Skip to main content
  • Ontwikkeling van de haven

Om als haven haar plaats op het wereldtoneel te vrijwaren, pleit Alfaport voor het blijvend inzetten op ruimte voor ontwikkelingen en investeringen. In 2019 werd 11,87 miljoen TEU containers maritiem overgeslagen in de haven van Antwerpen. Verschillende prognoses met betrekking tot de verwachte containeroverslagvolumes in de Hamburg - Le Havre range en het marktaandeel dat de haven van Antwerpen kan verwerven voorspellen dat met de huidige containeroverslagcapaciteit tegen het einde van dit decennium de kritische drempel zal bereikt worden. Er is dus nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven. Ook de clusterwerking haven – logistiek – industrie blijft cruciaal. 

Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

Om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen te realiseren, is de Vlaamse regering in juli 2016 met een “complex project” gestart. Binnen zo’n “complex project” is de piste van een  nieuw dok samen met alle mogelijke alternatieven voor bijkomende containercapaciteit onderzocht. Na afrondng van de onderzoeksfase, stelde de Vlaamse Regering op 31 januari 2020 het voorkeursalternatief definitief vast. Hierin wordt een bijkomende capaciteit voor ongeveer 7,1 miljoen containers in de haven van Antwerpen voorzien, via een combinatie van inbreiding van bestaande dokken en de ontwikkeling van een nieuw getijdendok:

•    Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 mio TEU) 
•    De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 mio TEU) 
•    De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 mio TEU)
•    De realisatie van een nieuw getijdendok dok, dat in dit besluit enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt (3,7 mio TEU)

Alfaport Voka was één van de betrokken partijen die inspraak kregen in het proces om een zo breed mogelijk gedragen oplossing te vinden. Hierbij heeft Alfaport Voka steeds gepleit voor  een snelle beslissing, met de ambitie om de positie van Antwerpen als containerhaven en motor van de Vlaamse economie te versterken, rekening houdend met de toenemende schaalvergroting en trend naar consolidatie van de internationale scheepvaart. Tijdens het openbaar onderzoek in augustus 2019 diende Alfaport Voka een inspraakreactie in met de belangrijkste bezorgdheden van de Antwerpse maritieme gemeenschap: de nautische toegankelijkheid van het nieuwe dok, garanties op een 24/7-uitbating van de activiteiten, het flankerend beleid rond de modal-splitdoelstellingen, de timing en afstemming van de realisatie van de verschillende projectonderdelen en een rechtszeker kader en level playing field inzake emissies en milieu-impact. 

In februari 2020 werd de uitwerkingsfase gestart om de verschillende projectonderdelen te concretiseren in meerdere projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Ook in deze fase blijft Alfaport Voka het project van nabij opvolgen en de belangen van de havengemeenschap verdedigen. Alfaport Voka zetelt tevens in de werkgroep Doel die zich buigt over het toekomstperspectief van het dorp, rekening houdende met de ontwikkeling van de bijkomende containercapaciteit. 

Meer info over het Complex Project: https://www.cpeca.be

 

Alle nieuwsberichten van Alfaport Voka kan u hier terug vinden. 

Contactpersonen

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport Voka