Skip to main content
 • Nieuws
 • “Regering moet BRV dit najaar finaliseren”

“Regering moet BRV dit najaar finaliseren”

 • 22/07/2018

De Vlaamse regering heeft zaterdag haar laatste ministerraad voor het zomerreces afgerond. Voka – Kamer van Koophandel Limburg toont zich tevreden over het Vlaamse Klimaatplan. Zo kiest de regering voor een realistische reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de industrie. Teleurstellend is weliswaar de vooruitgang in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Er werd een strategische visie goedgekeurd, maar er zijn geen beleidskaders. “Die maken de lange termijndoelstellingen en dus ook investeringen concreet. Niet onbelangrijk voor perifere gebieden als Limburg en West-Vlaanderen, want tot nu toe lag de focus steeds op de Vlaamse ruit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

BRV

Het ruimtelijk denkkader van de ‘Vlaamse ruit’ is al jarenlang een kaakslag voor de groeiambities van ondernemend Limburg en West-Vlaanderen. Het nieuwe BRV moet nu snel concreet worden ingevuld met een ruggengraatmodel dat de groeiambities voor beide provincies alle kansen geeft.

Johann Leten: “Met het nieuwe ruimtelijke ruggengraatmodel moet elke regio in Vlaanderen de kans krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. Onze bedrijven willen de komende jaren verder investeren en jobs creëren. De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Het BRV mag geen rem zijn op de positieve economische ontwikkeling. Efficiënt ruimtegebruik moet hand in hand gaan met investeringen. Het is dus belangrijk om ook de concrete uitwerking van het BRV snel rond te krijgen. We vragen de Vlaamse regering om de beleidskaders van het BRV dit najaar te finaliseren.”

De goedgekeurde conceptnota BRV geeft tot slot alle mogelijkheden om via de beleidskaders de ontwikkelingskansen van Limburg optimaal te ontplooien. Voka – KvK Limburg roept alle politieke en maatschappelijke stakeholders dan ook op om snel deze beleidskaders te realiseren. Voka – KvK Limburg zal alvast zijn steun aanbieden.

Voka - KvK Limburg vraagt groeikansen voor Limburg op TVL

Drie prioriteiten voor BRV

Voka heeft zich steeds achter de doelstelling van het BRV geschaard: het ruimtebeslag afbouwen door zones die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen en zo open ruimte te vrijwaren. De concrete uitwerking van het BRV gebeurt echter in de beleidskaders - hierbij zijn voor Voka 3 prioritaire aandachtspunten die moeten worden meegenomen:

 • Ook aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit, zoals Limburg en West-Vlaanderen. Elke regio in Vlaanderen moet immers verder kunnen groeien en zich ontwikkelen.
   
 • Nood aan een doortastend activeringsbeleid voor onbenutte bedrijventerreinen. Goed gelegen, maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd en terreinen die slecht gelegen zijn, dienen te worden geschrapt en elders te worden gecompenseerd.
   
 • Behoud van de “ijzeren voorraad”-filosofie voor industrie die zich niet leent om te verweven met andere functies zoals wonen omwille van omgevingshinder. Om te vermijden dat economische opportuniteiten verloren gaan, moet voor dit soort van bedrijvigheid altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien.

Economisch realistisch klimaatplan

Er was wel goed nieuws over het Vlaams Klimaatplan. Zo zijn de inspanningen evenwichtig verdeeld tussen ondernemingen en particulieren. Het plan geeft aan hoe we de broeikasgasemissies in Vlaanderen tegen 2030 met 35% willen reduceren. Voka heeft daarbij altijd gepleit voor een win-win tussen klimaat en economie: bedrijven werken graag mee aan de klimaatdoelstellingen als die technisch en economisch haalbaar zijn.

Initieel werd echter een compleet onhaalbare reductiedoelstelling vooropgesteld. Onder impuls van Voka en de Vlaamse sectorfederaties werd dit bijgestuurd naar een ambitieus maar realistisch streefcijfer voor de Vlaamse industrie van -21% tegen 2030. Ook focust het Vlaams Klimaatplan terecht op inspanningen bij gebouwen en transport, aangezien daar het grootste potentieel zit voor reductie van broeikasgassen. Het is goed dat particulieren ook een deel van de inspanningen moeten leveren: zo levert een snellere renovatie van onze verouderde gebouwen voor iedereen significante voordelen op.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo