Skip to main content
  • Nieuws
  • Wat vinden de partijvoorzitters? Overheid van de toekomst

Wat vinden de partijvoorzitters? Overheid van de toekomst

  • 06/05/2019

We kampen met een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het bbp en we werken jaar na jaar met overheidstekorten. De meeruitgaven door de vergrijzing zullen dit enkel maar verergeren. Tegelijk investeren onze overheden steeds minder. En dat voelen we: in de zorg, op onze wegen, in de klaslokalen, ... Voka heeft een aantal voorstellen klaar om het tij te keren. Twee daarvan leggen we voor aan Vlaamse partijvoorzitters.

Partijvoorzitters

 

Voorstel 1

"DE VLAAMSE EN FEDERALE REGERING MOETEN DE SYSTEMEN VAN ZORG EN WELZIJN GRONDIG HERVORMEN, OM DE AANZIENLIJKE VERSPILLING VAN MIDDELEN TE VERMIJDEN EN ZO TEGELIJK DE KWALITEIT VAN DE ZORG TE VERHOGEN."

MEE EENS

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

"Open Vld streeft naar een efficiënte inzet van de middelen die we terecht investeren in de gezondheidszorg. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met ziekenhuisnetwerken en specialisering van behandeling in specifieke zorginstellingen. We zijn ook voorstander van het persoonsgebonden budget zodat we niet langer structuren financieren maar het geld rechtstreeks geven aan mensen met een zorgnood die deze dan op maat en naar eigen wens kunnen besteden. Maggie De Block heeft door vele efficiëntieoefeningen overigens stevig bespaard zonder de patiënt te treffen."

Bart De Wever (N-VA)

"De N-VA wenst grotere inspanningen op het vlak van preventie. In de organisatie van de zorg is een sterke eerste lijn met duidelijke taakverdeling cruciaal. We pakken de overconsumptie en onderbehandeling aan en we betalen enkel terug wat werkt. Daarvoor zitten alle instrumenten dan ook het beste op één niveau, het Vlaamse niveau. We bouwen de Vlaamse Sociale Bescherming uit tot een volwaardige Vlaamse Sociale Zekerheid en we zetten in op een zorgshift. We ondersteunen de sandwichgeneratie maximaal door de combinatie werk-gezin-zorg in balans te houden."

Wouter Beke (CD&V)

"We zetten voluit in op de promotie van gezondheid en preventie van ziekte. Dat vraagt ook een gezondheidsbeleid dat meer inspeelt op de specifieke noden van Vlaanderen. Zo zien we een verschuiving van acute naar chronische en langdurige zorg. Het antwoord daarop is meer geïntegreerde zorg en samenwerking, wat een modernisering van het RIZIV vraagt. We moeten evolueren van een prestatiefinanciering naar een meer gemengde financiering met een groter aandeel van 'pay-for-quality'."

Meyrem Almaci (Groen)

"Preventie verdient zichzelf dubbel en dik terug. We trekken de middelen op om tot de internationale koplopers te behoren. De samenleving is beter af zonder overbodige geneesmiddelen en onnodige onderzoeken. Daarvoor is een ommezwaai nodig in de financiering. De overheid betaalt niet meer voor elk apart onderzoek of behandeling, maar via vaste forfaits en pay-for-quality. Farmaceutische bedrijven bieden meer transparantie in hoe hun prijs tot stand komt. Via betere internationale samenwerking roepen we het ontsporende budget voor geneesmiddelen een halt toe."

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"Vlaams Belang wil vooral de zorgbehoefte van de Vlamingen invullen. Dat moeten we doen door enerzijds voldoende middelen te voorzien en anderzijds deze efficiënt en effectief aan te wenden. Wij willen de ziekenfondsen fuseren tot één neutraal ziekenfonds voor de wettelijke zorgen en een doorgedreven informatisering doorvoeren om de administratieve last te reduceren. Wij willen een maximumfactuur in rusthuizen en thuiszorg en een afdwingbaar recht op zorggarantie voor personen met handicap. Wij willen ten slotte de personeelsnormen optrekken in de zorgsector."

GEDEELTELIJK MEE EENS

John Crombez (sp.a)

"Als je een handicap hebt, moet je jaren wachten op je centen voor zorg. Als je kind acute psychologische zorg nodig heeft, dan moet die maanden wachten op zorg. Wij vinden dat niet normaal. Vlaanderen beleeft een zorgcrisis. Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie geeft dat iemand die zorg nodig heeft, die zorg ook meteen krijgt én ook kan betalen. Dat is wat wij zorgzekerheid noemen. We schaffen de wachtlijsten in de zorg af. We werven 7.500 extra verplegers en zorgkundigen aan. Bovendien maken we het bezoek bij de dokter gratis. Voor iedereen. En die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes. Dat is wél betaalbaar."

