Skip to main content
  • Nieuws
  • Na ziekte opnieuw aan de slag: een gedeelde verantwoordelijkheid

Na ziekte opnieuw aan de slag: een gedeelde verantwoordelijkheid

  • 14/03/2018

Het debat rond de plichten van bedrijven om werknemers weer aan de slag te helpen na een ziekte of een ongeval, laaide de voorbije weken op. Aanleiding was de veroordeling van een werkgever die een werkneemster die lymfeklierkanker had overwonnen, geen aangepast werk had gegeven maar haar had ontslagen – met opzegvergoeding. Het werd al gauw een emotioneel en principieel debat, waarin werkgevers het risico lopen met de vinger gewezen te worden. Tijd dus om de puntjes op de i te zetten.

  • Ook Vlaamse bedrijven zijn bekommerd om zieken en arbeidsongeschikten.
  • Er zijn vandaag al meer langdurig zieken dan werklozen, en dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt.
  • In de nieuwe regelgeving wordt een maximale inspanning gevraagd van werkgevers en werknemers om samen een re-integratieplan uit te werken.
  • Iedereen moet daarbij zijn verantwoordelijkheid nemen: werknemer, werkgever, dokter, …

Eerst en vooral, ook de Vlaamse ondernemers zijn bekommerd  om zieken en arbeZiekteidsongeschikten. Ten eerste gaat het om een grote en toenemende maatschappelijke kost: er zijn intussen al meer langdurig zieken dan werklozen, hun aantal is de afgelopen tien jaar verdubbeld, waardoor de uitgaven voor ziekteverzekering sterk oplopen. Ten tweede hebben onze bedrijven nu al veel volk te kort. De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot en ze riskeert de komende jaren alleen maar toe te nemen. We moeten dus zoveel mogelijk werknemers aan de slag houden of krijgen om te profiteren van de goede conjunctuur om welvaart te creëren.

De centrale vraag hierbij is welke redelijke inspanning men mag verwachten van zowel de werkgever als de werknemer om de job aan te passen eens die laatste weer aan de slag kan en wil gaan. Immers, soms is de werknemer na herstel volledig in staat om zijn of haar vroegere job weer onverkort uit te oefenen, maar dikwijls is dit tijdelijk of permanent niet het geval. Ook heeft de werkgever tijdens de ziekteperiode soms een vervanger moeten aanwerven of het werk moeten reorganiseren. Als het slechts een kleine inspanning vraagt om de werknemer weer te laten functioneren (door bijv. bureau iets anders in te richten, taken of uurrooster licht aan te passen), dan zal de werkgever dit zonder moeite doen, want hij heeft ook baat bij de terugkeer van de werkkracht. Als de arbeidsplaats van de werknemer of de arbeidsorganisatie echter ingrijpend moet worden aangepast om de teruggekeerde werknemer opnieuw te kunnen laten functioneren, dan stelt zich de vraag naar proportionaliteit. Hoeveel kosten en inspanningen mag men redelijkerwijs verwachten vanwege de werkgever om die werknemer opnieuw te laten werken? Dit zal variëren van job tot job en van werknemer tot werknemer. Beide partijen hebben er belang bij om tot een oplossing te komen, maar soms zal dit jammer genoeg niet mogelijk blijken.

“Hoeveel kosten en inspanningen mag men redelijkerwijs verwachten van de werkgever om die werknemer opnieuw te laten werken?”

Werkgever en werknemer moeten beiden inspanningen leveren om de re-integratie na ziekte maximale kansen te geven, maar er kan geen garantie worden gegeven voor alle gevallen. De nieuwe regelgeving met betrekking tot re-integratie beoogt precies die maximale inspanningsverbintenis: onder toezicht van de preventieadviseur of arbeidsgeneesheer moeten werkgever en werknemer samen een ernstig re-integratieplan uitwerken, dat meestal tot een goede oplossing voor beiden zal leiden. We dringen er dan ook op aan dat de bedrijven hiervan werk maken, het is immers in hun belang. Het is echter ook aan de werknemer om inspanningen te leveren en zijn perspectief realistisch in te schatten: hij kan niet zomaar zijn vroegere job terug opeisen of gelijk welke aanpassing aan zijn job afdwingen. Ten slotte vragen we dat ook de preventiediensten, arbeidsgeneesheren en dokters hun verantwoordelijkheid opnemen: ze moeten arbeidsongeschiktheid correct diagnosticeren, opvolgen en remediëren; ze moeten erover waken om werknemers niet nodeloos in ziekteverlof te houden, want dat is niet in het belang van die werknemers.

Als werkgevers, werknemers en dokters samen aan hetzelfde touw trekken, kunnen we de groeiende arbeidsongeschiktheid tegengaan en zo de kansen op ontplooiing en welvaart maximaliseren.

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd