Skip to main content
  • Nieuws
  • Waterbeheersing als aanzet naar beter Milieu

Waterbeheersing als aanzet naar beter Milieu

  • 08/07/2020

Als HSE manager van baksteenproducent Vandersanden Group is Bart Latet verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het bedrijf is een toonbeeld van hoe je waterbeheersing en de droogteproblematiek aanpakt.

Bart Latet, Vandersanden, VCDO, Waterbeheersing, Milieu
Bart Latet - Vandersanden 

 

“20 à 30 jaar geleden hebben we al in het kader van onze milieuvergunning de eerste acties ondernomen inzake waterbeheersing. Dat gebeurde aan-vankelijk met het oog op waterover-last bij onze buren door de verharding van onze terreinen. We begonnen met het aanleggen van een bufferbekken zodat er geen regenwater richting de buren kon lopen. Maar meteen hebben we ook de reflex gehad om dit groter aan te pakken dan nodig was, zodat we het opgevangen water zelf konden ge-bruiken in onze productieprocessen. In de jaren 1990/2000 hebben we het bekken nog groter gemaakt en zijn we het process-water volledig gaan recu-pereren via waterzuiveringssystemen, zodat we het kunnen hergebruiken. Zo blijft onze productie ook in tijden van droogte gegarandeerd. Vandaag heb-ben we bijvoorbeeld voor de fabriek in Bilzen geen wateraanvoer nodig. We kunnen volledig teren op regen- en grondwater.

“Onze strategische doelstelling wat betreft collectief welzijn welzijn is om als bedrijf toonaangevend te zijn voor het milieu.”

Het is heel belangrijk dat ondernemin-gen over de hele lijn milieubewust na-denken. Niet alleen over het klimaat en CO2-neutraal zijn. Ze moeten kijken op alle vlakken van milieu waar ze kun-nen verbeteren. Droogte en waterbe-heersing zijn daar maar één onderdeel van. Van daaruit kan je verder werken en bewust met de problematiek om-gaan. Die visie mag niet alleen uitgaan van de directie, de hele organisatie moet betrokken zijn. Onze strategische doelstelling wat be-treft collectief welzijn is om als bedrijf toonaangevend te zijn voor het milieu. Het is een streven dat je moet meene-men in je visie en missie. Stimuleer ie-dereen in je bedrijf om ideeën te geven omtrent milieu, health en safety. Elk innovatief idee is een goed idee waar je dan verder kunt over nadenken.

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - VZW - multibureau
Advertentie Festival van Vlaanderen
Van Roey - September
IMU - vzw - Bank van Breda
AW_Welt_6stappenplan
IMU - vzw - Bebat
IMU - vzw - salesforce
AW_Digitalisering
IMU - vzw - Salesforce
IMU - vzw - Altez
Proximus