Voorstel 2

"DE FEDERALE REGERING MOET DE NMBS/INFRABEL EEN PAK PERFORMANTER DOEN WERKEN, WANT ER KAN VEEL MEER EN BETER TREINVERVOER WORDEN GELEVERD IN RUIL VOOR DE OVERHEIDSSTEUN."

MEE EENS

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

"De bestaande tweeledige structuur met Infrabel als infrastructuurbeheerder en de NMBS als treinoperator moet evolueren naar een duidelijke eenledige structuur. Dat moet van de NMBS opnieuw een slagkrachtig overheidsbedrijf maken. Voor het Vlaams belang is ons spoornet een essentiële pijler in het mobiliteitsbeleid. De files in Vlaanderen blijven toenemen en het verbeteren van de basisinfrastructuur voor het spoorvervoer is daarom van groot belang. Bijzonder schrijnend is het gebrek aan stiptheid van het personenvervoer, maar ook het verouderde materieel en de schaarste aan zitplaatsen op sommige lijnen."

Gwendolyn Rutten (Open Vld)

"Het klopt dat de NMBS veel middelen krijgt voor een middelmatige dienstverlening. Open Vld pleit voor de inbreng van privaat kapitaal bij het spoorbedrijf om het wakker te schudden, net zoals dit gebeurde bij Proximus en bpost. Het spoorbedrijf moet als een echte private onderneming worden bestuurd. Wij zijn voorstander van de liberalisering van het reizigersvervoer zoals Europa voorziet wanneer de NMBS haar doelstellingen qua stiptheid, klantvriendelijkheid en efficiëntie niet behaalt tegen 2023."

Bart De Wever (N-VA)

"Het treinnet vormt de ruggengraat van het openbaar vervoersnetwerk en het treinaanbod moet afgestemd zijn op de vraag en de behoeften van de reiziger. We zetten de hervormingen bij de NMBS en Infrabel verder. Dit is noodzakelijk zodat de NMBS de toets in een concurrentiële markt op elk vlak kan doorstaan: comfort, klantgerichtheid, snelheid en maatschappelijke kost. We maken de structuren van de spoorondernemingen efficiënter. We verhogen de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer en laten gedifferentieerde tarieven toe."

GEDEELTELIJK MEE EENS

John Crombez (sp.a)

"Elke dag staan we langer stil. Al die stilstand maakt dat we de longen van onze kinderen vervuilen en letterlijk gewoon niet meer vooruit raken. Bovendien kost die stilstand onze economie miljarden per jaar. Wij vinden dat niet normaal. Daarom moeten we massaal inzetten op een stipt, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Sinds de splitsing van onze spoorwegen in 2005 is de stiptheid en klantvriendelijkheid drastisch gezakt. Daarom wil sp.a terug een fusie tussen NMBS en Infrabel. Dit is beter voor de stiptheid, klantvriendelijkheid en ook goedkoper dan nu. Bovendien zijn er extra investeringen nodig in nieuw materieel en perrons om alle reizigers kwalitatief te kunnen vervoeren."

Wouter Beke (CD&V)

"De afgelopen jaren waren de prestaties van ons treinverkeer ondermaats. Dit leidde tot een historisch lage klantentevredenheid. Extra geld om de werking te verbeteren, is niet de juiste weg. De spoorbedrijven moeten net efficiënter werken om de nakende liberalisering van de spoormarkt aan te kunnen. Duidelijke doelstellingen moeten gehaald worden, anders zal het management dit voelen in de verloning. Extra geld voor investeringen is wel een must, in sporen en in comfortabele treinen. Dat is ook nodig als we meer mensen in de trein willen krijgen."

Meyrem Almaci (Groen)

"Zowel bij de NMBS als bij Infrabel kunnen er efficiëntiewinsten geboekt worden. Deze middelen willen we onmiddellijk herinvesteren in een versterking van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast voorzien we ook bijkomende investeringen om de dienstverlening fors uit te breiden. Zo kan het spoor opnieuw een prominente plaats innemen in de mobiliteit van de toekomst."

Meer weten over de voorstellen van Voka voor de volgende regeringen? Surf naar: www.durfkiezen.be

Lees ook de reacties van de partijvoorzitters op de andere Voka-voorstellen.

In de Voka Tribune van maart '19 legde Voka zes Vlaamse partijvoorzitters beleidsvoorstellen voor.

Hun reactie lees je hier.
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant