Skip to main content
  • Nieuws
  • Ondernemingsvriendelijkheid blijkt grootste probleem

Ondernemingsvriendelijkheid blijkt grootste probleem

  • 29/11/2017

Slechts 39% van de Limburgse ondernemers tevreden over lokaal beleid

lokale verkiezingen

Filmpje zie: https://www.youtube.com/watch?v=ijdiNeYe0YU

Slechts 39% van de Limburgse, en 40% van de Vlaamse ondernemers, is tevreden over zijn of haar lokaal bestuur. Dat blijkt uit een grootschalige Voka-enquête bij 2.535 ondernemers in 67 steden en gemeenten. Binnen Limburg werden meer dan 500 ondernemers bevraagd, verspreid over 10 steden en gemeenten. Zowel binnen Limburg als de rest van Vlaanderen blijkt ondernemingsvriendelijkheid het grootste probleem. Daarnaast verwachten ondernemers meer inzake fiscaliteit en mobiliteit. “Onze Vlaamse gemeenten investeren te weinig in de economie”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “Het wordt tijd dat we écht werk maken van een kerntakendebat. Meer dan 40% van de uitgaven is versnipperd over 130 beleidsvelden. Dat is te veel.” Tot slot pleit Voka – KvK Limburg ook voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 voerde Voka, samen met onderzoeksbureau ICMA, een grootschalige bevraging uit bij 2.535 ondernemers. Met de enquête wil Voka peilen naar de ondernemingsvriendelijkheid van onze steden en gemeenten. Uit de bevraging blijkt dat slechts 40% van de ondernemers tevreden is over het gevoerde beleid. 11% van de ondervraagde ondernemers geeft zelfs aan zwaar ontevreden te zijn. Ook Limburg volgt hierin de Vlaamse trend. 

Vooral de ondernemingsvriendelijkheid van de steden en gemeenten is een uitdaging. Mobiliteit en fiscaliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast voelen de ondernemers zich ook onvoldoende betrokken bij het beleid van de steden en gemeenten. Velen vragen daarom meer vlotte communicatie en meer overleg. Ondernemers zijn dan weer positief over de aandacht voor en het aanbod van ruimte om te ondernemen. 

Naast de bevraging werd ook de financiële positie van onze steden en gemeenten onderzocht. Daaruit blijkt dat de financiële situatie in de meeste steden en gemeenten in de afgelopen legislatuur aanzienlijk verbeterd is. Toch komt dit de economie niet ten goede. De schuldafbouw is vooral het resultaat van een verhoging van de ontvangsten (extra belastingen) of het afbouwen van het aantal investeringen. Zo stegen de fiscale ontvangsten per inwoner tussen 2012 en 2016 met 2,3% per jaar (na inflatiecorrectie). De exploitatie-uitgaven blijven in constante termen tussen 2012 en 2016 gelijk. De investeringsuitgaven in materiële vaste activa namen dan weer af. 

Naar aanloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018 dringt Voka – KvK Limburg dan ook aan op een grondig kerntakendebat. “Vandaag zien we dat 40% van de uitgaven van onze steden en gemeenten goed is voor meer dan 130 beleidsvelden. Dat is te veel”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Steden en gemeenten zullen zich steeds meer moeten focussen en bepaalde zaken ook gaan uitbesteden. Enkel zo kan er opnieuw de nodige ruimte vrijkomen om te investeren. De vergrijzing zal – zeker in Limburg – er de komende jaren voor zorgen dat er nog meer investeringen nodig zullen zijn voor wonen, onderwijs en zorg. Daarnaast blijft de mobiliteit in veel steden en gemeenten de belangrijkste uitdaging. Er moet dringend geïnvesteerd worden in infrastructuur. Laat ons daarom het kerntakendebat eindelijk ten gronde voeren.”

Om onze gemeenten meer efficiëntie en slagkracht te geven, pleit Voka – KvK Limburg verder voor verplichte fusies van gemeenten die minder dan 10.000 inwoners tellen. “We zien dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners het vaak heel moeilijk hebben. Ze hebben communicatie-achterstand en doen het vaak ook heel slecht inzake digitalisering. Daarenboven zijn ze minder efficiënt om belastingen te heffen en te innen,” aldus Johann Leten. “We vragen dan ook dat de 72 kleinste Vlaamse gemeenten fuseren. Enkel zo kunnen ze tot een minimumschaal komen van 10.000 inwoners. De geboorte van Oudsbergen en Pelt is in dit opzicht voor Limburg alvast een belangrijke stap. Dit neemt niet weg dat er nog 11 Limburgse gemeenten de werkbare grens van 10.000 inwoners niet halen.” 

“De resultaten zijn wat ze zijn. We willen niemand met de vinger wijzen. Het verleden is niet het belangrijkste maar op basis van ons onderzoek willen we samen met de Limburgse steden en gemeenten op weg gaan naar een nog bedrijfsvriendelijkere toekomst. De bevindingen van ons grootschalig onderzoek zullen dan ook de fundamenten vormen van ons verkiezingsmemorandum voor het voorjaar,” besluit Johann Leten.