Skip to main content
  • Omgeving en duurzaamheid

Duurzame haven

Alfaport Voka zet zich samen met het bedrijfsleven in voor de duurzame ontwikkeling van de Antwerpse haven met nadruk op een correct evenwicht tussen de economische, sociale en milieuontwikkeling van de haven.
 

Alle nieuwsberichten van Alfaport Voka kan u hier terug vinden. 

Duurzaamheid

Sinds 2012 wordt er samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever een duurzaamheidsrapport over de Antwerpse havengemeenschap gepubliceerd. Voor het eerste en derde duurzaamzaamheidsverslag heeft de Antwerpse havengemeenschap de Award voor Best Belgian Sustainability Report ontvangen, in de categorie 'andere organisaties'. Ondertussen is het 5de duurzaamheidsverslag gepubliceerd op 10/10/2019. 

Sinds 2016 wordt de Sustainability Award uitgereikt aan een duurzaam project in de haven. In 2016 won Ecluse deze eerste Award voor het stoomnetwerk. In 2018 volgde CMB met de Hydroville, het eerste passagiersvoertuig op waterstof. 

Meer info: www.duurzamehavenvanantwerpen.be
 

Milieubeleid op maat van de haven

Alfaport Voka streeft naar een havenrelevante en werkbare milieuwetgeving voor de logistieke en dienstverlenende havensector. 
Alfaport Voka vraagt in de eerste plaats dat de verschillende overheden proactief inspelen op het Europese beleid. De Vlaamse overheid moet de Vlaamse belangen en de troeven van de Vlaamse zeehavens verdedigen en erop toezien dat er een gezond evenwicht blijft  bestaan tussen de doelstelling van het beleid en de economische effecten.

Alfaport Voka pleit voor een toepasbare wetgeving met aandacht voor het specifieke karakter van havenactiviteiten. Alfaport Voka coördineert de standpuntbepaling en het overleg tussen het bedrijfsleven en de overheidsinstanties i.v.m. havengebonden knelpunten wat betreft milieu en ruimtelijke ordening. Het ontbreken van een 'level playing' field of onwerkbare voorwaarden kan in de praktijk leiden tot het verdwijnen van trafieken uit de Antwerpse haven. 

Zo werkt Alfaport Voka aan een pragmatisch voorstel voor de toepassing van de SEVESO-wetgeving voor doorvoer van IMDG goederen.
Verder worden de knelpunten aangekaart bij het gebruik van diffuse stof emissiegegevens in luchtmodelkaarten. De onzekerheden bij de cijfers en berekeningstool zorgen voor een vertekend beeld van de impact op de luchtkwaliteit. 
Na een evaluatie door de actoren bleek dat een strikte toepassing van het havenreglement en bijkomende richtlijnen nodig zijn voor de doorvoer van tweedehandsvoertuigen met bijlading.
 

Natuur in de haven

Alfaport Voka dringt bij de bevoegde minister aan om een overkoepelende havenontwikkelingsgebiedsvisie met betrokken actoren op te maken. Een kritische evaluatie van de natuurdoelen is essentieel om tot deze gedragen visie te komen.

De actualisatie van het soortbeschermingsprogramma in 2019 wordt gesteund door Alfaport Voka maar vereist bijsturing op basis van actuele wetenschappelijke informatie en vrijwillige deelname door bedrijven. 

De opmaak van de Vlaamse Beheerregeling Grote Meeuwen zit in een eindfase. Alfaport Voka vraagt dat het aanduiden van de broedlocaties gebeurt conform de voorwaarden in de wetgeving en niet op de daken van bedrijven en om geografisch afgebakende zeehavens aan te duiden als uitdoofzones. 
 

Zero Pellet Loss

In 2017 ondertekenden Havenbedrijf Antwerpen, essenscia en KVBG als eerste Europese haven het charter van Operation Clean Sweep©. Operation Clean Sweep© is een initiatief van PlasticsEurope om pellets in het milieu te voorkomen. Ook de productie-en logistieke bedrijven in de haven ondertekenden Operation Clean Sweep en engageren zich om een zero pellet loss te helpen verwezenlijken.

In het kader van Operation Clean Sweep © lanceerde het Havenbedrijf, samen met essenscia, Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Platform Industrie en Alfaport Voka), de transportsector en PlasticsEurope, daarom het ‘Zero Pellet Loss’ project. In dit multistakeholderplatform bundelen de industriële -, logistieke - en transportsector de krachten om te voorkomen dat kleine plastic korrels, afkomstig van de polymeerketen, in het water terechtkomen of op andere plekken waar ze niet thuishoren. Het verlies van pellets tot het absolute minimum herleiden is de belangrijkste uitdaging van dit project. Ondertussen werd een uitgebreid actieplan opgemaakt om een versnelling hoger te schakelen in het voorkomen van pellet loss.
 

Klimaatplan Stad Antwerpen

Alfaport Voka wil in gezamenlijk overleg met de Stad bepalen welke maatregelen haalbaar en realistisch zijn voor het Klimaatplan 2030 dat in mei 2020 door de gemeenteraad zal worden goedgekeurd.

Overleg met de stakeholders in de haven

Alfaport Voka voert een open communicatie met verschillende belanghebbenden om samen te streven naar een duurzame ontwikkeling van de haven. De havengemeenschap zit regelmatig samen met het Havenbedrijf Antwerpen waar relevante milieutopics besproken worden.

Alfaport Voka volgt initiatieven van nabij op en informeert haar leden en werkt  een gemeenschappelijk standpunt voor de havengemeenschap uit. Input vanuit de bedrijfswereld is onontbeerlijk zodat Alfaport Voka met een door de sector gedragen standpunt de havengemeenschap kan vertegenwoordigen op diverse overlegmomenten met het Havenbedrijf Antwerpen en de overheidsinstanties.