Skip to main content
  • Nieuws
  • Nieuwe fiscale steunmaatregelen voor bedrijven

Nieuwe fiscale steunmaatregelen voor bedrijven

  • 09/07/2020

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zagen al allerhande fiscale steunmaatregelen het levenslicht. Eén maatregel die daarbij in het oog springt, is de zogenaamde “carry back voor verliezen”. Inmiddels is de kogel door de kerk en werd op 1 juli jl. de maatregel in het Belgisch Staatsblad (BS) gepubliceerd en zodoende trad deze nieuwe regeling in werking. Wij lichten de carry back-regeling graag toe in onderstaande tekst. De wederopbouwreserve laat echter nog even op zich wachten, maar wordt ook alvast kort toegelicht.
 

Carry back voor verliezen

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen aanspraak maken op een tijdelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk dat overeenstemt met de boekjaren die worden afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020. De tijdelijke vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 worden gevormd. Merk daarbij op dat de einddatum van 31 december 2020, mogelijk zal worden ingekort tot 31 juli 2020. Deze wetswijzing werd reeds aangenomen door de Kamercommissie Financiën, maar is nog altijd ontwerpwetgeving en is bijgevolg nog niet finaal geïmplementeerd.

Vennootschappen krijgen zo de mogelijkheid om het geschatte verlies van inkomstenjaar 2020 toe te rekenen aan de belastbare inkomsten van het voorbije inkomstenjaar. De maatregel heeft als doel ondernemingen minder zwaar te belasten over het voorbije inkomstenjaar. Op die manier kunnen ondernemingen hun teveel gedane voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, recupereren. Deze maatregel heeft dus een onmiddellijke liquiditeitsimpact op de vennootschappen die in de huidige omstandigheden tijdelijke verliezen verwachten. Let wel, deze maatregel is steeds een keuze, geen verplichting.

Fiscaaltechnisch kan een onderneming haar belastbare winst van het vorige boekjaar tijdelijk vrijstellen van belasting. Door het aanleggen van een vrijgestelde reserve kan de onderneming het belastbaar resultaat in haar fiscale aangifte reduceren. Dat initieel vrijgestelde bedrag zal vervolgens gedurende het huidige belastbare tijdperk volledig worden opgenomen in de belastbare basis. De verliezen van het huidige boekjaar worden op die manier gecompenseerd met de winst van het vorige boekjaar – dit is het zogenaamde “carry back”-systeem van de verliezen.

Deze tijdelijke vrijstelling kan nooit hoger kan zijn dan de belastbare winst van het vorige inkomstenjaar (het resultaat na de eerste bewerking, verminderd met de inkomsten die in aanmerking komen voor DBI-aftrek of de innovatieaftrek en octrooiaftrek) en wordt beperkt door een dubbel plafond. Enerzijds houdt men rekening met de verliezen die de onderneming realiseert in het huidige inkomstenjaar. Daarbij is er een tolerantie van 10% is voorzien. Anderzijds geldt er een absoluut maximum van € 20 miljoen. 

Daarbij is het cruciaal dat het verwachte verlies voor dit inkomstenjaar zo correct mogelijk wordt ingeschat. De schatting moet zo dicht mogelijk bij het uiteindelijke werkelijke verlies liggen. Daarbij voorziet men een maximale tolerantie van 10%. Indien later blijkt dat het vrijgestelde bedrag meer dan 10% hoger ligt dan het effectief geleden verlies, wordt het overschrijdingsverschil belast. Er wordt dan een nieuwe afzonderlijke aanslag voorzien tegen een aparte tariefschaal tot 40%, afhankelijk van het uiteindelijke verschil.

Merk daarenboven op dat voor boekjaar 2019 het belastingtarief nog 29,58% bedraagt, terwijl vanaf boekjaar 2020 een tarief van 25% van toepassing is. Om die tariefdaling te compenseren, wordt de belastbare grondslag voor 2020 verhoogd met 18,32% van de aangelegde vrijgestelde reserve.

Ter illustratie: 

  • Stel dat een vennootschap (boekjaar eindigend per 31 december) in 2019 een positief belastbaar resultaat van € 500.000 heeft gerealiseerd. Gedurende het boekjaar 2020 raamt de vennootschap echter dat zij een verlies zal lijden van € 100.000. Het geschatte verlies ligt lager dan de geplafonneerde bedragen, waardoor een vrijgestelde reserve ter waarde van € 100.000 in de aangifte vennootschapsbelasting voor inkomstenjaar 2019 kan worden opgenomen. Bijgevolg wordt de vennootschap voor inkomstenjaar 2019 slechts belast op € 400.000. 
  • Uiteindelijk is het werkelijk geleden verlies (resultaat van het belastbaar tijdperk excl. terugname – 1ste bewerking) in 2020 gelijk aan € 130.000. Door terugname van de reserve, incl. de verhoging van 18,32%, bedraagt het verlies voor boekjaar 2020 uiteindelijk nog € 11.680 (= 130.000 – 100.000 – 18.320). Geen sanctie is van toepassing omdat het opgelopen verlies hoger is dan de aangelegde reserve.

Voor de personenbelasting bestaat er een vergelijkbare regeling. Daarbij treden wij voorlopig niet verder in detail. 
 

Wederopbouwreserve

Een tweede maatregel om het verloren eigen vermogen terug op te bouwen, is het voorstel omtrent de “wederopbouwreserve”. 

Deze wederopbouwreserve zou toelaten om toekomstige winsten, vanaf aanslagjaar 2022, fiscaal gunstig te behouden door toewijzing aan een vrijgesteld 'reservefonds voor de heropbouw van het eigen vermogen'. Op die manier kan een vennootschap, mits ze haar eigen vermogen en tewerkstelling op peil houdt, zo snel mogelijk terug over een gelijkaardig eigen vermogen beschikken als voor het COVID-19-tijdperk. 

Let wel, deze maatregel werd ondertussen goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën, maar het gaat dus nog steeds om ontwerpwetgeving.
 

Uitsluitingsgronden voor beide maatregelen

Beide maatregelen gaan gepaard met een aantal voorwaarden. Zo geldt er een uitsluiting voor vennootschappen die (i) dividenduitkeringen, (ii) kapitaalverminderingen of (iii) een inkoop eigen aandelen doorvoerden tussen 12 maart 2020 en het indienen van de aangifte voor boekjaar 2020. 

Verder zullen ook vennootschappen die een deelneming aanhouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs of betalingen aan deze vennootschappen verrichten, zonder economische substantie, of vennootschappen die reeds voor de coronacrisis als “onderneming in moeilijkheden” kwalificeerden niet kunnen genieten van de gunstmaatregelen.
 

Conclusie

Nu de carry back-maatregel finaal geïmplementeerd is en als uw vennootschap verliezen verwacht door de huidige crisis, raden wij u aan om de impact van deze maatregel grondig te bekijken. Het kan immers een gunstig effect hebben op de cashpositie van uw vennootschap. Zorg er dus voor dat uw onderneming maximaal kan genieten van deze ondersteunende maatregel. 
Aarzel niet om ons te contacteren als u nog verdere vragen heeft. 

Contact

Voor verdere vragen of info over deze maatregelen, raadpleeg de Voka-FAQ. Indien u KPMG wenst te contacteren kan u terecht bij onderstaande contactpersonen:

Ilke Vandebroeck  - Director KPMG Tax & Legal Advisers - Corporate Tax Brusse

Logo kpmg

Contactpersoon

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ
BMW Brussels
ING
Logo Mensura
SD  Worx
Logo KPMG