproces betrokken zijn.

De principes te goeder trouw en de al dan niet opzettelijkheid werden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die Alfaport Voka en de AAD&A ondertekenden op 26 april. Alfaport Voka is vragende partij om dit uit te breiden naar alle Belgische operatoren.